Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

WntResearch: WntResearch AB beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera den påbörjade fas 2-studien

WntResearch AB ("WntResearch") meddelar idag att bolagets styrelse,
villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att
genomföra en företrädesemission av aktier för forsatt finansiering av
bolagets fas 2-studie med Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer.
Kapitalet kommer att finansiera studien fram tills en indikation på
Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas, vilket beräknas ske
under Q2 2020. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka
25,4 MSEK före emissionskostnader där även allmänheten ges möjlighet
att delta. Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att
publiceras inom kort.

VD Peter Morsing kommenterar

"Sedan jag tillträdde som VD för WntResearch har mitt fokus varit att
hitta den mest effektiva modellen för genomförande av kliniska
studier för Foxy-5, samt bygga en strategi för våra andra tillgångar.
Under 2018 har vi framgångsrikt optimerat studiedesignen för vår
första fas 2 studie. Det faktum att vi nu fått tillstånd och etiskt
godkännande för studien i Spanien är en viktig milstolpe för
WntResearch, som därmed är ett fas 2-bolag. Vi kommer inom kort att
inkludera den första patienten i studien.

Med anledning av att vi nu startar vår fas 2-studie har vi också
fattat beslut om att kapitalisera bolaget genom en företrädesemission
om upp till 25,4 MSEK. Kapitalet som tillförs är avsett att
finansiera bolaget och driva vår fas 2-studie fram tills vi anser oss
kunna fatta välgrundande och kvalificerade beslut beträffande
behandlingseffekt. Indikationer på effekt skulle innebära en
signifikant milstolpe för bolaget, och ge underlag för utvecklingen
av Foxy-5 i andra indikationer så som bröstcancer och prostatacancer.
Vi bedömer att vi kommer att se resultat under Q2 2020 inom ramen för
denna kapitalisering. Vi kommer att starta behandling av våra första
patienter inom kort, så starten av vår fas 2 studie kommer inte att
försenas av denna företrädesemission. Tack vare en öppna
studiedesign, kommer vi att utvärdera patienter och får möjlighet att
studera behandlingsresultaten redan före Q2 2020. Vi gör bedömningen
att denna kapitaliseringsmodell är ett kostnadseffektivt och
ansvarsfullt sätt att driva WntResearch framåt och ta tillvara på
potentialen i våra läkemedelskandidater. Vi ser fram mot fortsatt
förtroende från våra aktieägare när bolaget nu uppnått denna
milstolpe och gått in i fas 2 och att samtliga vill fortsätta vara
med på denna spännande och framåtblickande resa."

Forskningschef Tommy Andersson kommenterar

Det är tveklöst en spännande resa WntResearch har framöver, med
potentialen att se effektdata i närtid för ett helt nytt sätt att
angripa cancer. Som ansvarig för den forskning som ligger till grund
för WntResearch, är jag mycket tillfreds med att vi nu tar steget in
i utvärdering av effekten av Foxy-5 i klinisk behandling av patienter
"

Motiv för nyemissionen

Bolagets kliniska fas 2 studie har optimerats för att på ett
kostnadseffektivt sätt kunna påvisa en effekt av Foxy-5 i patienter.
Finansieringen av denna studie skulle ske genom det kapital som
WntResearch skulle erhålla i den företrädesemissionen av units och
teckningsoptioner som genomfördes under hösten 2017.
Teckningsoptionerna var planerade att finansiera fas 2-studien med
Foxy-5. Teckningsoptionerna tillförde inte bolaget önskat kapital och
därmed fanns inte tillräcklig finansiering för att genomföra fas
2-studien enligt ursprunglig plan. Styrelsen i WntResearch har mot
den bakgrunden, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma,
beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som kan
tillföra bolaget högst cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader.
Kapitalet är avsett att finansiera studien och bolaget fram tills så
mycket information inhämtats att en första indikation på Foxy-5:s
behandlingseffekt i patienter kan visas. Detta bedöms ske under Q2
2020. Denna tidpunkt blir en väsentlig värdeskapande milstolpe i
bolagets utveckling. WntResearch kommer i samband med detta bland
annat kunna göra bedömningar kring eventuell expansion in i andra
indikationer som bröstcancer och prostatacancer, för vilka bolaget
sedan tidigare har effektindikationer i pre-kliniska studier.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 april - 18 april 2019.
Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 903 264 aktier. Vid
fulltecknad

företrädesemission tillförs WntResearch
25 371 216,00 SEK före emissionskostnader.
Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är
den 29

mars 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 27 mars 2019. Första dag för
handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är
den 28 mars 2019.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 mars 2019 är
registrerade

som aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna
aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter
berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
Antal aktier 21 467 959 aktier.
innan
nyemission:
Värdering (pre Cirka 139,5 MSEK.
-money):
Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med
den 4

april 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas
ske i mitten av maj 2019.
Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter
till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal
utspädning om cirka 15 procent genom företrädesemissionen
(beräknat som antalet nya aktier till följd av
företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier
i bolaget efter fulltecknad företrädesemission).

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till WntResearch i samband med företrädesemissionen. Markets &
Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-post: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som
är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som
härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska
försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och
invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat
från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller
bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt
tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en
multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att
bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är
noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se:
www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-ab-beslutar-om-foret...
https://mb.cision.com/Main/11610/2753578/1000167.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.