Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-11

WntResearch: WntResearch fortsätter förberedelserna inför klinisk fas 2-studie av Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer

WntResearch meddelar idag att förberedelserna löper enligt plan inför
starten av en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 för
behandling av patienter med cancer i tjocktarmen. För närvarande
pågår en så kallad feasibility-studie, där bolaget undersöker
möjligheterna att genomföra studien vid ett antal presumtiva
studiecentra. Det planerade studieupplägget speglar ett helt nytt
angreppssätt för behandling av patienter med hög risk för att drabbas
av tumörspridning. Bolaget tar dessutom hjälp av spjutspetsteknologi
inom diagnostikområdet för att utvärdera den potentiella nyttan med
Foxy-5.

Under de senaste månaderna har WntResearch fortsatt med planering och
förberedelser inför en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten
Foxy-5 för att förhindra tumörspridning hos patienter med cancer i
tjocktarmen.

Feasability-studie ger viktigt beslutsunderlag inför start av fas
2-prövning

För närvarande utförs en så kallad feasibility-studie vid ett antal
utvalda studiecentra, där bolaget undersöker huruvida presumtiva
deltagande kliniker har nödvändig erfarenhet från liknande studier,
ett acceptabelt patientinflöde som matchar de definierade inklusions-
och exklusionskriterierna i studien samt att de inte är engagerade i
andra studier som riskerar att störa rekryteringsprocessen.

Feasibility-studien är nödvändig för att ge en tydligare bild av de
totala kostnaderna för den kliniska studien, där hastigheten i
patientrekryteringen är en mycket viktig faktor. Den kommer även ge
underlag för beslut om i vilka länder studien ska utföras.

Det primära målet för denna form av cancerstudie är, förutom att
dokumentera säkerhet och tolerabilitet, att förlänga tid och minska
risk för återfall i sjukdomen. Under de senaste åren har det gjorts
stora framsteg i behandlingen av tjocktarmscancer, och återfallen i
sjukdomen har minskat. Detta beror troligen på bättre diagnostik, men
även på förbättringar i den kirurgiska behandlingen. WntResearch
kommer att lägga stor vikt vid att identifiera patienter som löper
stor risk för återfall, men som ännu inte utvecklat metastaser. Detta
för att öka möjligheten att påvisa behandlingseffekt och inte minst
för att begränsa studietiden så mycket som möjligt.

Ny diagnostikmetod kan underlätta utvärderingen av Foxy-5

I dagens forskning används nya markörer för återfall, såsom
cirkulerande tumör-DNA (ctDNA). Det pågår för närvarande intensiva
studier av ctDNA, och även om de regulatoriska myndigheterna ännu
inte godkänt ctDNA som en validerad surrogatmarkör, är den accepterad
av flera av de stora läkemedelsbolagen inom cancerområdet. Det senare
kan vara värdefullt inför framtida diskussioner kring kommersiella
partneravtal.

Synliga metastaser och återfall av sjukdomen har visat sig föregås av
ctDNA med flera månader. Genom att mäta mängden ctDNA, som fås från
ett enkelt blodprov, så förväntar sig WntResearch kunna utvärdera
behandlingens effekt 6-12 månader tidigare än genom att använda
datortomografi eller magnetisk resonanstomografi (CT/MRI).

WntResearch har under den senaste månaden arbetat med att utvärdera
ett antal leverantörer för analys av ctDNA, utforma protokollet och
säkerställa att dessa laboratorier uppfyller "Good Laboratory
Practice" (GLP). Samtidigt har metoden för att bestämma uttrycket av
Wnt-5a i de primära tumörerna evaluerats.

Positiva resultat från genomförd interaktionsstudie

WntResearch har nyligen erhållit de slutgiltiga resultaten från en in
vitro interaktionsstudie med Foxy-5 och den mest använda kemoterapin
FOLFOX. Resultaten från studien visar att Foxy-5 inte reducerar
behandlingseffekten av FOLFOX, vilket är mycket uppmuntrande. I den
planerade utformningen av fas 2-studien avser bolaget att behandla
patienter med Foxy-5 fram till dess att kemoterapi initieras. Även om
behandlingskonceptet således inte innebär samtidig administration av
Foxy-5 och kemoterapi, är de positiva resultaten från
interaktionsstudien ändå värdefulla. Detta mot bakgrund av att
effekten av Foxy-5 förväntas kvarstå även efter det att mängden
Foxy-5 i blodet sjunkit till omätbara nivåer. Resultaten är även
viktiga för framtida behandlingsstrategier där Foxy-5 kan komma att
administreras som tilläggsbehandling.

Pågående arbete för längre exklusivitetsskydd

Avslutningsvis kan nämnas att WntResearch under våren har utfört en
översyn av sin patentportfölj. Baserat på resultaten av denna översyn
arbetar bolaget nu med potentiella kompletterande patentansökningar
med potential att ytterligare förstärka exklusivitetsskyddet för
Foxy-5.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.
WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med
cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer
information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-fortsatter-forberede...
http://mb.cision.com/Main/11610/2544212/857336.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.