Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

WntResearch: WntResearch offentliggör prospekt

Prospektet med anledning av Wntresearch AB (publ)s ("Wntresearch"
eller "Bolaget") tidigare meddelade företrädesemission av units, har
28 september godkänts av Finansinspektionen.

Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns
tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets
hemsida www.wntresearch.com. Prospektet kommer även att finnas
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Aqurats
hemsida www.aqurat.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att
tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning.
Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att tillsändas
informationsfolder. Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt
beställas via e-post; info@aqurat.se eller per post på adress Aqurat
Fondkommission AB, Ärende: WntResearch, Box 7461, 103 92 Stockholm.

Företrädesemissionen i sammandrag

Extra bolagsstämma den 20 september 2017 i Bolaget beslutade i
enlighet med styrelsen förslag om en företrädesemission av högst 1
068 491 units bestående av högst 4 273 964 aktier och högst 1 068 491
teckningsoptioner av serie 2017/2018. Vid full teckning i
företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 64 miljoner
kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner
utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 24 miljoner kronor före
emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 75 procent
av den initiala emissionsvolymen.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet

·
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 5
oktober 2017

·
Teckningstid: 9 oktober - 23 oktober, 2017

·
Handel med uniträtter: 9 - 19 oktober, 2017

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls
Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är
emissionsinstitut i Emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 september 2017.

Om WntResearch AB

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil
och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet.
WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se:
www.wntresearch.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Wntresearch kommer endast att
ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-offentliggor-prospek...
http://mb.cision.com/Main/11610/2356833/729364.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.