Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

WntResearch: WntResearch presenterar delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2019)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
· Kostnaderna uppgick till 5,3 MSEK (3,7)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,7)
· Resultat per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,17)

FÖRSTA HALVÅRET (JAN-JUNI 2019)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
· Kostnaderna uppgick till 9,8 MSEK (7,3)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -9,8 MSEK (-7,3)
· Resultat per aktie uppgick till -0,43 kr (-0,34)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· WntResearch meddelade att den spanska kliniken INCLIVA Medical
Research Institute i Valencia har inkluderat den första patienten i
fas 2-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5. Professor Andrés
Cervantes vid INCLIVA Medical Research Institute har inkluderat den
första patienten i enlighet med studieprotokollets
inklusionskriterier.

· WntResearch meddelade att den vetenskapliga tidskriften Anticancer
Research har publicerat en artikel om bolagets läkemedelskandidat
Foxy-5. Artikeln beskriver hur behandling med Foxy-5 minskar antalet
cancer stamceller i tumörer som härrör ifrån två humana kolon cancer
cellinjer.

· WntResearch meddelade att den centrala etiska kommittén i
Nederländerna godkänt bolagets ansökan (Clinical Trial Authorisation,
CTA) av den kliniska fas 2-studien för Foxy-5. Godkännandet innebär
att WntResearch kan starta den kliniska prövningen också i
Nederländerna. Studien har startats i Spanien, där den första
patienten inkluderats.

· WntResearch meddelade att styrelseledamöter och ledande
befattningshavare tecknat aktier för drygt 0,8 MSEK i WntResearchs
pågående företrädesemission.

· WntResearch meddelade att bolaget lämnat in patentansökan avseende
Foxy-5's förmåga att förstärka effekten av så kallade check-point
hämmare som används vid immunterapi genom Foxy-5's egenskap att
minska cancercellers förmåga att skydda sig från kroppens
immunförsvar. Samtidig behandling med Foxy-5 skulle kunna resultera i
att en lägre dos av check-point hämmare krävs för att uppnå samma
effekt, alternativt att erhålla bättre effekt med en given dos.

· WntResearch meddelade att bolaget tillförts 25,4 MSEK genom en
övertecknad företrädesemission, vilken tillför kapital för att
finansiera bolagets nyligen inledda fas 2-studie och verksamheten
fram till dess att en första indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt
i patienter kan visas. Företrädesemissionen tecknades till cirka 118
procent av befintliga aktieägare och allmänheten.

· WntResearch meddelade att bolagets valberedning lämnat förslag
till beslut på följande. Valberedningen föreslår att antalet
styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval fö-reslås
av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin
Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle. Vidare föreslås nyval av Jan
Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås för nyval som styrelsens ordförande.
Ulf Björklund och Kjell Stenberg har avböjt omval. Arvode föreslås
utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr
till övriga styrelseledamöter.

· Vid årsstämman i Wntresearch AB fattades samtliga beslut med
erforderlig majoritet. Stämman beslutade att fastställa den framlagda
resultat- och balansräkningen och det beslutades att bevilja
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018. Vid stämman beslutades även styrelsearvoden i
enlighet med valberedningens förslag. Det beslutades vidare i
enlighet med valberedningens förslag att omvälja Tommy Andersson,
Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle som
styrelseledamöter samt att välja Jan Nilsson som ny styrelseledamot.
Gudrun Anstrén valdes som ny styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· WntResearch meddelade att man ökar antal centra i Spanien samt
väljer Ungern som tredje land för den kliniska fas 2-studien i syfte
att ytterligare öka takten.

RESULTAT I KORTHET

+-------------------+------+------+------+------+-------+-------+
| | Q2 | Q2 |Q1-Q2 |Q1-Q2 | Helår | Helår |
+-------------------+------+------+------+------+-------+-------+
|KSEK | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
+-------------------+------+------+------+------+-------+-------+
|Rörelsens intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-------------------+------+------+------+------+-------+-------+
|Rörelsens kostnader|-5 278|-3 688|-9 782|-7 291|-24 206|-33 732|
+-------------------+------+------+------+------+-------+-------+
|Rörelseresultat |-5 278|-3 688|-9 782|-7 291|-24 206|-33 732|
+-------------------+------+------+------+------+-------+-------+
|Periodens resultat |-5 278|-3 688|-9 782|-7 291|-24 206|-34 582|
+-------------------+------+------+------+------+-------+-------+

VD HAR ORDET

Under det andra kvartalet genomfördes en övertecknad nyemission som
tillförde bolaget medel för att driva vår kliniska studie fram till
det att vi bedömer kunna se en indikation på klinisk nytta av Foxy-5.

En förutsättning för att nå detta mål är ett högt tempo på
patientrekryteringen. Den första patienten inkluderades i början av
kvartalet och först under samma tidsperiod fick vi vårt tillstånd att
bedriva studien även i Nederländerna. Tyvärr så ledde detta till att
den klinik som kontrakterats i Nederländerna redan påbörjat en annan
aktivitet, vilket medfört att studien inte kan starta i Nederländerna
förrän nu i september.

Kontraktskrivandet och aktiveringen av klinker i Spanien har varit en
mer utdragen process än planerat, men i slutet av kvartalet och i
början av innevarande kvartal har de sista kontrakten signerats och
aktiveringen av den första omgången av kliniker i Spanien ska därmed
vara avslutad.

Rekryteringen av patienter till studien har nu kommit igång på allvar
och vi har ett tvåsiffrigt antal patienter inkluderade, men trots att
vissa kliniker till och med överträffar prognosen, så finns det ett
fåtal kliniker som inte levererar. Anledningen till detta har
analyserats i detalj och ett intensivt arbete har pågått för att
försöka komma till rätta med problemet. De kliniker som ännu inte
rekryterat några patienter har erhållit ett varningsbrev och om vi
inte ser en förändring så överväger vi att stänga ner dessa.

Det är viktigt att hålla en hög takt på rekryteringen för att vårt mål
ska kunna uppnås och vi har därför valt att öka antal kliniker för
studiens genomförande. Detta kommer att dels uppnås genom att
kontraktera ytterligare kliniker i Spanien, men även att starta
studien i ytterligare ett land.

Efter en ny så kallad "feasibility study" i ett flertal länder föll
valet på Ungern, vilket är ett land med erkänt hög dedikation och
leveranssäkerhet. Införlivandet av Ungern kommer även att kompensera
för svårigheten att hitta ytterligare kliniker i Nederländerna. Det
är vår bedömning att även om en ny ansökan måste lämnas in för
godkännande att genomföra studien i Ungern, så kompenseras detta av
den mycket effektiva organisationen för kliniska prövningar som finns
i Ungern.

Vi räknar med att ha identifierat ett tillräckligt stort antal
kliniker i Ungern nu i augusti för att ansöka om kliniskt
prövningstillstånd tidigt i september. Handläggningstiden för en
ansökan är 75 dagar. Till skillnad från Spanien sker dock
kontraktsförhandlingar med klinikerna parallellt med
ansökningsprocessen och vi räknar med att ha de första patienterna
inkluderade i studien före årsskiftet.

I övrigt pågår en viktig pre-klinisk studie för att klargöra
potentialen för Box-5 att behandla psoriasis och resultat från den
studien förväntas i mitten av september.

Vi satsar nu för fullt under hösten och ser fram emot en snabb
rekrytering av patienter för att kunna visa på en positiv signal i
studien till sommaren 2020.

Peter Morsing, verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-presenterar-delarsr...
https://mb.cision.com/Main/11610/2881368/1090428.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.