Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Wonderful Times Group: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag
hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut:

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställda moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Stämman
beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny
räkning. Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.
Stämman beslutade om omval av Matts Kastengren, Robert Eriksson och
Lars Åkerblom samt nyval av Catherine Ehrensvärd. Till styrelsens
ordförande utsågs Matts Kastengren.

Till ordinarie revisorer valdes Anna Grimäng Carlman samt Jonas T
Bernersson.

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 75 000
kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de
övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i
bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammansättning av valberedning inför årsstämman 2018

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska äga rätt att
sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av
de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte
styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av
ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska
vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt
förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen
ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med
stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tjugo
(20) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten
för årsstämman. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på
marknadsmässiga villkor, inklusive marknadsmässig emissionsrabatt.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt
detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya
aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om
emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med
villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av
bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på
kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller
kontakta:

Matts Kastengren, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070 - 288 42 80

E-post: matts.kastengren@gillesvik.se

www.wonderfultimes.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wonderful-times-group/r/kommunike-fran-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/11574/2272490/678952.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.