Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

XANO: Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den
12 maj 2016 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:50 SEK per aktie,
totalt 30 550 383 SEK. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till
den 16 maj 2016. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom
Euroclear den 19 maj 2016.

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson,
Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Sune Lantz samt
nyvaldes Anna Benjamin. Till styrelseordförande valdes Fredrik Rapp.
Arvode beslutades utgå med 250 000 SEK till ordförande och 125 000
SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 000 000 SEK. För uppdrag
i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per
person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per person.
Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf
Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna
riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till
att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra
eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets
aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta
sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för
nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om
nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets
utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är
att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget
möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren,
inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering
där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära
marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas
för att uppnå intresse för teckning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med
styrelsens förslag. Ändringen avser ett införande av
omvandlingsförbehåll i § 5 med följande lydelse: "Ägare av aktier av
serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till
aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till
bolagets styrelse och ange det antal aktier av serie A som önskas
omvandlade. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till
Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den
har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i
avstämningsregistret." Dessutom beslutades att genomföra mindre
ändringar avseende dels aktieintervall och dels ordningsföljden för
stycken i §§ 4-5 med anledning av införande av omvandlingsförbehåll.

Återköp av personalkonvertibler
Stämman fattade beslut om återköp av XANO Konvertibler 2012/2016.
Konvertibellånets nominella belopp uppgår till 29 999 961 SEK.
Återköpet ska ske till gällande marknadsvärde baserat på den för
aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade
volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och
med den 16 maj 2016 till och med den 23 maj 2016. Syftet med
återköpet är att begränsa utspädningen av bolagets aktie samtidigt
som konvertibelinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig
konvertiblernas värde.

Emission av konvertibler till anställda
Stämman fattade beslut om emission av konvertibler till ett nominellt
belopp om sammantaget högst 70 000 000 SEK fördelat på högst 285 000
st konvertibler. Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2016
till och med den 30 juni 2020. Rätt att teckna konvertiblerna
tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast
personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och
dess dotterbolag. Konvertiblerna löper med ränta från och med den 1
juli 2016. Räntan erläggs årsvis i efterskott och utgör STIBOR 90
dagar med ett tillägg om 2,20 procentenheter. Konvertering till
aktier av serie B kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med
den 12 juni 2020. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till
en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 120
procent av den för aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella
kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen
under perioden från och med den 16 maj 2016 till och med den 23 maj
2016. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst
1 425 000 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,0 procent av
aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet, baserat på dagens
totala antal aktier. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull
tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos
medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för
verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är
fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet
att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar
aktieägarna.

Kommande rapporteringstillfällen
? Delårsrapport januari - juni 2016 . . . . . . . . . . 12 juli 2016
? Delårsrapport januari - september 2016 . . . . . 3 november 2016
? Bokslutskommuniké 2016. . . . . . . . . . . . . . . . 8 februari
2017

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
» Lennart Persson, VD, tel 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 maj 2016 kl 19:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som
erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter
och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre
affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland,
Nederländerna, Polen, Kina och USA. Under 2015 uppgick koncernens
omsättning till drygt 1 miljard SEK och medelantalet anställda till
660 personer. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xano/r/kommunike-fran-arsstamma-i-xano-industr...
http://mb.cision.com/Main/48/2008369/515249.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.