Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

XANO: Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den
8 maj 2014 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:00 SEK per aktie,
totalt 27 155 896 SEK. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom
Euroclear den 16 maj 2014. Årsstämman beslutade vidare om utdelning
av aktierna i det helägda dotterbolaget AGES Industri AB, innebärande
att den som på avstämningsdagen är registrerad såsom innehavare av
XANO-aktier tilldelas motsvarande antal AGES-aktier av samma slag.
Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 13 maj 2014.

Styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson,
Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft och Per Rodert samt
nyvaldes avgående VD Sune Lantz. Till styrelseordförande omvaldes
Tord Johansson. Arvode beslutades utgå med 700 000 SEK till
ordförande och 110 000 SEK vardera till övriga ledamöter. För uppdrag
i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per
person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per person.
Auktoriserade revisorerna Stefan Engdahl och Stefan Landström
Andersson, Ernst & Young Jönköping, omvaldes.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf
Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna
riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv
av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse
av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om
så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av
verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas
före årsstämman 2015.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för
nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om
nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets
utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är
att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget
möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren,
inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering
där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära
marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas
för att uppnå intresse för teckning.

Godkännande av beslut i dotterbolaget AGES
Stämman beslutade att godkänna beslut fattade av årsstämman i AGES
Industri AB enligt följande:

» Emission av konvertibler till anställda i AGES-koncernen om sammantaget nominellt högst 30 000 000 SEK, att löpa från den 1 oktober 2014 till den 30 september 2018 med en ränta motsvararande STIBOR 3 månader med tillägg om 2,00 procentenheter. Konverteringskursen ska uppgå till 115 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under perioden från och med den 18 augusti 2014 till och med den 22 augusti 2014. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 500 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om 4,1 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av antalet röster.
» Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
» Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari - juni 2014 9 juli 2014
Delårsrapport januari - september 2014 6 november 2014
Bokslutskommuniké 2014 12 februari 2015

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
» Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 8 maj 2014 kl 17:30.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag baserade i
Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och
utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xano/r/kommunike-fran-arsstamma-i-xano-industr...
http://mb.cision.com/Main/48/9582025/242571.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.