Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

XANO: XANO?Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Delårsperioden
» Nettoomsättningen var 1 608 MSEK (1 495)
» Rörelseresultatet uppgick till 184 MSEK (173)
» Resultat före skatt uppgick till 172 MSEK (162)
» Resultat efter skatt uppgick till 133 MSEK (126)
» Resultat per aktie var 4:75 SEK (4:52)

Tredje kvartalet
» Nettoomsättningen var 463 MSEK (450)
» Rörelseresultatet uppgick till 39 MSEK (51)
» Resultat före skatt uppgick till 36 MSEK (47)
» Resultat efter skatt uppgick till 27 MSEK (36)
» Resultat per aktie var 0:95 SEK (1:30)

Viktiga händelser under perioden
» Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni
» Förvärv av Kuggteknik

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Under det tredje kvartalet rapporterade samtliga affärsenheter något
högre volymer än för motsvarande period föregående år.
Resultatutvecklingen varierade mellan segmenten, med förbättrad
rörelsemarginal inom Industrial Products och bibehållen god lönsamhet
inom Precision Technology. Störst påverkan hade dock det sämre
resultatutfallet som några av våra företag med projektbaserad
verksamhet inom Industrial Solutions redovisade i kvartalet.
Sammantaget försvagades rörelsemarginalen i förhållande till
jämförelseperioden. Marknadsförhållandena skiftade inom berörda
branscher och orderingången var generellt mer avvaktande än under det
första halvåret. För delårsperioden (nio månader) uppgick
omsättningstillväxten till knappt 8 procent, varav drygt 5 procent
var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 7 procent medan
rörelsemarginalen sjönk marginellt från 11,6 till 11,5 procent.
Vinstmarginalen var 10,7 procent (10,8).

Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med 5 procent medan rörelseresultatet översteg fjolårets utfall med 23 procent. Lönsamheten stärktes ytterligare som en följd av fokuserat arbete med organisationsutveckling och effektivitetsförbättringar. Försäljningen av egna produkter visade en fortsatt positiv trend, främst avseende infrastrukturområdet. Även för standardprodukter inriktade mot möbel- och inredningstillverkare var tillväxten stabil på i första hand exportmarknaderna. Däremot upplever vi sjunkande volymer till fordonsindustrin. På materialsidan fortgår arbetet med att successivt öka andelen produktion i fossilfria och återvinningsbara ämnen men också genom att utforma nya, mer resurssnåla lösningar.
Omsättningstillväxten inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till 9 procent, varav drygt 5 procent var organisk. Rörelseresultatet försämrades med 1 procent jämfört med föregående år. Ackumulerat var projektvolymerna högre än jämförelseperiodens men genererade ett svagare resultatutfall. Framför allt under det tredje kvartalet var lönsamheten sämre, bland annat till följd av en mindre gynnsam innehållsmix i projektleveranserna. Omsättningen kopplad till kundspecifika uppdrag ökade något i omfattning. Efterfrågeläget har successivt blivit allt mer avvaktande inom flera kundsegment och medfört en generellt svagare orderingång, huvudsakligen avseende automationsprojekt.
Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade 8 procent högre omsättning, varav 6 procent var organisk tillväxt, och ett rörelseresultat som överträffade jämförelseperiodens med 4 procent. Det var fortsatt högt tryck på försäljningen till i första hand medicinteknikindustrin medan efterfrågan inom flera andra branscher minskade efter sommaren. Lönsamheten bibehölls på en god nivå, till stor del tack vare företagens höga automationsgrad och resurseffektiva tillverkning. Integreringen av Kuggteknik i Leksand, som i juli förvärvades som ett komplement till Mikroverktyg, pågår genom ett tätt utbyte mellan enheterna i positiv anda.
Framför allt inledningen av det tredje kvartalet präglades av en mer påtaglig osäkerhet inom delar av koncernens branschsegment. Mot slutet av perioden upplevde vi en viss allmän stabilisering, undantaget den projektrelaterade verksamheten där orderingången var fortsatt svag. I närtid ligger fokus för våra satsningar kvar på det långsiktiga arbetet med kapacitetsförstärkningar och optimalt resursutnyttjande, med noggrant beaktande av eventuella förändrade marknadsförutsättningar. Betydande insatser sker också avseende utveckling av eftermarknadstjänster och nya produkter. Vi märker av en generellt ökad försiktighet från flera av våra kunder men upplever ändå att det alltjämt finns goda affärsmöjligheter inom koncernens verksamhetsområden.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
» Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 kl. 13:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som
erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter
och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre
affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland,
Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår
till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs
B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xano/r/xano-delarsrapport-1-januari---30-sept...
https://mb.cision.com/Main/48/2956142/1137466.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.