Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

XANO: XANO?Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Första kvartalet
» Nettoomsättningen var 564 MSEK (504)
» Rörelseresultatet uppgick till 71 MSEK (61)
» Resultat före skatt uppgick till 67 MSEK (56)
» Resultat efter skatt uppgick till 52 MSEK (43)
» Resultat per aktie var 3:74 SEK (3:11)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Våra verksamheter inledde året på ett positivt sätt och redovisade
sammantaget såväl högre fakturering som stärkt lönsamhet i
förhållande till föregående års första kvartal. Vi upplevde ett
fortsatt stabilt marknadsläge samtidigt som efterfrågan låg kvar på
en generellt hög nivå. Omsättningstillväxten uppgick till 12 procent,
varav ungefär hälften var organisk. Rörelseresultatet förbättrades
med 16 procent och rörelsemarginalen steg från 12,1 till 12,5
procent. Vinstmarginalen var 11,9 procent.

Inom affärsenheten Industrial Products ökade faktureringen med 4 procent medan rörelseresultatet översteg fjolårets utfall med drygt 7 procent. Volymerna var överlag högre inom berörda branschsegment undantaget delar av fordonsindustrin, där en viss avmattning märktes. Organisationsutveckling via aktiviteter för ökad effektivitet och optimering av resurser såväl inom som mellan företagen var prioriterade, liksom fortsatta satsningar på produktutveckling och digital marknadsföring.
Volymökningen inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till 16 procent, varav knappt 5 procent var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 12 procent jämfört med föregående år. Marknadsläget för den projektbaserade verksamheten var gott men utdragna beslutsprocesser för investeringar inom förpackningsindustrin innebar fortsatt stora svängningar avseende orderingång och affärsavslut. Föregående års lägre projektvolymer gav utrymme för konsolideringsaktiviteter och utveckling av interna processer som nu successivt får genomslag. Inom kontraktstillverkningen rullade flera större åtaganden igång och medförde initialt ökade kostnader men får en positiv påverkan längre fram.
Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade 14 procent högre omsättning och ett rörelseresultat som överträffade jämförelseperiodens med 18 procent. Tack vare ett långsiktigt strategiskt arbetssätt hade företagen generellt sett en fördelaktig uppdragsmix som gav ett bra kapacitetsutnyttjande och var en bidragande orsak till den goda lönsamheten. Ytterligare resurser tillfördes i form av såväl nyrekryteringar och utbildningsaktiviteter som investeringar i maskinteknik.
Vi arbetar vidare med våra fokusområden som bland annat omfattar produktutveckling och eftermarknadstjänster. Kapacitetsförstärkningar genomförs via utökning av produktionsytor och installation av mer effektiv maskinutrustning samt genom olika utbildningsaktiviteter. Vi har ett starkt driv i våra företag och upplever att utvecklingspotentialen är stor inom flera områden. I närtid ser marknadsläget ljust ut och vår uppfattning att det fortsatt finns goda förutsättningar för stabil och lönsam tillväxt kvarstår.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
» Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj
2019 kl. 13:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som
erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter
och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre
affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland,
Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår
till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs
B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xano/r/xano-delarsrapport-1-januari---31-mars...
https://mb.cision.com/Main/48/2807858/1040762.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.