Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Xintela: Beslutsförslag inför Xintelas årsstämma 30 maj 2016

BESLUTSFÖRSLAG INFÖR XINTELAS ÅRSSTÄMMA 30 MAJ 2016

Nedan bifogas kompletterande beslutsförslag inför årsstämman i Xintela AB
(publ). Beslutsförslaget avser val av stämmoordförande, styrelse,
styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2,
12-16). Årsstämman inträffar den 30 maj 2016 kl. 10.00 i Medicon Village,
Scheelevägen 2 i Lund.

Val av stämmoordförande (punkt 2):
Till stämmoordförande föreslås Eddie Juhlin.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor samt val av styrelse
och revisor (punkt 12 - 16)
Aktieägare som representerar över 50 procent av aktierna och rösterna i
Xintela föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att
Gregory Batcheller, Anders Ermén, Sven Kili, Claes Post och Karin
Wingstrand omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande
föreslås omval av Gregory Batcheller.

Styrelsen föreslår att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det
kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Aktieägare som representerar över 50 procent av aktierna och rösterna i
Xintela föreslår vidare att styrelsearvode om 1 basbelopp per år ska utgå
till Karin Wingstrand, 2 basbelopp per år ska utgå till ordförande Greg
Batcheller och GBP 1500 per styrelsemöte ska utgå till Sven Kili. Om Sven
Kili deltar i styrelsemötet genom telefon eller motsvarande ska istället
ett arvode om GBP 500 per styrelsemöte utgå.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 24 maj
2016, dels senast den 24 maj 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta
i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Xintela AB,
Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post till gunnar@xintela.se
. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta
en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt
sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en
depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 24 maj 2016 och bör begäras i
god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och
daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den
som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För
att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa
under ovanstående adress senast den 24 maj 2016. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats,
, och sänds på begäran till aktieägare som uppger
sin postadress.

2016-05-16 16:45

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund

Frågor om handeln i Xintelas aktier och teckningsoptioner besvaras av
Bolagets Certified Adviser, Consensus Asset Management AB. Telefonnummer är
031-745 50 00.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Adam Lindblom, Laika Consulting
Tel: 073-062 20 13
E-post: adam.lindblom@laika.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Pressrelease 2016-05-16.pdf

Om Xintela
Xintela AB (publ) är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom
regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och
hjärntumörer. Bolaget grundades 2009, men forsknings- och
utvecklingsverksamheten startade 2013. Nyckeln i Xintelas verksamhet är
Bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintelas markörer är
specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers
yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ
av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på
ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk.
XINMARK™-teknologin gör det också möjligt att rikta en behandling till
celler i hjärntumören glioblastom för att bromsa tumörens tillväxt. Xintela
är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified
Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2016, kl. 16.45.
CET.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.