Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Xintela: Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30

DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 TILL 2016-09-30

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2016-01-01 - 2016-09-30)
Intäkterna uppgick till 3 (472) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -15 613 (-6 612) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,63 (-0,41) SEK.
Soliditeten** uppgick per den 30 september 2016 till 95%.

Tredje kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30)
Intäkterna uppgick till 3 KSEK (309).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 024 (-1 814) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,11).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 24 863 450 aktier. Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 325 791 aktier. Hänsyn har tagits till den split (1:50) som genomfördes 2015 varför resultatet för perioden föregående år har dividerats med 16 289 550 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Årsredovisningen för 2015 var den första finansiella rapport som Bolaget upprättade enligt RFR2 (IFRS). Denna finansiella delårsrapport är Xintelas andra finansiella delårsrapport och är således upprättad enligt RFR2. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Den 22 augusti 2016 meddelar Xintela att bolaget erhåller 1,5 MSEK genom förlikning i en tvist. Bakgrunden är att motparten, som fått i uppdrag att validera ett av bolagets patent, missat fristen för validering av patentet vilket medförde att patentet inte blev gällande i Belgien.
Xintela meddelar den 12 september att Rickard Mosell rekryteras till tjänsten som Head of Business Development från och med 1 oktober 2016. Rickard Mosell blir ansvarig för Xintelas affärsutvecklings- och finansieringsaktiviteter och ingår i Xintelas ledningsgrupp.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Xintela meddelar den 18 november 2016 att bolaget byter Certified Adviser (CA) till Erik Penser Bank AB från och med den 1 december 2016. Bytet sker med anledning av att Xintelas nuvarande CA, Consensus Asset Management AB, har beslutat sig för att lämna arbetet som Certified Adviser på Nasdaq First North.
Xintela har tidigare meddelat att bolagets delårsrapport för perioden januari-december 2016 kommer att publiceras den 1 mars 2017. Den 22 november meddelar Xintela att Styrelsen har beslutat att tidigarelägga datumet för publicering av delårsrapporten till tisdagen den 28 februari 2017.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar
I takt med utvecklingen av Xintelas projekt - mot strategiska samarbeten och kommersialisering - är det viktigt att vi fortsätter vidareutveckla vår kompetens för att kunna möta de nya utmaningarna. Det är därför glädjande att vi under hösten har kunnat förstärka bolagets team med två nya personer med inriktning på affärsutveckling och kommersialisering.

Rickard Mosell - med mycket lång erfarenhet av affärsutveckling och affärsstrategi - tar sig an rollen som Head of Business Development. Han kommer även att ingå i Xintelas ledningsgrupp. Rickard Mosell kommer senast från rollen som vd för affärsinkubatorn Ideon Innovation och har tidigare även varit vd för Ideon Science Park i Lund. Lina Boreson - med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat som marknadschef på Biogen - har kontrakterats på deltid som Head of Commercial Development med fokus på kommersialisering och marknadsföring.

Den pågående studien, vid Cornell University, om behandling av ledbroskskador på hästar fortlöper som planerat. Själva behandlingen är nu avslutad och analysarbetet som ska ligga till grund för en slutrapport pågår för fullt. Under mitten av juli reste jag och andra representanter för Xintela, till USA för att besöka forskargruppen på plats. Vi togs emot av Dr Lisa Fortier som ansvarar för studien. Syftet med resan var att upprätthålla en nära kontakt med teamet i USA och försäkra sig om att studien fortskrider planenligt. Vi ser mycket positivt på samarbetet med gruppen på Cornell University, som är en av världens främsta inom ortopediska sjukdomar för veterinärmedicin. Det är glädjande att vi kan förvänta oss avläsning av resultaten i slutet av december.

Även Xintelas utvecklingsarbete inom behandling av den allvarliga hjärncancerformen glioblastom går framåt på ett positivt sätt. Vi har med intresse noterat att en rapport från Global Data förutspår att försäljningen av läkemedel för behandling av glioblastom kommer att öka markant de kommande åtta åren. Dagens behandlingar är bristfälliga och det finns ett stort intresse av att identifiera nya metoder och nya målmolekyler för att behandla denna allvarliga hjärncancerform.

Andra steg på vägen mot kommersialisering är bland annat att vi fortsätter arbetet med att förstärka vår internationella närvaro, i syfte att uppmärksamma Xintelas projekt och utveckla relationer med viktiga aktörer inom våra verksamhetsområden. Under det gångna kvartalet deltog vi bland annat på konferensen ICRS World Congress - om broskreparation - där vi presenterade Xintelas arbete inom stamcellsterapi. Vi har också deltagit vid två partneringmöten, ett med fokus på cancer som arrangerades i Malmö och som samlade en handfull internationella läkemedelsbolag samt BioJapan i Yokohama där fokus för konferensen var regenerativ medicin. BioJapan samlade aktörer från hela den globala läkemedels- och bioteknikbranschen och bidrog till att bredda vårt nätverk och skapa nya affärskontakter.

Med stöd av det kapital som tillfördes av aktieägarna i början av året och en sedan dess väsentligen förstärkt organisation har Xintela goda möjligheter att fortsätta att utvecklats skyndsamt inom våra två fokusområden, ledbroskskador och hjärntumörer. Jag märker fortsatt av ett mycket stort intresse för vårt utvecklingsarbete, och ser med stor tillförsikt fram emot de första resultaten från ledbroskstudien på hästar i USA i slutet av året.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Kommande finansiella rapporter och bolagshändelser
Bokslutskommunik för 2016 - 2017-02-28
Årsstämma, 2017 - 2017-05-18

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 23 november 2016

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Anders Ermn
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Sven Kili
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se http://www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Delarsrapport Q3 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19039

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 08:30 CET.

Xintela AB
Xintelas verksamhet bygger på en patentskyddad teknologiplattform, XINMARK(tm), där Bolaget använder sig av specifika biomarkörer för att ta fram nya och bättre behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och cancer. Xintela har valt att fokusera på två medicinska områden där de medicinska behoven av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stora. Det ena området är ledbroskskador som kan uppstå genom yttre påverkan som genom exempelvis sportskada och övervikt och vid sjukdom som artros. Behandlingens mål är att reparera broskskadan och förhindra fortsatt nedbrytning av ledbrosket. Det andra området är hjärntumörer, med första fokus på glioblastom, där behandlingens mål är att minska tumörens tillväxt och öka överlevnadstiden hos patienter som drabbas av denna aggressiva och oftast obotliga cancerform.

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.