Du är här

2018-09-05

Xintela: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)

Lund, Sverige, 5 september 2018 - Aktieägarna i Xintela AB (publ), 556780-3480, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 september 2018 kl. 08.00 på Medicon Village i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 15 september 2018 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare således vara införd i aktieboken fredagen den 14 september 2018), och
anmäla sig till bolaget senast måndagen den 17 september 2018 skriftligen till Xintela AB, Scheelevägen 8, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon till 046-286 85 00 eller per e-post till gunnar@xintela.se mailto:gunnar@xintela.se . I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) samt i förekommande fall, antal biträden (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall ange namn på ställföreträdare och åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om fullmakter och behörighetshandlingar inte insänds i förväg måste de uppvisas vid stämman. Bolaget sänder en bekräftelse på anmälan. Om sådan bekräftelse inte erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 14 september 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.xintela.se http://www.xintela.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 30 367 904 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
7. Stämman avslutas.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)
Styrelsen har den 5 september 2018 beslutat om en företrädesemission. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut enligt följande:

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 248 464,62 kronor genom nyemission av högst 8 282 154 aktier envar med ett kvotvärde om 0,03 kronor till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 846 462 kronor före emissionskostnader.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. Varje befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt. 11 teckningsrätter ger rätt att teckna 3 nya aktier i bolaget.

2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara onsdagen den 26 september 2018. Även annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie skall erläggas 3,00 kronor kontant.

4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 1 oktober 2018 till och med den 15 oktober 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning utan företrädesrätt skall ske enligt nedan:

I första hand tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och - vid överteckning - i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

I andra hand tilldelas de som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och - vid överteckning - i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

I tredje och sista hand tilldelas de som enligt avtal med Bolaget garanterat emissionen i förhållande till gjorda åtaganden, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt
Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village i Lund samt på bolagets webbplats (www.xintela.se http://www.xintela.se ) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i september 2018

Xintela AB (publ)
STYRELSEN

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se http://www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se mailto:marten.svanberg@laika.se
www.laika.se http://www.laika.se

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018 kl. 08:30 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24066

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(r). Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. Dessutom har Xintela utvecklat ett test, XACT, för kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK(r) används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.