Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

XMReality: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XMREALITY AB (PUBL)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), 556722-7284 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 februari 2020 klockan
10.00 i T9 Creative Spaces, Teknikringen 9 i Linköping.

Deltagande på stämman och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 5 februari 2020,

· dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress:
XMReality AB (publ), attention: Marie Lindersjö, Teknikringen 10, 583
30 Linköping eller via e-post till marie.lindersjo@xmreality.se,
senast onsdagen den 5 februari 2020.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn/firma, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer,
aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna hos
Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd
(registrerad hos Euroclear) onsdagen den 5 februari 2020 och
aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda
datum.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande
att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella
behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan
om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år
innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran
och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.xmreality.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare enligt följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 852 500 kronor genom
nyemission av högst 17 050 000 aktier.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som
på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier innehavaren äger på
avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1)
teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny
aktie. Teckningskursen är 2,10 kronor per aktie.

3. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i
förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan
företrädesrätt enligt punkterna 2-3 ovan, ska tilldelningen ske i
enlighet med ingångna garantiavtal.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara
tisdagen den 18 februari 2020.

6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 21 februari 2020 till
och med den 6 mars 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden
för teckning och betalning.

7. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske
under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall
ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats
utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3)
bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden
för teckning, dels tiden för betalning.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant
ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den
tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och
tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av
aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan
teckning, dels tiden för sådan betalning.

9. För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av
teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i
nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd senast den 28 januari
2020. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av Bolagets
utestående teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att Bolagets
aktiekapital ska ökas med ytterligare högst cirka 6 000 kronor genom
nyemission av ytterligare högst 120 000 aktier.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolagsordningens
gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ Bolagets Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250
aktiekapital ska 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.
4 utgöra lägst
500 000 kronor och
högst 2 000 000
kronor.
§ Antalet aktier ska Antalet aktier ska vara lägst 25
vara lägst 10 000 000 000 och högst 100 000 000 aktier.
5 000
och högst 40 000 000
aktier.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser, skall äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor
(adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats (www.xmreality.com)
senast tisdagen den 28 januari 2020. Kopior av nämnda handlingar
skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
bolagsstämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

_________________

Linköping i januari 2020

XMReality AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xmreality/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/14555/3004355/1171336.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.