Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

XMReality: XMReality AB genomför fullt garanterad företrädesemission om totalt 35,8 MSEK samt tidigarelägger offentligg...

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIGT.

Styrelsen i XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") har idag
beslutat att kalla till extra bolagstämma den 11 februari 2020 för
att besluta om en företrädesemission ("Företrädesemissionen") om
cirka 35,8 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och
ledning om cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 26,5 procent av
Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal
välrenommerade kvalificerade investerare om cirka 26,3 MSEK, i vilken
Investment AB Spiltan har det största åtagandet med 8,1 MSEK i en
så-kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd
till 100 procent. Därutöver har Handelsbanken Fonder, med 9,4 procent
av kapitlet, ställt sig positiva till emissionen och förklarat att de
avser teckna sin pro rata-andel.

Emissionen ska finansiera satsningar inom marknadsföring och
försäljning av Bolagets SaaS-tjänst globalt samt för fortsatt
produktutveckling i syfte att bibehålla XMRealitys ledande position
inom Remote Guidance. I samband med Företrädesemissionen föreslår
styrelsen även stämman att besluta om ändring av bolagsordningen
avseende antal aktier och aktiekapital. XMReality meddelar därutöver
att Bolagets bokslutskommuniké för 2019 kommer offentliggöras den 7
februari 2020 istället för den 14 februari 2020.

Företrädesemissionen i sammandrag:

· Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 17 050 000
aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs XMReality
cirka 35,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

· Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för
fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla
teckningsrätter infaller den 18 februari 2020. Sista dag för handel i
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller
den 14 februari 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 17 februari
2020.

· Företrädesrätt: Företrädesemissionen ska ske med företrädesrätt
för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget.
En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar
till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att
teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Allmänheten har möjlighet att
anmäla intresse att teckna sig i emissionen utan företrädesrätt.

· Teckningsperiod: Teckning av nya aktier ska ske under perioden
från och med den 21 februari 2020 till och med den 6 mars 2020.

· Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till
2,10 SEK per aktie.

· Handel med teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på
Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 21
februari 2020 till och med den 4 mars 2020.

· Handel med BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på
Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 februari 2020
intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

· Tilldelningsprinciper: Aktier som tecknas utan stöd av
teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat
aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand andra personer som
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand
emissionsgaranter.

· Tecknings- och garantiåtaganden: XMReality har erhållit
teckningsförbindelser uppgående till cirka 9,5 MSEK och
emissionsgarantier uppgående till cirka 26,3 MSEK, motsvarande totalt
100 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

XMReality utvecklar och säljer lösningar inom vägledning på distans,
så kallad Remote Guidance, där man via videokommunikation och stöd av
bland annat Augmented Reality-teknologi kan guida en person på plats
för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys
kunder finns främst inom industribolag såsom ABB, Bühler, Nibe och
Bombardier.

XMReality har under de senaste åren lanserat en helt ny produkt med
förbättrad användarvänlighet, som är enklare att ladda ner,
installera och använda. Nu möjliggörs helt nya tillämpningar och en
snabbare spridning då endast den som ska guida behöver ha en i förväg
installerad mjukvara. För befintliga kunder är det nu lättare att
sprida användningen av tjänsten genom att själva öka antalet
användare och lägga till nya användningsområden.

XMRealitys lösning för Remote Guidance tar avstamp i användarens
upplevelse och att det ska vara enkelt och snabbt att komma igång.
Att användaren kan guida vem som helst som har en smartphone, med
upplevelsen av "like being there", har resulterat i att Bolaget
vunnit flera upphandlingar i konkurrens med större globala
konkurrenter. Funktionalitet och användarupplevelsen ger en bra
plattform för fortsatt tillväxt. XMReality investerar löpande i
produktutveckling i syfte att bibehålla Bolagets ledande position
inom Remote Guidance. Flera nya funktioner, som efterfrågats av
kunder, har lanserats under det senaste året.

Bolaget har stadigt ökat kundbasen till över 50 kunder där merparten
är stora globala koncerner och där avtalen innebär en affärsmodell
med återkommande prenumerationsintäkter som automatiskt förnyas och
därmed har bolaget hittat en bra modell för tillväxt. Genom Bolagets
befintliga kunder används idag XMReality Remote Guidance i mer än 40
länder runt om i världen.

XMReality är rustat för global tillväxt. Med planerade ökade
satsningar på digital marknadsföring samt pågående uppskalningar hos
Bolagets befintliga globala kunder ser XMReality positivt på
framtiden. Bolaget har under senaste året skapat lokal närvaro i
Tyskland och USA genom att placera säljpersonal på dessa marknader
och är därmed förberett för att snabbt öka säljresurser där intresset
växer som snabbast. Det nyligen lanserade online-erbjudandet ger en
effektivare säljprocess, där små och medelstora bolag blir kunder
utan behov av fysiska säljbesök och samtidigt kan stora globala bolag
enkelt testa lösningen utan att behöva initial hjälp av personal från
XMReality.

I syfte att finansiera satsningar inom marknadsföring och försäljning
samt för fortsatt produktutveckling föreslår styrelsen i XMReality
föreliggande Företrädesemission som vid fulltecknande tillför Bolaget
cirka 35,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
Emissionslikviden är avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan:

1. Satsningar inom marknadsföring och försäljning (70 procent av
emissionsbelopp)

· Satsningar på marknadsföring och försäljning av Bolagets
SaaS-tjänst

· Satsningar på on-line-försäljning
· Satsningar på internationalisering
2. Satsningar på produktutveckling inom Remote Guidance (30 procent av
emissionsbelopp)

· Satsningar på kärnprodukten Remote Guidance
· Investeringar i Bolagets webbklient

Kommentar från XMRealitys styrelseordförande, Claes Nylander

"Genom att förstå kundernas behov och bygga en lösning som ger
verkligt kundvärde har vi kunnat knyta till oss ett stort antal
globala kunder som nu börjar anpassa sina serviceprocesser till den
nya teknikens möjligheter. Enbart dessa befintliga kunders ökade
användning utgör en avsevärd tillväxtpotential för XMReality. Därtill
kommer en stor potential i nykundsförsäljning, som genom emissionen
kommer att kunna ske med hjälp av fler säljare, satsning på digital
marknadsföring och genom on-line-försäljning som når ut till en
bredare publik på många nya marknader.

Efter att ha genomfört ett antal viktiga förändringar i bolaget under
2019 har vår VD Johan Castevall meddelat att han önskar lämna sin
VD-roll för att få mer tid åt sin familj hemma i Stockholm. Johan
Castevall lämnar över stafettpinnen till Jörgen Remmelg, erfaren
industriledare som närmast kommer från teknikföretaget Ruag där han
har ansvar för flera affärsenheter i Tyskland, Österrike och Schweiz.
Jörgen är känd för sitt starka ledarskap och sin mångåriga erfarenhet
av industriell försäljning på en internationell marknad."

Företrädesemissionen

Styrelsen har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den11
februari 2020 för att lägga fram förslag till beslut om nyemission av
högst 17 050 000 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Teckningskursen är 2,10 SEK per aktie. Förutsatt full teckning i
Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 35,8 MSEK
före avdrag för emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 18 februari 2020 är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna
nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav.
En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en
(1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till
aktietecknare som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter,
oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte,
och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet
utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska
tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält
intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta
inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I tredje hand ska
tilldelning av resterande aktier ske till garanter i enlighet med
ingångna emissionsgarantiavtal.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter infaller den 14 februari 2020. Första dag för handel
i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller
den 17 februari 2020. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på
Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 21
februari 2020 till och med den 4 mars 2020.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 21
februari 2020 till och med den 6 mars 2020. Teckning av aktier med
stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat
teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant
senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats
till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.