Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

XSpray: Kallelse till extra bolagsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Xspray Pharma AB (publ), org. nr 556649-3671, kallas
till extra bolagsstämma torsdagen den 26 mars 2020 klockan 16.00 i
Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm. Registrering
startar klockan 15.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 20 mars 2020,

· dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 20 mars 2020.
Anmälan ska ske skriftligen via e-post till generalmeeting@xspray.com,
eller per post till Xspray Pharma, "Bolagsstämma", Råsundavägen 12,
169 67 Solna. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella
biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud
uppges. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas
och användas endast för bolagsstämman. Se nedan för ytterligare
information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett
för fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats,
www.xspraypharma.com, och kommer även att sändas till aktieägare som
så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid
bolagsstämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB fredagen den 20 mars 2020, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 16 751 622
utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid extra
bolagsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2020 (LTI 2020) och
emission av teckningsoptioner

8. Stämmans avslutande
Ärende 7 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2020 (LTI 2020)
och emission av teckningsoptioner

Syftet med LTI 2020

Syftet med LTI 2020 är att koppla en större andel av anställda i
Xspray Pharmas ersättning till Xspray Pharmas och Xspray Pharmas
långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka de anställdas
intressen med aktieägarnas. LTI 2020 kommer vara ett viktigt program
för att Xspray Pharma ska kunna motivera och behålla de bästa
talangerna, något som är viktigt för att Xspray Pharma ska nå
långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Emission av teckningsoptioner / fördelning av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 79 074
teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt
utnyttjande med högst 79 074 kronor. Varje teckningsoption berättigar
till teckning av en (1) aktie.

LTI 2020 omfattar högst fem personer. Bolagets styrelseledamöter ska
inte omfattas av LTI 2020. Rätten att teckna teckningsoptioner ska,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa
ledande befattningshavare och övriga personer som är anställda i
bolaget, eller som under teckningstiden ingått avtal om anställning i
Xspray Pharma. Överteckning kan inte ske.

Kategori Maximalt antal optioner per person/kategori
1. CFO (1 person) 39 538/39 538
2. Övriga anställda (4 personer) 9 884/39 536

Styrelsens avsikt är att erbjuda deltagare i Kategori 1 (CFO) rätt att
förvärva teckningsoptioner till ett belopp om 200 000 kronor och
deltagare i Kategori 2 (Övriga anställda) rätt att förvärva
teckningsoptioner till ett belopp om 50 000 kronor per deltagare.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa
ett incitamentsprogram och därigenom ett ersättningssystem som
kopplar ersättningen för nyckelpersoner i Xspray Pharma till Xspray
Pharmas och dess långsiktiga värdetillväxt och på så sätt även
sammanlänkar de anställdas intressen med aktieägarnas. LTI 2020
kommer vara ett viktigt program för att Xspray Pharma ska kunna
motivera och behålla sina nyckelpersoner, något som är viktigt för
att Xspray Pharma ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista till och med
den 27 mars 2020.Betalning ska erläggas i samband med teckningen.
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i
bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 april
2023 till och med den 14 maj 2023.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 170 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar
omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna,
avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas
uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde.
Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till ska omräknas i händelse av split, sammanläggning,
nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt
till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för
utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom
utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de
smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga
i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. Övriga
villkor framgår av de fullständiga optionsvillkoren.

Villkor

Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor till ett
pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes
värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet
har preliminärt beräknats till 6,07 kronor per option baserat på en
teckningskurs per aktie om 124,30 kronor.

Bolaget kommer delvis att subventionera deltagarnas förvärv av
teckningsoptioner. Subventionen betalas ut i samband med att
optionerna tilldelats deltagarna. Den sammanlagda subventionen, före
eventuell löneskatt och inklusive sociala avgifter på subventionen,
ska motsvara deltagarnas investering. Den totala kostnaden för
subventionen, baserat på ovan preliminära optionsvärde, beräknas
maximalt för hela teckningsoptionsprogrammets löptid om tre år uppgå
till 400 000 kronor inklusive sociala avgifter. Uppkommen löneskatt
med anledning av bonusen ska betalas av respektive deltagare. Till
följd av upplägget för subventionen beräknas Xspray Pharmas negativa
kassaflöde för utbetalda subventioner samt för sociala avgifter på
utbetalda subventioner motsvara det positiva kassaflödet i form av
inbetalning av optionspremier från deltagarna.

Deltagares berättigande till subvention förutsätter att deltagaren vid
tiden för utbetalningen av bonusen är anställd i bolaget och
fortsätter vara anställd i bolaget under tre år (subventionen kommer
annars prorateras) och att deltagaren inte har överlåtit sina
optioner.

Förköp och anställnings upphörande

En förutsättning för att deltagarna ska erbjudas att teckna
teckningsoptioner är att dessa personer dessförinnan ingått ett s.k.
förköpsavtal enligt vilket deltagarna ska vara förpliktade att
erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av
dessa, om anställningen upphör eller om teckningsoptionerna ska
överlåtas till tredje man.

Utspädning

Baserat på antalet aktier i Xspray Pharma per dagen för kallelsen till
extra bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av LTI 2020
uppgå till cirka 0,47 procent. Med beaktande även av aktier som kan
emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Xspray
Pharma uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,27
procent vid full utspädning.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

LTI 2020 förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.
Bolagets kostnader för LTI 2020 före skatt, inklusive subventionen,
inkluderar administrativa kostnader och kostnader för sociala
avgifter. Den totala kostnaden för LTI 2020, under antagande av fullt
deltagande beräknas uppgå till 400 000 kronor över en treårsperiod.

Beredning av ärendet

Principerna för LTI 2020 har arbetats fram av bolagets styrelse.
Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter
konsultationer med aktieägare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram
hänvisas till Xspray Pharmas årsredovisning för 2018, not 16, samt
till bolagets webbplats www.xspraypharma.com.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan krävs att förslaget biträds av
aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de
avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen. Relevanta handlingar, inklusive styrelsens
fullständiga förslag till punkt 7, kommer senast torsdagen den 5 mars
2020 att hållas tillgängliga hos bolaget på Råsundavägen 12, 169 67
Solna samt på bolagets webbplats, www.xspraypharma.com. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Bolaget har sitt registrerade säte i Solna.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
<...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.