Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-20

Xspray Pharma har genomfört en riktad emission som tillför bolaget cirka 265 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Xspray Pharma AB (publ) ("Xspray" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beslutades av Xsprays årsstämma den 14 maj 2020 och i enlighet med vad Bolaget indikerade i ett pressmeddelande den 20 oktober, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 142,50 SEK per aktie (”Emissionen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och TIN Ny Teknik har tecknat aktier i Emissionen. Bolaget anser att flexibiliteten i en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att finansiera fortsatt utveckling av pågående projekt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom Emissionen kommer Bolaget dessutom att ytterligare stärka aktieägarbasen med institutionella investerare.

Nettolikviden från Emissionen avses att användas för:

  • Att stärka Bolagets finansiella flexibilitet inför förhandlingar avseende en affärsuppgörelse rörande Bolagets ledande produktkandidat HyNap-Dasa
  • Fortsatt utveckling av produktportföljen
  • Färdigställa produktionsanläggningen hos vår CMO på Malta
  • Bolagets löpande verksamhet

”Intresset för Xspray är extremt motiverande och vi vill tacka våra investerare för deras förtroende för Xspray och vår R&D. Med det tillskjutna kapitalet har vi nu den ekonomiska styrkan som krävs för att fortsätta förhandlingarna med potentiella partners för vår ledande produktkandidat HyNap-Dasa. Det gör det också möjligt för oss att påskynda utvecklingen av våra nästkommande produktkandidater. Vi planerar att påbörja studieprogrammet för HyNap-Nilo redan under första kvartalet 2021 och fortsätta den spännande produktutvecklingen av de efterföljande, ännu ej kommunicerade, produktkandidaterna. Vi kan nu dessutom slutföra expansionen av vår produktionskapacitet på Malta så att vi kan arbeta i full fart med flera produkter parallellt”, säger Per Andersson, VD Xspray Pharma.

Emissionen förväntas tillföra Bolaget cirka 265 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Xspray med 1 861 291, från 17 031 213 till 18 892 504 och en ökning av aktiekapitalet med 1 861 291 SEK, från 17 031 213 SEK till 18 892 504, vilket resulterar i en utspädning om cirka 10 procent.

I samband med Emissionen har Bolaget åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte göra några aktieemissioner under en period om 90 dagar. Dessutom har Bolagets ledning och styrelseledamöter åtagit sig att inte sälja några aktier i Xspray under samma period, med förbehåll för möjligheten att sälja aktier för att täcka skatt och lösa innehav under Bolagets incitamentsprogram samt sedvanliga undantag.

Citigroup Global Markets Limited, Pareto Securities AB och Zonda Partners agerar Joint Bookrunners i samband med Emissionen. Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie agerar legal rådgivare åt Citigroup Global Markets Limited, Pareto Securities AB och Zonda Partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Denna information är sådan information som Xspray Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-10-20 23:45 CEST.

Xspray Pharma i korthet


Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden.

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm.
www.xspraypharma.com


 Viktig information
Utsändandet, tillkännagivandet eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.
Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Xspray Pharma AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet och är inte ett prospekt i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten (i enlighet med Prospektförordningen).
I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, "kvalificerade investerare" som (i) är personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). Varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer i Storbritannien och kvalificerade investerare i EES. Personer i Storbritannien som inte är relevanta personer och i EEA som inte är kvalificerade investerare, ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta" , ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i dett...

Författare Xspray Pharma AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.