Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

XSpray: Xspray Pharma publicerar bokslutskommuniké, januari - december 2018

"Efter målmedvetet arbete har vi under 2018 visat resultat som
påtagligt har tagit oss närmare en marknadslansering av HyNap-Dasa
och därmed ökat Xsprays möjligheter att bygga aktieägarvärde."

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Fjärde kvartalet, oktober-december 2018, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till -10 597 kSEK (-4 964).

· Nettoomsättningen uppgick till 206 kSEK (20).

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,75 SEK (-0,40).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 888 kSEK
(-4 807).

Januari-december 2018, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till -23 098 kSEK (-13 817)

· Nettoomsättningen uppgick till 277 kSEK (332)

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,70 SEK (-1,74).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 747 kSEK
(-11 658).

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 221 216 kSEK (115 512)

· Totalt eget kapital uppgick till 301 716 kSEK (154 355)

· Antalet aktier uppgår till 15 076 460

Siffrorna ovan avser moderbolaget då koncernen bildades först i slutet

av december 2018 i samband med att bolaget förvärvade ett nybildat

dotterbolag, vilket tillsvidare är vilande. Moderbolagets siffror
redovisas

därför ovan för att underlätta jämförelser mellan perioderna.

Under 2019 kommer koncernens siffror att redovisas. Från och med

fjärde kvartalet redovisas siffrorna i enlighet med IFRS regelverk,

med de undantag som gäller för juridisk person (RFR2). Se vidare

redovisningsprinciper i bokslutskommunikén samt även på
www.xspraypharma.com

Väsentliga händelser under helåret 2018

Oktober - december

· Den 10 oktober presenterades den färdigställda analysen av
fullständiga data från den kliniska fas 1-studien med HyNap-Dasa.
Studieresultaten fastställde bioekvivalens för en optimerad
formulering av HyNap-Dasa och stärkte de slutsatser som kunde dras
utifrån preliminära data.

· Xspray Pharmas styrelse fattade beslut att ansöka om notering av
bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas
ske inom 12 månader och görs för att öka förutsättningarna för en
breddad ägarbas. Som en följd av detta ändras bolagets
redovisningsprinciper från och med fjärde kvartalet för att uppfylla
reglerna enligt IFRS och RFR2 och bolaget byter också till en
funktionsindelad uppställningsform för resultatet. Se vidare mer
information om detta i bokslutskomunikén.

· I november antogs LTI 2018, ett incitamentsprogram i Xspray som är
knutet till bolagets långsiktiga värdetillväxt.

· Ytterligare ett produktpatent för HyNap-Dasa i USA beviljades.

· Den planerade pilotstudien med HyNap-Sora startades i december.

· Xspray Pharma genomförde i början av december en riktad nyemission
om 1 370 000 aktier som tillförde cirka 92 mSEK före
emissionskostnader för att expandera produktportföljen.

· Xspray Pharma förvärvade ett nybildat dotterbolag i december för att
kunna möta framtidens eventuella behov av en utökad koncernstruktur.

Januari-september

· Xspray Pharma genomförde en riktad nyemission om 1 350 000 aktier
som tillförde cirka 88 mSEK före emissionskostnader.

· Bolaget anställde Charlotta Liljebris som ny forskningschef.

· Xspray Pharma och NerPharMa levererade prövningsmaterial till den
kliniska HyNap-Dasa-studien som därmed initierades. Studien
slutfördes planenligt och de lovande preliminära resultaten
presenterades den 9 september.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

Läs hela bokslutskommunikén på

http://xspraypharma.com/wp-content/uploads/2019/02/Xspray-Q4-2018-SV.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 730 37 00

Email: per.andersson@xspray.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera
produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin
innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla
förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första
hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är
det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är
mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma,
genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som
första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas
sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första
produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray
Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på
den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten,
HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för
Sprycel (dasatinib) går ut under 2020 och för de sekundära patenten
2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om femår med
särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden.
Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de
resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på
Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser
(www.redeye.se).

Xspray Pharma AB (publ)

Råsundavägen 12

169 67 Solna

info@xspray.com

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xspray/r/xspray-pharma-publicerar-bokslutskomm...
https://mb.cision.com/Main/16033/2740944/991047.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.