Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Xtranet: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Tillväxt, vinst och stärkt kapitalbas
Tillväxten har accelererat i det fjärde kvartalet 2015, framför allt
efter avrop från befintliga kunder. Kapitalbasen har förstärkts genom
nyemissioner.

Resultat i sammandrag (tkr)
Okt-dec 2015
Intäkter: 14 531
Resultat före avskrivningar: 902
Marginal på operativt resultat: 6,2 %
Resultat efter avskrivningar: 310
Resultat efter finansiella poster: 254
Periodens resultat (efter justerad skatt): 776
Jan-dec 2015
Intäkter: 30 910
Resultat före avskrivningar: 2 507
Marginal på operativt resultat: 8,1 %
Resultat efter avskrivningar: 1 560
Resultat efter finansiella poster: 1 430
Periodens resultat (efter justerad skatt): 1 703
Okt-dec 2014
Intäkter: 134
Resultat före avskrivningar: -1 949
Marginal på operativt resultat: neg
Resultat efter avskrivningar: -1 982
Resultat efter finansiella poster: -2 001
Periodens resultat (efter justerad skatt): -1 072
Jan-dec 2014
Intäkter: 10 462
Resultat före avskrivningar: -3 614
Marginal på operativt resultat: neg
Resultat efter avskrivningar: -3 647
Resultat efter finansiella poster: -3 661
Periodens resultat (efter justerad skatt): -2 732

Intäkterna 2015 har nästan tredubblats jämfört året innan. Främst
märks effekten av det genomförda handlingsprogrammet, som beslutades
under "turn-arounden" 2014. Detta har resulterat i en positiv
resultatutveckling där förlust vänts till vinst under de tre senaste
kvartalen och för helåret 2015.

Marginalen på helårsbasis blev lägre än väntat, delvis på grund av att
den kraftiga orderingången överträffat förväntningarna varför
underentreprenörer behövt anlitas, till högre kostnader, som
komplement till den egna organisationen. Samtidigt har stora
resurser, både kostnader och tid, lagts på ökad bemanning, uppbyggnad
av organisationen och utveckling av effektivare stödsystem inför den
fortsatta expansionen. Den snabbt ökande personalstyrkan har också
försetts med verktygsuppsättningar, instrument, skyddskläder och
välutrustade arbetsfordon.

Väsentliga händelser
Under året har två verksamheter förvärvats, dels Poweroptic Network
Sweden AB, med fokus på projekt- och byggledning samt projektering av
fibernät, dels en del av installationsverksamheten ur ICT
Construction, ett dotterbolag till NeTel AB, med kontor i Västerås,
Hudiksvall och Sundsvall. Genom förvärven övergick 15 personer till
anställning i Xtranet-gruppen. Utöver kontoret i Göteborg, som
etablerades hösten 2014 med en regionchef för Västra Sverige, har
regionchefer utsetts under 2015 för att stärka
försäljningsorganisationerna i Mellansverige och i Östra Sverige.
Antalet anställda har genom förvärv och nyrekryteringar ökat till 38
personer under året som gått.

Genom bemanning av de tre regionerna har flera viktiga delmål
uppnåtts: bredare lokal, regional och nationell täckning genom egna
resurser med hög kompetens. Vårt kunderbjudande inom fiberteknik har
förstärkts, i segment som installation, konsulttjänster, service och
support.

Under sommaren utarbetades och togs beslut om en ny affärsplan med
strategier för lönsam tillväxt över en femårsperiod, till 2020.

Johan Stenman, styrelseledamot sedan 2009, utsågs i juli till
styrelsens ordförande.

Den 6 november beslöt en extra bolagsstämma att genomföra en
nyemission med företräde för befintliga ägare samt att erbjuda
investerare att teckna aktier och teckningsoptioner i s.k. units, så
att en andel av nyemissionen säkerställdes genom teckningsåtaganden.
Nyemissionen, om maximalt 21,6 Mkr, genomfördes under
november-december enligt tidigare, separat offentliggjord
information. Emissionen övertecknades varför styrelsen den 7
december, baserat på ett bemyndigande från den extra bolagsstämman,
beslöt genomföra en tilläggsemission om 5,25 Mkr varvid samtliga som
tecknade sig i den ursprungliga emissionen fick tilldelning av önskat
antal aktier.

Syftet med nyemissionerna var främst att, på ett fördelaktigt sätt,
kunna genomföra förvärv i linje med den strategi som har utarbetats.
Därutöver var motivet att skapa en stabil bas för tillväxt genom
investeringar i effektiva IT-system och verktyg, i
marknadsbearbetning samt ytterligare kompetensutveckling.

Marknadsutsikter
Som framgått, senast av investerarmemorandum, planeras Xtranets
verksamhet för fortsatt expansion. Då fluktuationerna för såväl
intäkter som resultat bedöms bli stora och svåra att förutse kvartal
för kvartal, bland annat beroende av förhållandet mellan organisk
tillväxt och bolagsförvärv, lämnas inga prognoser.

Det är bolagets uppfattning att marknadens tillväxt baserat på ett
ökat behov av fibertekniska lösningar ser fortsatt stabil ut över de
närmast följande åren. Den för branschen normala säsongsvisa
variationen bedöms dock bestå, med toppar främst i kvartalen två och
fyra. Framtidsutsikterna stimulerar till fortsatt förstärkning av
organisationen, genom såväl rekrytering som förvärv av
branschföretag.

Finansiell ställning
Per 31 december 2015 uppgick koncernens likvida medel till 14,2 Mkr,
soliditeten var 76 % och det egna kapitalet 30,0 Mkr. Med anledning
av aktiviteten för fortsatt expansion, organiskt och genom förvärv,
avser styrelsen föreslå att utdelning inte lämnas.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Ordinarie årsstämma 2016
Ordinarie årsstämma planeras till tisdagen den 17 maj 2016 i Solna.
Fullständig årsredovisning och kommande rapporter
Den fullständiga årsredovisningen kan, senast två veckor före
årsstämman den 17 maj, rekvireras från bolaget alternativt hämtas
från bolagets hemsida.

Rapport för det första kvartalet 2016 lämnas den 17 maj, för det andra
kvartalet den 17 augusti, för tredje kvartalet den 17 november 2016
och för fjärde kvartalet den 17 februari 2017.

Anmälda insynspersoners aktieinnehav per 31 december 2015:
Namn Aktier Teckningsoptioner
Innehav Förändring
i kvartalet Innehav Förändring
i kvartalet
Johan Stenman genom bolag 3 405 301 1 286 000 - -
Niklas Mellström inkl närstående 822 408 390 000 - -
Kai Lundgren 280 000 180 000 - -
Mats Ferm 150 000 - 25 000 -
Jan Danielsson 96 552 62 069 - -
Tom Truedson 73 965 45 630 10 000 -
Marcus Fredler 50 000 50 000 - -
Pär Wikström 24 000 24 000 - -
Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en
rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

Solna den 18 februari 2016
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och VD
Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Mats Ferm, verkställande direktör Johan Stenman, ordförande
Tfn: 0709-36 09 30 Tfn: 0704-13 05 90
E-post: mats.ferm@xtranet.se E-post: johan.stenman@forvaltor.se
Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor
relations, Rapporter.

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Smidesvägen 12, 171 41 Solna
Tfn 08-619 84 00
www.xtranet.se (http://www.xtranet.se%20)
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en helhetsleverantör av
storskaliga fiberoptiska nätlösningar innefattande områdes-, access-
och fastighetsnät. Gentemot kunder, ofta fastighets¬bolag, nätägare
och operatörer, tar Xtranet ansvar för hela processen; från
nätdesign, installation och dokumentation till driftsättning och
ser¬vi¬ce.

Xtranet har kompetensen för att hjälpa kunder redan på projekterings-
och planeringsstadiet, vilket gör bolaget till en pålitligt
långsiktig partner som erbjuder vik¬tiga mer¬värden.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA).
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xtranet/r/bokslutskommunike-januari---december...
http://mb.cision.com/Main/11547/9916134/478419.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.