Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Xtranet: Delårsrapport januari-mars 2016

Kraftigt ökande orderingång på växande marknad

Resultat i sammandrag (KSEK)

Januari-mars 2016 / 2015

Summa rörelseintäkter 9 791 / 1 303

Rörelseresultat (EBITA) -961 / -1 437

Resultat efter finansiella poster -1 205 / -1 448

Periodens resultat -920 / -1 448

Helår 2015 / 2104

Summa rörelseintäkter 30 910 / 10 462

Rörelseresultat (EBITA) 2 106 / -3 642

Resultat efter finansiella poster 1 430 / -3 661

Periodens resultat 1 703 / -2 732

Med tillfredsställelse konstaterar vi att höstens ökande orderingång
har lett till en kraftigt höjd omsättning. Relationerna med
befintliga kunder har utvecklats till att bli djupare och har i allt
högre grad medfört tilläggsbeställningar, vilket bekräftar god
leveranskvalitet och kundnöjdhet. Vår strategi att nå kompletterande
segment i snabbväxande delar av marknaden som villa och landsbygd,
börjar märkas ordentligt i flödet av nya affärer.

Både orderingången och intäkterna under det första kvartalet har
överträffat vår förväntan, särskilt som säsongsvariationer normalt
påverkar årets första kvartal negativt. Det mindre tillfredsställande
resultatet är helt i linje med planerna för året och en direkt effekt
av ett antal nystartade projekt i syfte att utveckla de
administrativa hjälpsystemen för kund- och projekthantering. Initialt
har dessa projekt drivit upp kostnaderna, vilka i sin helhet belastar
moderbolaget. Vi ser emellertid ett betydande strategiskt värde i
denna satsning och bedömer att effektivitetshöjande åtgärder är en
nödvändighet för en fortsatt lyckad expansion.

Efter periodens utgång erhölls den hittills största beställningen
baserad på Xtranets koncept för orter på landsbygden. Ett avtal
träffades i april med Högerud Fiberförening i Arvika kommun, till ett
värde beräknat till mellan 10 och 15 Mkr. Därmed överstiger samtidigt
det totala ordervärdet till och med april 2016 för leveranser under
året, den totala intäkten för år 2015.

Marknadsutsikter och mål 2016

Det är bolagets uppfattning att marknadens tillväxt baserat på ett
ökat behov av fibertekniska lösningar är fortsatt stabil över de
närmast följande åren. Framtidsutsikterna stimulerar till ytterligare
förstärkning av organisationen, genom såväl rekrytering som förvärv
av branschföretag.

Bolagets mål 2016 är att den organiska tillväxten liksom resultatet
ska överträffa föregående års utfall. Vidare är ambitionen att
pågående diskussioner om förvärv av företag, med verksamheter som
adderar kundsegment och tjänster till våra befintliga, skall
resultera samt medföra ömsesidigt kompletterande affärsområden och
kompetenser.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger
utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och
resultat. Bland dessa risker finns framförallt projektförseningar,
obestånd hos kunder och leverantörer samt ändrade politiska beslut.

Finansiell ställning

Per 31 mars 2016 uppgick koncernens likvida medel till 11 031 Tkr,
soliditeten var 85 % och det egna kapitalet uppgick till 29 165 Tkr.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporter
Delårsrapport för januari-juni 2016 lämnas den 17 augusti 2016.

Insynspersoners innehav av aktier och teckningsoptioner per 31 mars
2016

Namn / Aktier / Teckningsoptioner

Innehav / Förändring i kvartalet / Innehav / Förändring i kvartalet

Johan Stenman genom bolag 3 405 301 / 0 / 0 / 0

Niklas Mellström 822 408 / 0 / 0 / 0

Peter Mörsell 312 500 / 0 / 390 625 / 0

Kai Lundgren 280 000 / 0 / 0 / 0

Mats Ferm 251 750 / 101 750 / 0 / -25 000

Jan Danielsson 96 552 / 0 / 0 / 0

Tom Truedson 84 665 / 10 700 / 0 / -10 000

Marcus Fredler 50 000 / 0 / 0 / 0

Pär Wikström 31 500 / 7 500 / 0 / 0

Margareta Grunnelind 12 000 / 12 000 / 0 / 0

Övriga 18 985 780 / 0 / 8 367 464 / 0

Summa 24 332 456 / 131 950 / 8 758 089 / -35 000

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en
rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

Solna den 17 maj 2016

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Styrelsen och Vd

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Mats Ferm, verkställande direktör Johan Stenman, ordförande

Tel: 0709-36 09 30 Tel: 0704-13 05 90

E-post: mats.ferm@xtranet.se E-post: johan.stenman@forvaltor.se

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor
relations, Rapporter.

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Smidesvägen 12, 171 41 Solna

Tfn 08-619 84 00

www.xtranet.se

Om Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (Xtranet) utformar, bygger och
underhåller strukturerade områdes-, access- och fastighetsnät.
Bolagets affärsidé är att skapa mervärden för kunder,
samarbetspartners och aktieägare genom att leverera kvalitativt
hållbara lösningar relaterade till fiber för datakommunikation.

Bland kunderna återfinns stadsnätsägare, fastighets- och telekombolag
samt offentliga organisationer. Xtranet åtar sig ansvaret för hela
processen - från nätdesign och projektering, till driftsättning och
service. Metodiken skapar full kontroll i genomförandet och
resulterar i kostnadseffektiva lösningar.

Verksamheten i Xtranet-gruppen bedrivs under varumärket "Xtranet", där
det noterade bolaget är moderbolag. Dotterbolagen, Poweroptic Network
Sweden AB, TeleDataFiber Installation Vara AB och Xtranet i Stockholm
AB, ägs till 100 procent av moderbolaget. Xtranet är sedan 2005
noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) och har cirka 900 aktieägare.
Se vidare www.xtranet.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xtranet/r/delarsrapport-januari-mars-2016,c201...
http://mb.cision.com/Main/11547/2010235/516402.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.