Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Xtranet: Delårsrapport januari - mars 2017

Starkt resultat inom Exalt-bolagen och tagna avvecklingskostnader inom
fiberentreprenader till bostäder

Allmänt om verksamheten
Xtranet är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för
företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer.
Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av
kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå.

Affärsområdena inom Exalt-bolagen utvecklades starkt under perioden
där omsättningen i kvartalet blev 9,4 Mkr och resultatet före
avskrivningar, EBITDA, +1,8 Mkr, 19,5 %.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom
fiberentreprenader till bostäder kommer avvecklas. Totalt har 15,1
Mkr i avvecklingskostnader belastat resultatet för det första
kvartalet, varav 9,3 Mkr inom ramen för rörelseresultatet före
avskrivningar, EBITDA, och resterande 5,8 Mkr är av- och
nedskrivningar.

Omsättningsökningen för gruppen under det första kvartalet var hela 52
%, 14,9 Mkr mot 9,8 Mkr under det första kvartalet 2016. Tillväxten
är helt hänförd till förvärven av Exalt-bolagen eftersom omsättningen
inom fiberentreprenader till hushåll minskade från 9,8 Mkr till 5,5
Mkr. Resultatet före avskrivningar, EBITDA, blev -14,0 Mkr och
resultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, blev -21,6 Mkr.

Verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder visar fortsatt
negativa projektbidrag vilket tillsammans med kostnader för overhead
har medfört ett negativt resultat före avskrivningar, EBITDA, med
-6,5 Mkr.

Väsentliga händelser under perioden
De per den 1 juli 2016 förvärvade Exalt-bolagen har i perioden
utvecklats starkt inom sina olika kundsegment; Telekom, Fastigheter
och Stadsnät. Debiteringsgraden för de c:a 30 medarbetarna har i
perioden varit hög, fortsatt god kostnadseffektivitet, stabila
kundrelationer med flera tilläggsuppdrag samt nyanställningar har
genomförts. Efter allokering av gemensamma kostnader från
Xtranet-gruppen blev omsättningen i perioden 9,4 Mkr, resultat före
avskrivningar, EBITDA, 1,8 Mkr (19,5 %) och resultat efter
avskrivningar, EBITA, också 1,8 Mkr (19,5 %).

De förvärvade Exalt-bolagen har väl etablerade och fungerande
verksamhetsområden; Strukturerade fastighetsnät, Nätverksteknik och
Transmissionsteknik. Genom förvärven har Xtranet adderat en
framgångsrik verksamhet till bolagsgruppen, som inte bara tillför en
stabil intjäning utan även spetskunskap och arbetssätt i absoluta
toppklass. På en marknad där många bolag erbjuder liknande tjänster
är medarbetarna en kritisk faktor. Vid sidan om medarbetarnas
specialistkompetens är Exalt-andan kärnan i bolagen en av bolagens
viktigaste framgångsfaktorer.

Verksamheten inom fiberinstallationer till bostäder påverkas av
vinterns låga temperaturer och tjäle. Första kvartalet är
traditionellt sett årets svagaste kvartal inom fiberentreprenader
till bostäder och var så även detta år. Omsättningen inom
fiberentreprenader till bostäder var betydligt lägre än föregående år
och tillsammans med tillkommande kostnader i projektverksamheten för
fiberentreprenader och centrala kostnader blev resultat före
avskrivningar, exkl. Exalt-bolagen, EBITDA, -6,5 Mkr.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom
fiberentreprenader till bostäder kommer avvecklas. Förlusterna har
varit så stora att det inte har kunnat kompenseras av de delar i
koncernen som genererat god avkastning. Styrelsen har därför beslutat
om avveckling. Avvecklingen innebär att personal som arbetar i denna
del av verksamheten varslats och att kontoren i Sundsvall och
Göteborg läggs ner. Totalt har 15,1 Mkr i avvecklingskostnader
belastat resultatet för det första kvartalet.

- 5,7 Mkr är avsatta för avvecklingskostnader i form av (i)
medarbetare (ii)

lösen billeasing, (iii) lösen leasad utrustning, (iv) terminering
hyresavtal, programvaror med flera löpande kommersiella avtal och
(v)

reklamationer och överenskommelser om stängning av projekt.
- 3,6 Mkr är avsatta för bl. a kvarvarande negativa projektbidrag
hänfört till

fiberentreprenader till bostäder, rörelsekostnader för hyrd
utrustning och

bilar samt ej behövlig central organisation i perioden april -
juli.

- 5,8 Mkr hänförs till nedskrivningar i balansräkningen (värden
hänförda till

dotterbolagen TeleDataFiber Installation Vara AB och Poweroptic
Network AB

Sverige) samt maskiner/utrustning, vilka inte är
likviditetspåverkande.

Vid mars månads utgång uppgick kvarvarande orderstock för
fiberentreprenader till bostäder till c:a 4 Mkr, som till den allra
största delen kommer att slutföras under det andra kvartalet.

På den extra bolagsstämman den 6 mars 2017 valdes Bengt-Åke Älgevik in
som ny styrelseordförande i Xtranet. Vidare valdes Peter Nesz in som
styrelseledamot. Styrelsen består därmed, förutom ovannämnda två
nyval, av Johan Stenman och Peter Mörsell.

För att stärka bolagets balansräkning har bolagets största ägare Johan
Stenman, genom bolag, gjort ett ovillkorat aktieägartillskott om 5,0
Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Xtranet informerade i pressmeddelande den 4 april 2017 att bolaget
kommer att avveckla verksamheten inom fiberentreprenader till
bostäder.

Styrelsen kommunicerade i pressmeddelandet den 11 maj 2017 beslutet
att genomföra en nyemission med företrädesrätt om 7,9 Mkr med
möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr till en teckningskurs om
0,55 kr per aktie. Nyemissionen är garanterad av bolaget närstående
ägare till 90 % med en total ersättning till garanterna uppgående
till 105 000 kr. Planen är att nyemissionen skall slutföras omkring
den 20 juni. Bakgrunden till nyemissionen är att täcka
avvecklingskostnader inom fiberentreprenader till bostäder samt
stärka kassan inför en ökad expansionstakt och utveckling av
verksamhetsområdena inom Exalt-bolagen.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer helt baseras på
Exalt-bolagen, som sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet samt
har ett välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i
Exalt-bolagen är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och
välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster.

Mikael Hjälm, tidigare vd för Exalt Network AB, har utsetts till ny vd
för Xtranet-gruppen. Tidigare vd Hafsteinn Jonsson har valt att
avsluta sin anställning.

På årsstämman den 15 juni 2017 kommer föreslås att genomföra
namnändring på bolagsgruppen från Xtranet till Exalt.

Marknadsutsikter
Xtranet-gruppen genom Exalt-bolagens verksamhetsområden agerar på en
marknad i stark tillväxt. Det digitala landskapet ser annorlunda ut
än för bara några år sedan. Internetanslutningen växer snabbt i hela
landet. Samhället är numera så beroende av säkra uppkopplingar att
det blivit en samhällskritisk parameter. Exalt-bolagen ser en stor
potential för fortsatt tillväxt inom samtliga sina
verksamhetsområden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger
utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och
resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av
utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna
affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och
ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta
nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt
projektförseningar, genomförandet av avvecklingen av
fiberentreprenader, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade
politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens likvida medel till 1,5 Mkr,
soliditeten var 0,0 % och det egna kapitalet uppgick till 17 Tkr.

Bolagets största aktieägare, Johan Stenman genom bolag, har ställt ut
en likviditetsgaranti om upp till 2,2 Mkr för att överbrygga
likviditeten under det andra kvartalet. Vidare har
förskottsinbetalningar, 1,8 Mkr, gjorts från garanter hänfört till
den företrädesemission som kommunicerades den 11 maj 2017.

Uppskjuten skattefordran är per den 31 mars 2017 9,3 Mkr vilket vid
maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar
42,4 Mkr i resultat.

Vid första kvartalets utgång uppgick de långfristiga skulderna till
12,8 Mkr, bestående av lån från bolagets största ägare Johan Stenman
genom bolag. Lånet är amorteringsfritt och räntan 2017 uppgår till
1,77 %. Under kortfristiga skulder återfinns 10,0 Mkr till Swedbank
AB, hänfört till förvärven av Exalt-bolagen. Återstående löptid för
dessa 10,0 Mkr var per den 31 mars 2017 kortare än 12 månader, och
därmed att betrakta som kortfristiga skulder. Räntan är ca 1,8 % och
lånet är i sin helhet garanterat av bolagets största ägare Johan
Stenman genom bolag. Lånet om 10,0 Mkr avses att förlängas med en
löptid överstigande 12 månader.

Prognos
Xtranets nya styrelse lämnar normalt sett inga prognoser. Genom redan
reserverade avvecklingskostnader för fiberentreprenader till bostäder
och fortsatt hög debiteringsgrad inom Exalt-bolagen är dock
styrelsens bedömning att bolagsgruppen skall visa positivt
rörelseresultat redan under det andra kvartalet 2017 och positivt
kassaflöde från och med hösten 2017.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 15 juni 2017 kl. 09:30 i
Bolagets lokaler i Sundbyberg.

Kommande rapporter
Rapport för det andra kvartalet 2017 lämnas den 28 augusti 2017, för
det tredje kvartalet den 28 november 2017 och för det fjärde
kvartalet den 19 februari 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en
rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

Sundbyberg den 23 maj 2017

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och Vd

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor
relations, Rapporter

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tel: 08 619 84 00
www.xtranet.se

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en
helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät,
operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom
design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på
såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla
en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens,
leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och
miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och ce...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.