Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-16

Xtranet: Delårsrapport januari - september 2015 - Högre omsättning och vinst

Sammandrag av bolagets resultatutveckling (KSEK)

Januari-september 2015/2014
Summa rörelseintäkter 16 379 / 10 328
Rörelseresultat (EBITA) 1 250 / -1 665
Resultat efter finansiella poster 1 176 / -1 660
Periodens resultat 927 / -1 660

Helår 2014/2103
Summa rörelseintäkter 10 462 / 38 912
Rörelseresultat (EBITA) -3 642 / 279
Resultat efter finansiella poster -3 661 / 292
Periodens resultat -2 732 / 374

Kunder med ramavtal ger löpande avropsbeställningar och medför god
beläggning. Strategiskt förvärv genomfört i kvartal tre.

Vårt tredje kvartal har naturligtvis kännetecknats och påverkats av
semesterperioden juli-augusti, både hos kunder och bland vår egen
personal, men samtidigt har avtal kunnat träffas om såväl ett
strategiskt förvärv som nya projekt hos kunder, gällande fiber till
lägenheter, villafastigheter och skolor. Vidare har en ny affärsplan
med strategier för lönsam tillväxt tagits fram över sommaren.

Väsentliga händelser

Johan Stenman, styrelseledamot i Xtranet sedan 2009, utsågs i juli
till styrelsens ordförande.

Jan Danielsson, ledamot och ordförande sedan 2008, kvarstår i
styrelsen tillsammans med Kai Lundgren, ledamot sedan 2008.

Ett avtal träffades i månadsskiftet juli-augusti med ICT Construction
AB, ett helägt dotterbolag till NeTel AB, om övertagande av en del av
ICT:s installationsverksamhet inom fiberteknik. Xtranet har därefter
anställt 12 fibertekniker från ICT Construction. Verksamheten, med
bas i Västerås och i Sundsvall, övertogs per den 1 augusti. I direkt
samband med förvärvet tecknades även ett ram- och ett avropsavtal med
NeTel AB samt erhölls en beställning på installationsuppdrag om drygt
10 Mkr.

Genom förvärvet etablerade Xtranet en region Mellansverige, med
platskontor i Västerås och i Sundsvall. Till regionchef utsågs i
augusti Marcus Fredler, närmast kommande från Infratec och
dessförinnan Poweroptic Network Sweden. Marcus kommer att ta över vår
region för Östra Sverige, med bas i Solna, och ersätts på
Mellansverige fr.o.m. den 1 december enligt nedanstående not.

Bland nya projekt baserade på befintliga ramavtal ingår en
avropsbeställning från Solna Stad, gällande fiber- och Cat6-nät i ett
30-tal förskolor. Ordern är ett av de större uppdragen för leverans
under kommande vinter.

Under oktober anställdes ytterligare sju fibertekniker - samtliga
fullt belagda från första anställningsdagen.

Pär Wickström har anställts och tillträder befattningen som Xtranets
regionchef Mellansverige per den 1 december. Pär har närmast verkat
som konsult från eget bolag, med fleråriga uppdrag av både strategisk
och operativ karaktär, för stadsnätsägare, kommuner och andra
branschorgan.

Genom etablering och bemanning av en tredje region i Sverige har ett
viktigt delmål uppnåtts: bredare lokal, regional och nationell
täckning genom egna resurser med hög kompetens. Något vi ser vara en
styrka i pågående diskussioner om förvärv och för samarbeten i olika
konstellationer. Samtidigt förstärks vårt kunderbjudande, i både
bredd och djup, i segment som konsulttjänster, service och support.

Den 6 november beslöts i en extra sammankallad bolagsstämma, att
genomföra en nyemission av aktier med företräde för befintliga ägare
samt att erbjuda investerare att teckna aktier och teckningsoptioner
i s.k. Units, så att en andel av nyemissionen säkerställs genom
teckningsåtaganden. Nyemissionen, om maximalt 21,6 MSEK, genomförs
under november-december enligt separat offentliggjord information.

Syftet med nyemissionen är främst att, på ett fördelaktigt sätt, kunna
genomföra förvärv i linje med den strategi som har utarbetats.
Därutöver är motivet att skapa en stabil bas för tillväxt genom
investeringar i effektiva IT-system och verktyg, i
marknadsbearbetning samt ytterligare kompetensutveckling.

Mål 2015
Årets ursprungliga mål, drygt 20 Mkr i omsättning med ett
rörelseresultat som överstiger 10 %, har reviderats till en
omsättning på mellan 25 och 30 Mkr med ett ograverat rörelseresultat.

Finansiell ställning
Per 30 september 2015 uppgick koncernens likvida medel till 1 711
KSEK, soliditeten var 23 % och det egna kapitalet uppgick till 5 061
KSEK.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Anmälda insynspersoners aktieinnehav per 30 september 2015:

Namn / Aktier / Teckningsoptioner
Innehav / Förändring i kvartalet / Innehav / Förändring under året
Johan Stenman genom bolag 2 119 301 / 0 / 0 / 0
Niklas Mellström 432 408 / 0 / 0 / 0
Kai Lundgren 100 000 / 0 / 0 / 0
Jan Danielsson 34 483 / 0 / 0 / 0
Mats Ferm 150 000 / 0 / 25 000 / 0
Tom Truedson 28 335 / 0 / 10 000 / 0
Marcus Fredler 50 000 / 50 000 / 0 / 0
Anneli Richardson 0 / 0 / 0 / 0

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en
rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat, samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen
står inför är belysta efter bästa förmåga.

Solna den 16 november 2015
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och VD

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Johan Stenman, ordförande
Tel: 0704-13 05 90
E-post: johan.stenman@forvaltor.se

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor
relations, Rapporter.

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Smidesvägen 12, 171 41 Solna
Tfn 08-619 84 00
www.xtranet.se
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en helhetsleverantör av
storskaliga fiberoptiska nätlösningar innefattande områdes-, access-
och fastighetsnät. Gentemot kunder, ofta fastighetsbolag, nätägare
och operatörer, tar Xtranet ansvar för hela processen; från
nätdesign, installation och dokumentation till driftsättning och
service.

Xtranet har kompetensen för att hjälpa kunder redan på projekterings-
och planeringsstadiet, vilket gör bolaget till en pålitligt
långsiktig partner som erbjuder viktiga mervärden.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xtranet/r/delarsrapport-januari---september-20...
http://mb.cision.com/Main/11547/9866189/443927.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.