Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-28

Xtranet: Delårsrapport januari - september 2017

Sundbyberg 2017-11-28

Positivt rörelseresultat och Exalt-bolagen utvecklas väl

Sammandrag av koncernens Juli-september Januari-september Helår
resultatutveckling KSEK
2017 2016 2017 2016 2016
Nettoomsättning 8 050 7 703 33 640 26 891 47 345
Rörelseresultat före 619 -10 912 -11 973 -12 416 -16 957
avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT) -741 -12 796 -22 381 -15 332 -21 724
Periodens resultat per -0,02 -0,40 -0,50 -0,48 -0,68
aktie, kr

· Xtranet-gruppen visar ytterligare ett kvartal med positivt
rörelseresultat

· Exalt fortsätter att visa god utveckling
· Avvecklingen av förlustbringande fiberentreprenader till bostäder
går in i sitt absoluta slutskede

Verksamheten och omstrukturering 2017

Xtranet, under namnändring till Exalt, är en helhetsleverantör av
kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer,
myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design,
installation, drift och underhåll av kommunikationsnät.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom
fiberentreprenader till bostäder skall avvecklas. Beslutet innebar
att bolaget i bokslutet för första kvartalet lade en reserv på
avvecklingen på totalt 15,1 Mkr. Avvecklingen är i sitt slutskede och
beräknas vara avslutad under december månad 2017. Inga ytterligare
reserveringar har behövt göras under perioden.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer att helt baseras på Exalt,
som sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet samt har ett
välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i Exalt är stor med
en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och med en
hög efterfrågan på bolagens tjänster.

För att täcka kostnaderna för ovannämnda avveckling samt utveckling av
Exalt genomfördes en nyemission i juni som gav 7,0 Mkr netto efter
emissionskostnader.

Juli-september 2017

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 8,1 Mkr. För
motsvarande period 2016 uppgick den till 7,7 Mkr.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 Mkr
(-10,9 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,7 Mkr (-12,8
Mkr) och har belastats med 1,3 Mkr (1,3) avseende planenliga
avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen.
Det svaga jämförelseresultatet 2016 förklaras av betydande
kostnadsreserveringar för huvudsakligen förlustbringande projekt inom
fiberentreprenader till bostäder.

Affärsområdena inom Exalt redovisade en omsättning på 7,8 Mkr (6,8)
och ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 0,6 Mkr (0,8), vilket
ger en marginal på cirka 8%. Det tredje kvartalet är det
resultatmässigt svagaste för Exalt. Beroende på semesteruttaget hos
både i Exalt och hos kunder påverkas möjligheten till debiterbart
arbete. Exalt övertog tre personer från avvecklad verksamhet i
koncernen from 1 juli, vilket inneburit högre personalkostnader
vilket påverkat resultatet under kvartalet med 0,6 Mkr. Även under
det tredje kvartalet har resurser från Exalts organisation allokerats
för att möjliggöra avvecklingen av fiberentreprenader till bostäder.

Exalt har en stark position inom sina olika kundsegment; Telekom,
Fastigheter och Stadsnät. Debiteringsgraden för de c:a 30
medarbetarna har under perioden varit fortsatt god, även med hänsyn
tagen till semester. Den positiva situationen med hög beläggning
kvarstår. Nyanställningar har genomförts.

I juli tecknades ett nytt avtal med Huawei inom verksamhetsområdet
Transmissionsteknik avseende fortsatta leveranser av
transmissionstjänster till Huawei:s uppdragsgivare Telenor. Avtalet
löper till och med 31 december 2018 och beräknas omsätta ca 8 MSEK på
årsbasis. Därutöver har Exalt under perioden fått flera nya kunder,
till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Järfälla kommun.

Affärsområdet inom fiberentreprenader till bostäder redovisade en
nettoomsättning på 0,2 Mkr och ett nollrörelseresultat (EBITDA),
detta till följd av upplöst del av ovannämnda reservering som gjordes
under första kvartalet. Per den 30 september 2017 hade 7,7 Mkr av
reserven om 9,3 Mkr utnyttjats. Endast ett projekt kvarstår, där
vissa begränsade åtgärder skall genomföras efter nyligen genomförd
slutbesiktning. Dessa bedöms vara klara senast under den första delen
av december månad. Utöver detta täcker avvecklingsreserven
kvarstående betalningar avseende lokaler och leasing av inventarier
enligt tidigare ingångna kontrakt.

Januari-september 2017

Nettoomsättningen för gruppen under januari-september uppgick till
33,6 Mkr, varav Exalt stod för 25,9 Mkr och fiberentreprenader till
bostäder 7,7 Mkr. Under motsvarande period 2016 uppgick omsättningen
totalt till 26,9 Mkr. Av denna stod fiberentreprenader till bostäder
för 20,1 Mkr och Exalt, som förvärvades den 1 juli 2016, för 6,8 Mkr.

Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12,0 Mkr (-12,4
Mkr) och resultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till
-22,4 Mkr (-15,3 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) har belastats med 4,0
Mkr avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till
förvärvet av Exalt.

Exalt visade en god utveckling under hela perioden. Resultat före
avskrivningar, EBITDA, och efter allokering av gemensamma kostnader
uppgick till 3,9 Mkr. Detta motsvarar en EBITDA-marginal på cirka
15%.

Till följd av fortsatta förluster inom affärsområdet
fiberentreprenader till bostäder beslutade styrelsen som ovan nämnts
i början av april att avveckla hela detta verksamhetsområde.
Avvecklingen innebar att personal som arbetat i denna del av
verksamheten varslades och att kontoren i Sundsvall och Göteborg
lades ner. Totalt belastades resultatet för det första kvartalet med
15,1 Mkr i avvecklingskostnader, där

- 5,8 Mkr avsåg nedskrivningar i balansräkningen hänförda till dotterbolag, avseende immateriella tillgångar och maskiner/utrustning.

- 9,3 Mkr avsåg avvecklingskostnader avseende personal, lokaler, leasingkontrakt och dylikt samt beräknade negativa resultatbidrag på pågående fiberentreprenader. Per den 30 september uppgick kvarvarande reserv till 1,6 Mkr.

Dessa kostnader på 15,1 Mkr står därmed för den dominerande parten av
hela resultatutfallet för perioden i koncernen.

Finansiering

Under juni månad genomfördes en nyemission med företrädesrätt om 7,9
Mkr med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr till en
teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Denna extratilldelning kom att
genomföras, vilket innebar att emissionen brutto uppgick till 9,4
Mkr. Nyemissionen blev övertecknad med 66%. Den har med hänsyn tagen
till del som avser kvittningsemission på 1,8 Mkr samt
emissionskostnader på 0,6 Mkr tillfört bolaget netto 7,0 Mkr.
Bakgrunden till nyemissionen var att täcka avvecklingskostnader inom
fiberentreprenader till bostäder samt stärka kassan inför en ökad
expansionstakt och utveckling av verksamhetsområdena inom Exalt.

Under tredje kvartalet genomfördes på årsstämman beslut om en riktad
kvittningsemission på 1,5 Mkr till bolagets störste ägare, Johan
Stenman genom bolag, som därmed minskat räntebärande skulder med
samma belopp. För att stärka bolagets balansräkning gjorde Johan
Stenman, genom bolag, dessförinnan under första kvartalet ett
ovillkorat aktieägartillskott om 5,0 Mkr.

Organisatoriska förändringar under januari-september 2017

På en extra bolagsstämma den 6 mars 2017 valdes Bengt-Åke Älgevik in
som ny styrelseordförande i Xtranet. Vidare valdes Peter Nesz in som
styrelseledamot.

Mikael Hjälm, tidigare vd för Exalt Network AB, utsågs till ny vd för
Xtranet-gruppen fr o m april månad.

På årsstämman den 15 juni 2017 avträdde Johan Stenman styrelsen.
Styrelsen består därmed av, Bengt-Åke Älgevik, Peter Nesz och Peter
Mörsell.

Den verksamhet som tidigare bedrivits i Exalt Installation AB
överfördes per den 1 juli till Exalt Network AB.

Årsstämman beslutade även om en namnändring från Xtranet till Exalt.
Denna beräknas att verkställas efter kommande annonserad extra
bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 12 december 2017 för en
ändring i bolagsordningen samt val av ny ledamot till styrelsen, Åsa
Holmström.

Marknadsutsikter

Med sina tre verksamhetsområden erbjuder Exalt hela värdekedjan inom
datakommunikation på en marknad som står i stark tillväxt. Få bolag i
samma storlek på marknaden kan erbjuda hela värdekedjan inom
datakommunikation. Marknaden inom telekom och stadsnät växer snabbt,
krav på ökad hastighet och säkra uppkopplingar sker kontinuerligt.
IP-baserade enheter ökar ständigt och därtill nya tjänster och
funktioner i både samhället och i kommersiella bolag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger
utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och
resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av
utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna
affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och
ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta
nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt
projektförseningar, genomförandet av avvecklingen av
fiberentreprenader, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade
politiska beslut.

Finansiell ställning

Per den 30 september 2017 uppgick koncernens likvida medel till 3,4
Mkr, därutöver fanns en outnyttjad checkkredit på 1,0 Mkr. Koncernens
likvida medel har under kvartalet gått ned från 6,2 Mkr till 3,4 Mkr,
vilket huvudsakligen är hänförligt till planenlig avveckling av
fiberentreprenader till bostäder. Soliditeten uppgick till 21 % och
det egna kapitalet uppgick till 9,3 Mkr.

Uppskjuten skattefordran är per den 30 september 2017 9,3 Mkr vilket
vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar
42,4 Mkr i resultat.

Vid tredje kvartalets utgång uppgick de långfristiga skulderna till
12,7 Mkr, bestående av lån från bolagets största ägare Johan Stenman
genom bolag. Lånet är amorteringsfritt och räntan 2017 uppgår till
1,77 %. Under kortfristiga skulder återfinns 10,0 Mkr till Swedbank
AB, hänfört till förvärven av Exalt-bolagen. Återstående löptid för
dessa 10,0 Mkr var per den 30 september 2017 kortare än 12 månader,
och därmed att betrakta som kortfristiga skulder. Räntan är ca 1,8 %
och lånet är i sin helhet garanterat av bolagets största ägare Johan
Stenman genom bolag. Xtranet för dialog med långivarna i syfte att
omförhandla lånen med långsiktigt fördelaktiga villkor.

Prognos

Xtranets styrelse lämnar normalt sett inga prognoser. Genom redan
reserverade avvecklingskostnader för fiberentreprenader ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.