Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Xtranet: Kallelse till extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.nr
556634-1300 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 12 december 2017 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att
hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan 5 i Sundbyberg.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 6
december 2017, dels senast kl 12.00 onsdagen den 6 december 2017
anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post
till info@xtranet.se eller per brev till Xtranet Gruppen i Stockholm
AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 SUNDBYBERG. Vid anmälan ska
uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som
företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse
finns det totalt 46 047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse
ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en
skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.
Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder
juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som
låtits förvaltaregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 6
december 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Val av ytterligare en styrelseledamot

10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår en ändrad lydelse av bolagsordningens § 3 om
bolagets verksamhet. Ändringen presenteras kort nedan och den ändrade
bolagsordningen hålls tillgänglig i sin helhet tillsammans med övriga
handlingar inför stämman.

+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse i § 3 |Förslag till ny lydelse i § 3 |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Bolaget har till mål för |Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga|
|sin verksamhet att, direkt|och utveckla dotterbolag, som bedriver drift, |
|eller indirekt genom |service, support och installation av infrastruktur |
|dotterbolag, bedriva |för datakommunikation samt idka därmed förenlig |
|konsultverksamhet och |verksamhet. |
|utveckling, marknadsföring| |
|och försäljning av | |
|produkter och tjänster | |
|inom områdena | |
|datakommunikation, | |
|kundhanteringssystem, | |
|tjänstedistributionssystem| |
|samt idka därmed förenlig | |
|verksamhet | |
+--------------------------+---------------------------------------------------+

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna

Punkt 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska
vara fyra stycken utan suppleanter.

Punkt 9 Val av ytterligare en styrelseledamot

Valberedningen föreslår att till ny styrelseledamot välja Åsa
Holmström att tillsammans med Bengt-Åke Älgevik, Peter Mörsell och
Peter Nesz utgöra styrelse i bolaget.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls
tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webplats www.xtranet.se.
Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har
även rätt att vid stämman begära upplysningar som 7 kap 32 §
aktiebolagslagen stadgar.

. . .

Stockholm i november 2017

XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Tel: 070-873 18 38

bengt@algevik.com

Xtranet, under namnändring till Exalt, är genom dotterbolagen Exalt
Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av
kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer,
myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design,
installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv
som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark
position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet
och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade
enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är
sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare
www.xtranet.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xtranet/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-x...
http://mb.cision.com/Main/11547/2390338/750903.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.