Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Xtranet: Kommuniké från årsstämma i Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) höll årsstämma den 17 maj 2016
varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och
balansräkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för
bolaget under räkenskapsåret 2015. Beslöts i enlighet med styrelsens
förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med totalt 300
000 kronor, att fördelas inom styrelsen och att revisorn skulle
ersättas enligt godkänd löpande räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att
omvälja Jan Danielsson, Kai Lundgren och Johan Stenman samt nyval av
Peter Mörsell som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den
årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Johan Stenman
omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes Anneli
Richardsson.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra
ersättningsvillkor ska vara marknadsmässiga på så sätt att bolaget
kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av 150 000
teckningsoptioner som ger rätt att teckna 150 000 nya aktier i
bolaget till en kurs om 2,28 kronor per aktie. Teckning av aktier kan
ske under perioden från registreringen av teckningsoptionerna till
och med den 30 juni 2017. Rätt att teckna sig för teckningsoptionerna
skall tillkomma ledande befattningshavare och personal.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta
om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport
eller kvittning.

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Mats Ferm, verkställande direktör Johan Stenman, ordförande

Tel: 0709-36 09 30 Tel: 0704-13 05 90

E-post: mats.ferm@xtranet.se E-post: johan.stenman@forvaltor.se

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor
relations, Rapporter.

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Smidesvägen 12, 171 41 Solna

Tfn 08-619 84 00

www.xtranet.se

Om Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (Xtranet) utformar, bygger och
underhåller strukturerade områdes-, access- och fastighetsnät.
Bolagets affärsidé är att skapa mervärden för kunder,
samarbetspartners och aktieägare genom att leverera kvalitativt
hållbara lösningar relaterade till fiber för datakommunikation.

Bland kunderna återfinns stadsnätsägare, fastighets- och telekombolag
samt offentliga organisationer. Xtranet åtar sig ansvaret för hela
processen - från nätdesign och projektering, till driftsättning och
service. Metodiken skapar full kontroll i genomförandet och
resulterar i kostnadseffektiva lösningar.

Verksamheten i Xtranet-gruppen bedrivs under varumärket "Xtranet", där
det noterade bolaget är moderbolag. Dotterbolagen, Poweroptic Network
Sweden AB, TeleDataFiber Installation Vara AB och Xtranet i Stockholm
AB, ägs till 100 procent av moderbolaget. Xtranet är sedan 2005
noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) och har cirka 900 aktieägare.
Se vidare www.xtranet.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xtranet/r/kommunike-fran-arsstamma-i-xtranet,c...
http://mb.cision.com/Main/11547/2010803/516756.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.