Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-25

Xvivo Perfusion: Xvivo genomför en riktad nyemission

Xvivo Perfusion AB:s (publ) ("Xvivo" eller "Bolaget") (NASDAQ OMX
First North: XVIVO) styrelse har, med stöd av årsstämmans
bemyndigande från den 29 april 2014, beslutat att emittera totalt 1
950 000 nya aktier i Xvivo med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till en grupp svenska och internationella
kvalificerade investerare ("Nyemissionen"). Nyemissionen aviserades
den 25 juni 2014 och är nu fulltecknad.

Emissionskursen per ny aktie bestämdes genom ett book
building-förfarande till 37,50 kronor per aktie, vilket innebär att
Xvivo tillförs 73 125 000 kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen innebär en rabatt om 2,6 procent jämfört med senaste
10 dagars volymvägda genomsnittliga betalkurs (10-dagar VWAP) för
Xvivos aktie och en rabatt om 5,1 procent jämfört med
stängningskursen för Xvivos aktie den 25 juni 2014. På grund av det
stora intresset bland investerare att teckna aktier i Nyemissionen
beslöt Bolaget att utöka storleken på Nyemissionen från det aviserade
beloppet 50 miljoner kronor till cirka 73 miljoner kronor.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att
tillvarata möjligheten att, på för bolaget attraktiva villkor,
tillföra nytt kapital och på så sätt möjliggöra en snabbare
uppbyggnad av Bolagets rörelsekapital inför lansering av XPS och
STEEN Solution i USA och Europa, samt investeringar i nya
indikationer. Styrelsen anser sammantaget att Nyemissionen bidrar
till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

"XVIVO Perfusion förväntar sig ett marknadsföringstillstånd av STEEN
Solution och XVIVO Perfusion system (XPS) på USA-marknaden inom någon
eller några månader. Dessutom har XPS nyligen blivit godkänd på den
Europeiska marknaden (CE-märkning). Då intresset för dessa nyskapande
produkter är stort förstärker tillförseln av kapital kraftfullt
möjligheterna att tillgodose marknadens behov genom en snabbare
uppbyggnad av rörelsekapitalet. Dessutom kommer XVIVO Perfusion
snabbare kunna tillvarata den potential som finns i utvecklingen av
nya indikationer för varm perfusion med Steen Solution", säger Magnus
Nilsson, VD på XVIVO Perfusion.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Xvivo att öka
med 1 950 000 från 19 562 769 till 21 512 769. Genom Nyemissionen
ökas aktiekapitalet med cirka 49 840 kronor till cirka 549 840
kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 9,1 procent av
aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter Nyemissionen. Betalning
av de tecknade aktierna skall ske senast den 1 juli 2014. Styrelsen
äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Pareto Securities AB ("Pareto Securities") har agerat sole bookrunner
och lead manager i samband med Nyemissionen.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore,
Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan
vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta
pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller
en uppmaning om att köpa några värdepapper i Xvivo i någon
jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del
av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller
säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i
enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella
lydelse. Xvivo avser inte att registrera någon del av erbjudandet av
värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras
eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA,
Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz
eller, Sydafrika.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av
aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument
har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen.
Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar
en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags
dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver
att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar
Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och
riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten
enligt betydelsen i Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall
uttrycket "ett erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i
någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet
och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall
kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i
sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av
prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
"prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Xvivo och ingen annan i samband med
Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan
än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess
klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med
Nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs
i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått,
avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess
riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något
annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto
Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Xvivo och de Nya
Aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är,
eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta
avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är
tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till
skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser
detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som
återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig
finansiell utveckling. Även om Xvivo anser att förväntningarna som
beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för
att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således
kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade
uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
(christoffer.rosenblad@xvivperfusion.com)

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 26 juni 2014 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North
listan och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/xvivo-genomfor-en-riktad-nye...
http://mb.cision.com/Main/4567/9607990/260762.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.