Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-25

Xvivo Perfusion: XVIVO Perfusion AB avser att genomföra en riktad emission av aktier

25 juni, 2014, Göteborg, 17:31 - Xvivo Perfusion AB ("Xvivo" eller
"Bolaget") (NASDAQ OMX First North: XVIVO) offentliggör avsikt att
genomföra en riktad emission av aktier.

Bolaget avser att erbjuda aktier i en riktad emission för att ta in
upp till 50 miljoner kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen").
Nyemissionen är riktad till kvalificerade svenska och internationella
investerare. Bolaget förbehåller sig rätten att utöka Nyemissionen
genom emission av ytterligare aktier upp ett totalt antal aktier om 1
950 000, så som beslutat på bolagstämman i Xvivo hållen den 29 april
2014. Under förutsättning att rätten till Nyemission till fullo
utnyttjas kommer den totala emissionslikviden att uppgå till 70 - 75
miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen för aktierna som emitteras i Nyemissionen kommer att
fastställas genom ett book-building-förfarande, vilket kommer att
påbörjas tidigast kl 17:31 (CET) den 25 juni 2014 och avslutas före
NASDAQ OMX First Norths öppning den 26 juni 2014.
Book-building-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att
avslutas tidigare.

De aktier som tecknas i Nyemissionen ska betalas kontant. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser
det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata
möjligheten att, på för Bolaget attraktiva villkor, tillföra nytt
kapital och på så sätt möjliggöra en snabbare uppbyggnad av Bolagets
rörelsekapital inför lansering av XPS och STEEN Solution i USA och
Europa, samt investeringar i nya indikationer.

Nyemissionen förutsätter beslut av styrelsen i Xvivo. Styrelsen kan
när som helst besluta att avsluta Nyemissionen eller
book-building-förfarandet av vilken anledning som helst.

Pareto Securities AB ("Pareto Securities") har blivit utsedd till sole
bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen.

Om Xvivo

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att
utveckla optimerade lösningar för organ-, vävnads-, och cellbevaring
i samband med organtransplantationer.

Xvivos aktier är listade på NASDAQ OMX First North. Börsvärdet är
cirka 760 miljoner.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika,
Singapore eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande
kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i
detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja
eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Xvivo i någon
jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del
av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller
säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i
enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella
lydelse. Xvivo avser inte att registrera någon del av erbjudandet av
värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras
eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore
eller Nya Zeeland.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av
aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument
har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen.
Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar
en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags
dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver
att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar
Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och
riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten
enligt betydelsen i Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall
uttrycket "ett erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i
någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet
och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall
kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i
sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av
prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
"prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Xvivo och ingen annan i samband med
Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan
än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess
klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med
Nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs
i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått,
avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess
riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något
annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto
Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Xvivo och de Nya
Aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är,
eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta
avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är
tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till
skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser
detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Varje investerare i Nyemissionen kommer vidare bland annat att anses
bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att
investeraren inte förlitar sig på (i syfte att fatta ett
investeringsbeslut eller i annat avseende) råd, stöd eller garantier
(skriftliga eller muntliga) från Xvivo, Pareto Securities AB eller
några av deras respektive närstående personer eller någon
ickeoffentliggjord information, och (iii) att investeraren har
konsulterat egna legala, regulatoriska, skatte-, affärs-,
investerings-, finansiella och redovisningsrådgivare i sådan
omfattning som investeraren bedömer nödvändigt, och att investeraren
har fattat sitt eget investeringsbeslut baserat på sin egen bedömning
och på sådana råd från rådgivare som investeraren har bedömt
nödvändiga. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte
mottagit från bolaget, någon icke-offentliggjord information i
samband med Nyemissionen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som
återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig
finansiell utveckling. Även om Xvivo anser att förväntningarna som
beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för
att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således
kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade
uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
(christoffer.rosenblad@xvivperfusion.com)

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

XVIVO Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
publicering den 25 juni 2014 kl. 17:31.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North
listan och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/xvivo-perfusion-ab-avser-att...
http://mb.cision.com/Main/4567/9607576/260683.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.