Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-16

Xvivo Perfusion: XVIVO Perfusion avser att genomföra en riktad emission av aktier

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

XVIVO Perfusion AB (publ) ("XVIVO Perfusion" eller "Bolaget")
offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier.

XVIVO Perfusion avser att erbjuda upp till 2 361 408 nya aktier genom
en riktad emission ("Nyemissionen"). Den eventuella Nyemissionen är
riktad till institutionella svenska och internationella investerare
och bland annat villkorad av att styrelsen för XVIVO Perfusion
("Styrelsen") fattar ett emissionsbeslut efter genomförandet av det
accelererade bookbuilding-förfarande som kommer att genomföras av
Pareto Securities AB ("Pareto Securities"). Ett eventuellt
emissionsbeslut av Styrelsen kommer att vara villkorat av
efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma.

Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen kommer att fastställas
genom bookbuilding-förfarandet. Bookbuilding-förfarandet kommer att
påbörjas tidigast kl. 18:45 (CET) den 16 mars 2017 och avslutas före
Nasdaq Stockholms öppning den 17 mars 2017. Den minsta ordern kommer
att fastställas till det antal aktier som motsvaras av 100 000 euro.
Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att
förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas av vilken
anledning som helst.

Anledningen till att Nyemissionen genomförs är att accelerera Bolagets
kliniska produktutvecklingsprojekt, främst
hjärttransplantationsprojektet, med målet att nå en global
marknadsregistrering. Styrelsen för XVIVO Perfusion bedömer att
likviden, i det fall Nyemissionen blir fulltecknad, kommer att vara
tillräcklig för att finansiera hjärttransplantationsprojektet fram
till marknadsintroduktionen.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att
genomföra en riktad nyemission är att bredda ägarbasen samt att en
riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process,
vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det
ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Pareto Securities har blivit utsedd till sole bookrunner och lead
manager i samband med Nyemissionen.

Göteborg 16 mars 2017
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget
har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +1 720 616 2101,
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50,
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan
18:45 den 16 mars 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/xvivo-perfusion-avser-att-ge...
http://mb.cision.com/Main/4567/2216936/644114.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.