Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Xvivo Perfusion: XVIVO Perfusion offentliggör prospekt avseende erbjudandet till ägare av aktier och teckningsoptioner av serie 2015/2016 i Vivoline Medical

Prospektet [1] avseende XVIVO Perfusion AB:s ("XVIVO Perfusion")
rekommenderade offentliga erbjudande till ägare av aktier ("Aktier")
och teckningsoptioner av serie 2015/2016 ("Teckningsoptioner") i
Vivoline Medical AB ("Vivoline") att överlåta samtliga sina Aktier
och Teckningsoptioner till XVIVO Perfusion ("Erbjudandet") har
godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt bl.a. på
XVIVO Perfusions webbplats.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till,
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svensk rätt.

XVIVO Perfusion offentliggjorde genom pressmeddelande den 18 april
2016 ett rekommenderat offentligt erbjudande till ägare av Aktier och
Teckningsoptioner i Vivoline. XVIVO Perfusion erbjuder för varje
Aktie 1,2921 kronor kontant och 0,1543 aktier i XVIVO Perfusion
("Budgivaraktier") och för varje Teckningsoption 0,7226 kronor
kontant och 0,0863 Budgivaraktier.

Prospektet avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospekt, blank anmälningssedel och
informationsbroschyr kan laddas ner i elektroniskt format från XVIVO
Perfusions webbplats (www.xvivoperfusion.com) och Pareto Securities
webbplats (www.paretosec.com).

Förtryckt anmälningssedel och svarskuvert samt informationsbroschyr
kommer att distribueras till innehavare av Aktier och
Teckningsoptioner vars Aktier eller Teckningsoptioner är
direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den
11 maj 2016. Förvaltarregistrerade innehavare av Aktier och
Teckningsoptioner måste kontakta sin förvaltare för vidare
instruktioner om hur att acceptera erbjudandet.

Tidplan för Erbjudandet

Avstämningsdag 11 maj 2016
Acceptperiod: 16 maj - 7 juni 2016
Utbetalning av vederlaget påbörjas: omkring 13 juni 2016

XVIVO Perfusion förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden,
liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget.
XVIVO Perfusion kommer att offentliggöra sådana förlängningar av
acceptperioden och/eller senareläggningar av utbetalning av
Vederlaget genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och
regler.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av XVIVO Perfusion i
enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för
offentliggörande tisdagen den 10 maj 2016, 14:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Nilsson, VD
031-788 21 50
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com
Göteborg 10 maj 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - XVIVO Perfusion kommer inte att tillåta
eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av
Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt
eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och Aktier
och Teckningsoptioner kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller
hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i
eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta
pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller
sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från,
befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av Aktier eller Teckningsoptioner i
Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en
överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att
överlåta Aktier eller Teckningsoptioner av en person som befinner sig
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på
icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom
eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje
person som innehar Aktier eller Teckningsoptioner och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att denne inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA. XVIVO Perfusion kommer inte att tillhandahålla något
vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till ägare
av Aktier eller Teckningsoptioner med registrerade adresser i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som
innehar förvaltarregistrerade Aktier eller Teckningsoptioner för
personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess
territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska
Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna),
varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som
inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka
flera ligger utom XVIVO Perfusions kontroll, finns det inga garantier
för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de
resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade
informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast
per den dagen den lämnades och XVIVO Perfusions har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera
den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller
andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och
annan reglering.

[1] Prospektet innehåller även den information som en
erbjudandehandling ska innehålla enligt Kollegiet för svensk
bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende
aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa
handelsplattformar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +1 720 616 2101, e-post:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post:
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 4 februari 2016 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North
Premier och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/xvivo-perfusion-offentliggor...
http://mb.cision.com/Main/4567/2005579/513700.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.