Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-24

Yaytrades erbjudande blev kraftigt övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 mars 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, den 23 februari 2021

Yaytrades erbjudande blev kraftigt övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 mars 2021

Ytrade Group AB (publ) ("Yaytrade" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktie, teckningsoptioner av serie 2021/2022 (TO1) och teckningsoptioner av serie 2021/2023 (TO2) på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för att teckna units i Yaytrade har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 22 gånger. Sett till hela Erbjudandet (inklusive units som omfattas av teckningsåtagande) tecknades emissionen till cirka 560 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 196 MSEK, fördelat på drygt 7 440 konton. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en bruttoemissionslikvid om cirka 35 MSEK. Om styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare 2,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall av Erbjudandet

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 23 februari 2021. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 22 gånger. Sett till hela Erbjudandet (inklusive units som omfattas av teckningsåtagande) tecknades emissionen till cirka 560 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 196 MSEK, fördelat på drygt 7 440 konton. När nyemissionen avseende aktierna i Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 7 777 776 från 10 974 944 till totalt 18 752 720 aktier. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en bruttoemissionslikvid om cirka 35 MSEK. Om styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsemissionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare 2,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsåtagare

Innan teckningsperioden påbörjades hade Yaytrade erhållit teckningsåtaganden om cirka 26 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet. Befintliga ägare står för cirka 18 MSEK av dessa åtaganden.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade units kommer ske i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 25 februari 2021
  • Likviddag är den 2 mars 2021
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 9 mars 2021

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Rämsell Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Yaytrades Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Knape, VD Ytrade Group AB (publ)
E-post: david.knape@yaytrade.com
Telefon: +46 70 999 90 09

Denna information har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Yaytrades nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Yaytrade
Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket under 2015. Den första versionen av Yaytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017.

Yaytrade bedriver försäljning och köp av premium second-hand kläder och accessoarer genom en digital marknadsplattform som kombinerar erbjudanden från privatpersoner, influencers och partnerföretags utgående lager. Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se
För mer information, se Yaytrades hemsida www.yaytrade.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Yaytrade eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

[1] Med tillgängliga units avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de units som omfattas av teckningsåtagande.

Författare Cision