Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-16

Yield Life Science: Delårsrapport januari -juni 2017

· Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten
Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.

· Isofol Medical-aktien noterades i april på Nasdaq First North
Premier.

· Isofol Medical har rapporterat resultat från en akademisk
samarbetspartner vid ESMO-GI. Resultaten styrker den vetenskapliga
rationalen att utveckla Modufolin® för att förbättra
behandlingsresultaten hos patienter med kolorektalcancer ytterligare.

· Isofol Medical har meddelat att det sista av fem ytterligare
studiecentra har öppnats i Grekland som nu är redo att ta emot
patienter i ISO-CC-005-studien. Centrena öppnades för att säkerställa
rekryteringshastigheten i studien samt ge fler läkare möjlighet att
bekanta sig med Modufolin® innan starten av registreringsstudien,
ISO-CC-007, som beräknas inledas i slutet av 2017.

· Isofol Medical har meddelat att de sex första patienterna tagits
in och doserats med Modufolin® i ISO-FF-001 studien. Studien, som är
en del av den regulatoriska dokumentationen för att få ett
cancerläkemedel godkänt, undersöker Modufolins® eventuella påverkan
på hjärtrytmen (EKG). Studien beräknas vara klar i augusti 2017.

· Isofol Medical har meddelat att studien ISO-MTX-003, som
utvärderar Modufolin® som räddningsterapi har avslutats. Studien, en
öppen Fas I/II-studie som pågått på fem sjukhus i Europa, har
framgångrikt uppfyllt rekryteringsmålen.

· Yield Life Science utvärderar möjligheterna till utdelning av
resterande innehav av aktier i Isofol Medical samt en strukturaffär.

· Resultatet för perioden uppgick till -435 Tkr (-157).
RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden uppgår före skatt till -435 Tkr (-157).

Utveckling i portföljbolagen
Isofol Medical
Isofol är ett medicinskt utvecklingsföretag i klinisk fas som
utvecklar Modufolin®som ersättare till leucovorin, en substans som
listas av världshälsoorganisationen, WHO bland de mest betydelsefulla
preparaten inom sjukvården. Det används bland annat för att öka
effekten av 5FU (fluorouracil) vid behandling av kolorektal cancer
och som rescue tillsammans med metotrexat vid behandling av
osteosarcom. Modufolin®genomgår för närvarande kliniska fas I/II
studier vid behandling av både kolorektal cancer och osteosarcom vid
kliniker i Sverige och utomlands. Modufolin®förväntas ge bättre
effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än
leucovorin. Modufolin®avses licensieras till större
läkemedelsföretag,. Den potentiella marknaden för Modufolin®uppskatts
till flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 3 % av Isofol
Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:

· Yield Life Science genomförde under första kvartalet 2017 en
utdelning av innehavet i Isofol Medical innebärande att för var
tionde aktie i Yield Life Science utdelades en aktie i Isofol
Medical. Efter utdelningen av innehavet i Isofol Medical äger Yield
Life Science idag 969 251 aktier i Isofol Medical, motsvarande cirka
3 % av Isofol Medical.

· Isofol Medical noterade bolagets aktie på Nasdaq First North
Premiere i april 2017. I samband med detta genomförde bolaget en
kapitalanskaffning i syfte att finansiera en jämförande studie som
visar att Modufolin® ger en effektivare behandling än nuvarande
standardbehandling med leucovorin, det mest använda läkemedlet inom
all cancervård. Nyemissionen övertecknades och tillförde Isofol
Medical totalt 473 Mkr. Det möjliggör för bolaget att, med stöd av
amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter, finansiera hela
vägen till registrering av läkemedelskandidaten Modufolin® som
ersättare till dagens folater inom standardbehandlingen av solida
cancertumörer.

· Den medicinska forskningen går starkt framåt i Isofol Medical. I
sammanfattningen ovan listas kortfattat nyheter kring detta. För full
information om varje nyhet besök hemsidan för Isofol Medical
alternativt Nasdaq First North Premiere.

Framtida inriktning
Yield Life Science har för avsikt att dela ut resterande innehav i
Isofol Medical alternativt genomföra en strukturaffär. Enda värdet i
Yield Life Science idag är restinnehavet i Isofol Medical samt en
aktieägarskara bestående av cirka 2 500 aktieägare.

ÖVRIG INFORMATION

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,78 kr (1,15). Resultatet per
aktie uppgick till -0,03 kr (-0,02).

Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 1 727 Tkr och vid
periodens slut till 1 294 Tkr. Soliditeten uppgick till 99,3 %
(99,45).

Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per
2017-03-31 till 14 972 498 stycken. Totalt antal röster uppgick till
14 972 498 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,6 kr.

Yield Life Science har cirka 2 500 Euroclear-registrerade aktieägare.
Bolagets aktie handlas sedan den 3 november 2008 på AktieTorget.
Kortnamn för Yield Life Science på aktielistan är Yild B.

Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se
Redovisningsmetoder
Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport onsdag 16 augusti
Delårsrapport fredag 17 november

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/yield-life-science/r/delarsrapport-januari--ju...
http://mb.cision.com/Main/11575/2326975/710153.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.