Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Yield Life Science: Delårsrapport januari - mars 2016

· Yield Life Science's intressebolag Isofol Medical med
läkemedelskandidaten Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och
visar stark utveckling. Under det senaste året har en rad
betydelsefulla framsteg kunnat redovisas, vilka har offentliggjorts i
Yield Life Science's tidigare delårsrapporter.

· Extern undersökning indikerar högt pris på Modufolin® i USA.
· Yield Life Science genomförde en nyemission med företrädesrätt
för befintliga aktieägare. Emissionen övertecknades kraftigt.

· Isofol Medical har genomfört en kapitalanskaffning vilken även
den övertecknades. Yield Life Science deltog och behåller sin
ägarandel på cirka 15 %.

· Resultatet för perioden uppgick till -119 Tkr (-110).
· Efter perioden: Årstämman beslutade att omvandla samtliga
A-aktier till B-aktier. Därmed kommer endast ett aktieslag finnas i
bolaget.

Yield Life Sciences affärsidé

Yield Life Science är ett listat investeringsbolag som utvecklar
företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig
värdetillväxt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Resultatet för perioden uppgår före skatt till -119 Tkr (-110).

Utveckling i portföljbolagen

Isofol Medical

Isofol är ett medicinskt utvecklingsföretag i klinisk fas som
utvecklar Modufolin®som ersättare till leucovorin, en substans som
listas av världshälsoorganisationen, WHO bland de mest betydelsefulla
preparaten inom sjukvården. Det används bland annat för att öka
effekten av 5FU (fluorouracil) vid behandling av kolorektal cancer
och som rescue tillsammans med metotrexat vid behandling av
osteosarcom. Modufolin®genomgår för närvarande kliniska fas I/II
studier vid behandling av både kolorektal cancer och osteosarcom vid
kliniker i Sverige och utomlands. Modufolin®förväntas ge bättre
effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än
leucovorin. Modufolin®avses licensieras till större
läkemedelsföretag,. Den potentiella marknaden för Modufolin®uppskatts
till flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 15 % av Isofol
Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:

· Isofol Medical har meddelat resultatet av en marknadsundersökning
som företaget låtit utföra bland köpare av läkemedel i USA. Studien,
som utförts av det ledande marknadsanalysföretaget GFK, indikerar att
bolagets läkemedelskandidat, Modufolin®, kan åsättas ett pris runt
4,800 USD per patient och månad motsvarande en kostnad per patient
upp till 50,000 USD per total behandling.

- Undersökningen bekräftar våra högt ställda förhoppningar vad gäller
Modufolin®. Med potential att ersätta leucovorin uppgår det totala
antalet patienter med metastacerad cancer till 20 000 per år och 85
000 med kolorektal cancer enbart i USA, enligt
http://monocl.com/software/. Isofol Medical har leveransavtal med
Merck & Cie för den aktiva råvaran och med Recipharm för leverans av
Modufolin® i industriell skala. För Isofol Medical innebär detta en
mycket god bruttomarginal, säger Yield Life Science's VD Anders
Hilmersson.

· Yield Life Science har under perioden genomfört en nyemission av
B-aktier. Emissionen innebar att bolaget tillfördes ett kapital på 4
188 108 kronor före emissionskostnader, vilka beräknades till cirka
200 000 kronor. Nyemissionen övertecknades till totalt 176 %.
Befintliga aktieägare hade företrädesrätt vilket utnyttjades till 86
% motsvarande ca 3,6 Mkr. Därutöver tecknades nya aktier utan
företrädesrätt för 3,8 Mkr. Det totala antalet aktier uppgår därmed
till 13 611 362 stycken, inklusive 268 035 A-aktier.

· Yield Life Science' intressebolag Isofol Medical har under
perioden genomfört kapitalanskaffningar som tillfört bolaget cirka 40
Mkr. Kapitaltillskottet har skett i två nyemissioner, detta sedan den
första övertecknades varvid en extra nyemission genomfördes för att
tillmötesgå de investerare som inte fick full tilldelning. Kapitalet
kommer i huvudsak att användas till två registreringsstudier, en i
osteosarkom och en i kolorektal cancer, båda har inletts under 2016.
Den förstnämnda kan vara klar i slutet av 2017, den andra tidigast
2019.

· Yield äger idag cirka 15 % av Isofol Medical och är tillsammans
med bolagets grundare, Bengt Gustavsson (via Biofol AB), huvudägare i
bolaget.

Yield finansierar sina portföljbolag med egna medel och ett omfattande
nätverk av direktinvesterare. Yield deltar aktivt i utvecklingen av
portföljbolagen både på lednings- och styrelsenivå. Sedan 2008 har
Isofol tillförts ett omfattande kapital med mål att föra bolaget till
exit via en försäljning. Därutöver har Yield aktivt deltagit i
arbetet att bygga upp en styrelse och ledningsorganisation med
kompetens och erfarenhet både inom medicinsk forskning och utveckling
och affärsmässiga strukturaffärer. Yield representeras i Isofols
styrelse av sin ordförande Tommy Marklund och styrelseledamoten Lars
Lind som också är medlem i Isofols Exekutivkommitté.

Framtida inriktning

Yields framtid kommer till fullo att fokuseras på utvecklingen i
Isofol Medical. Potentialen för kraftig värdeökning bedöms som god.

Yields aktieinnehav per sista mars 2016

Onoterade aktier

Isofol Medical AB

Ägarandel ca 15 % av aktierna i bolaget.

ÖVRIG INFORMATION

Kommentarer till räkenskaperna

Eget kapital per aktie uppgick till 1,16 kr (0,96). Resultatet per
aktie uppgick till

-0,01 kr (-0,01).
Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 414 Tkr och vid
periodens slut till

347 Tkr. Soliditeten uppgick till 99,28 % (99,78).
Aktien

Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per
2016-03-31 till 268 035 stycken av serie A och 13 343 327stycken av
serie B. Det totala antalet aktier uppgick till 13 611 362. Totalt
antal röster uppgick till 16 023 677stycken. Aktiens kvotvärde är 0,6
kr.

Yield Life Science har cirka 2 300 Euroclear-registrerade aktieägare.
Bolagets B-aktie handlas sedan den 3 november 2008 på AktieTorget.
Kortnamn för Yield Life Science på aktielistan är Yild B.

Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se

Redovisningsmetoder

Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för april - juni 2016 lämnas fredagen den 19 augusti
2016.

Delårsrapport för juli - september 2016 lämnas fredagen den 18
november 2016.

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/yield-life-science/r/delarsrapport-januari---m...
http://mb.cision.com/Main/11575/2013722/518616.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.