Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Zenergy: Delårsrapport Zenergy AB (publ) Januari - Mars 2016

(för sammanfattning av delårsrapport, se bifogad pdf)

VD kommentar

Ett kvartal präglat av stora och många förändringar under intensivt
arbete med mångas förväntningar och egna förhoppningar. Ett kvartal
fyllt av möjligheter. Viktiga händelser under kvartalet beskrivs
närmare senare i rapporten.

Inte på många årtionden har efterfrågan varit större än vad den är
idag på smarta, flexibla och mobila bostäder, kontor och
utbildningslokaler. Zenergy står nu väl rustade för att systematiskt
bearbeta och penetrera marknaden. Vi har en ny modern ändamålsenlig
fabrik i Skillingaryd där vi sedan april 2016 har vår tillverkning.
Kapaciteten i vår nya fabrik är beräknad till 2000 moduler per år,
vilket motsvarar ca 60 000 m2 bostäder. Vi har duktiga, erfarna och
motiverade medarbetare och samarbetspartners på plats i
organisationen.

Sverige ligger efter med bostadsbyggande och behöver enligt Boverket
mer än 70 000 bostäder om året fram till 2025. Bostadsbristen är
störst där det får kosta som minst, så byggande måste bli mer
kostnadseffektivt. EU har dessutom bestämt att alla nya byggnader
fr.o.m. 2021 skall vara nära-nollenergibyggnader. Brandskyddskraven
ökar klokt nog ständigt och så sent som 2013 kom nya krav som innebär
de största förändringarna på 20 år. När det byggs nytt gäller det
även att undvika fukt- och mögelproblem som idag är en miljardkostnad
för samhället. Dessa krav kommer även att påverka byggbodsmarknaden
de närmaste åren, idag finns i Sverige ca. 40 000 byggbodar varav
över hälften är mer än 20 år gamla, vilket utgör den beräknade
livslängden på dessa bodar som flertalet är byggda i trä.

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva bostäder som går
snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna skall
ha tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans
med arkitekter och byggnadsingenjörer har vi tagit fram ett
attraktivt boendekoncept som på allvar utmanar det traditionella
bostadsbyggandet.

Den främsta utmaningen har varit att skapa en rymlig och ljus lägenhet
på bara 21 kvadratmeter och som uppfyller alla tillgänglighetskrav.
Tydliga balkongmotiv skapar spänning vilket gör det möjligt att ha
stora glasytor som släpper in mycket dagsljus. Glasytorna kopplar
samman interiören med utomhusmiljön och förhöjer känslan av en rymlig
och trivsam lägenhet. Zenergys bostäder skall vara högkvalitativa och
attraktiva för moderna människor.

Den nya Zenergy ZIP-Bostaden är konstruerad av vårt moderna,
patenterade och varumärkesskyddade byggelementet Zenergy ZIP-Element
som kan användas till både väggar, tak- och golvbjälklag.
ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och
mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger
större boyta samtidigt som U-värdet (beskriver ett materialskikts
isoleringsförmåga) förblir mycket lågt. Energiförbrukningen för
uppvärmning kan bli så låg som 14 kWh/m2 per år, beroende på
klimatzon i landet. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60
(brandmotståndet hos byggnadskomponenter, under minst 60 minuter med
900 graders konstant värme är ZIP-Elementet tätt liksom värme
isolerande, ZIP-Elementet förhindrar brandspridning under 60
minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion blir
produktionen mycket snabb och effektiv.

Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och
tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor,
förskolor och äldreboende. Vi deltar nu i ett flertal upphandlingar
för skolor och förskolor.

Väsentliga händelser under kvartalet

Detta var vårt första kvartal som noterat bolag med allt vad det
innebär. Zenergy erhöll i samband med den nyemission som genomfördes
vid noteringen av aktien på Aktietorget under december 2015 ca 1 000
nya aktieägare. I slutet av kvartalet hade vi erhållit ytterligare ca
1 300 aktieägare. Idag har Zenergy AB ca 3 300 aktieägare.

Vi flyttade fabriken från Lovsjö till Skillingaryd, ca 25 km söderut.
Den nya ändamålsenliga fabriken ligger strategiskt belägen med
expansionsmöjligheter alldeles intill E4an. Fabriken ligger intill en
kombiterminal för tåg med direktaccess till Göteborg hamn. Innan
fabriken togs i bruk genomfördes omfattande arbeten med
iordningställande och anpassningar av fabriken. Den tidigare fabriken
i Lovsjö tömdes och iordningställdes för avflyttning efter 3.5 års
användande.

I och med flytten erhöll vi under kvartalet ökade kostnader så som
flyttkostnader, iordningsställande av nya fabriken, dubbel hyra
vilket gav högre fastighetskostnader på 431 000 kronor i jämförelse
med Q1-2015.

Under januari färdigställdes våra nyutvecklade asyl bomoduler
anpassade för HVB boenden och levererades och etablerades hos kund.
Kvartalet präglades även av ett intensivt utvecklingsarbete av vårt
nya bostadskoncept inom affärsområdet ZIP-Bostäder, nämligen
ZIP-Bomodul 2016 som sedan premiärvisades på Nordbyggmässan i
Stockholm. Själva Nordbyggmässan med allt förberedelsearbete med
genomförandet krävde mycket energi och stora resurser. Investeringen
i den nya lägenhetsmodulen ZIP-Bomodul 2016 liksom deltagandet på
Nordbyggmässan var ett första viktigt steg i positioneringen av
Zenergy. I och med dessa marknadsinvesteringar ökade kostnaden för
externa tjänster med 648 000 i jämförelse med Q1-2015. I denna
kostnad ligger även implementeringen av ERP systemet Monitor.

Under kvartalet förstärkte vi organisationen med 5 nya medarbetare,
varav två personer inom marknadsorganisationen, en person som
inköpsansvarig och två personer inom produktionsteknik.

Personal kostnaderna ökade med 584 000 i jämförelse med Q1-2015.

Under kvartalet har omfattande arbeten lagts ner i förberedelser och
implementeringen av ett helt nytt affärssystem. Vi bytte till ett
nytt effektivt affärssystem Monitor. Det krävs oerhört mycket av
organisationen för att migrationen ska fungera så effektivt som
möjligt.

Zenergy har utvecklat nya modeller av ZIP-Byggbodar i nära samarbete
och på uppdrag av Skanska Maskin under kvartalet. Leveranser har
skett till Skanska Maskin under kvartalet i enlighet med det ramavtal
vi har med Skanska Maskin AB. Det treåriga ramavtal som
undertecknades i december 2013 löper ut nu i december 2016.
Diskussioner pågår gällande ett nytt flerårsavtal.

Kvartalet har präglats av en intensiv offertgivning till kommuner och
byggherrar huvudsakligen för att tillgodose det stora behovet av
asylboende lösningar.

Det finns en tröghet i marknaden inom ZIP-Byggbod sektorn liksom inom
asylboende sektorn som stundtals känns frustrerande. Orsaken till
denna tröghet har vi inte riktigt kunna fastställa.

Efterfrågan inom segmentet Zenergy ZIP-Bostads lösningar i modulform
är stor. Statliga medel ställs till kommunernas förfogande,
Näringsdepartementet avser lämna statsbidrag för byggande av små
lägenheter.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Zenergy har under maj månad tilldelats leverans av Zenergy
ZIP-Bostadsmoduler till HABO kommun efter en avslutad LOU
upphandling. Leveranserna avser Zenergy ZIP-Bostäder i modulform för
tillfälliga/permanenta boenden.

Den 2 maj offentliggjordes att Zenergy tillförts ytterligare 1,8 MSEK
via konvertering av teckningsoptioner varefter antalet aktier uppgår
till 9 597 405.

Den 11 maj tog styrelsen beslut om att genomföra en företrädesemission
av aktier och teckningsoptioner som vid full teckning tillför Zenergy
cirka 23 MSEK före emissionskostnader och som vid fullt utnyttjande
av teckningsoptionerna tillför Zenergy ytterligare ca 46 MSEK.

Affärssystemet Monitor driftsattes under maj.

Zenergys affärsmodell

Zenergy jobbar med fyra parallella affärsområden som alla använder sig
av Bolagets unika och innovativa ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är
fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla BBR-krav.
Bomodulerna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är
stapelbara upp till fyra våningar. Genom stor flexibilitet och
möjlighet att bygga stora volymer på kort tid kan Zenergy lösa den
akuta bristen på tillfälliga boenden för t ex unga vuxna, studenter
eller nyanlända.

Zenergy ZIP-Lokaler är avsedda för kontor, skolor, förskolor och
äldreboenden.

Produktionen sker i Bolagets nya fabrik i Skillingaryd med
tillverkningskapacitet på ca 2000 moduler per år.

Aktien

Zenergy har handlats på AktieTorget sedan den 7 december 2015.
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är
SE0005705589.

Nyemission med teckningsoptioner

Den pågående nyemissionen är i huvudsak avsedd för marknadssatsningen
som främst omfattar implementering av Zenergys nya affärsområde:
Zenergy ZIP-lokaler liksom Zenergy ZIP-Bostäder för uthyrning.
Efterfrågan på smarta, flexibla och mobila lokaler i modulform är
stor. Marknadspotentialen påverkas positivt och till stor del av
kommunernas behov av nya bostäder, förskolelokaler, skollokaler och
andra offentliga lokaler. Ytterligare en faktor som driver den
allmänna marknadsutvecklingen är den rådande och förväntade
efterfrågan som uppkommit på grund av det stora behovet av olika
boenden och utbildningar av nyanlända. Kommuner önskar hyra modulerna
på 3-5 år med möjlighet att förlänga hyrestiden. För att möta denna
kraftigt växande efterfråga för uthyrning av Zenergy ZIP-Lokaler har
Zenergy bildat ett uthyrningsbolag med målsättningen att bygga upp en
egen uthyrningsverksamhet och etablera samarbeten med
marknadsaktörer.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy AB

Resultaträkning

Rörelseintäkter

Rörelseintäkten uppgick till cirka 18 683 tkr första kvartalet 2016,
vilket är cirka 5,7 procent högre än första kvartalet 2015.

Kostnader

Bolagets kostnader under första kvartalet 2016 uppgick till cirka 20
014 tkr. Den största posten om cirka 14 379 tkr är hänförliga till
råvaror och förnödenheter i produktionen. Den totala kostnadsökningen
om cirka 12 procent kan huvudsakligen härledas till flyttkostnader,
dubbel hyra och därmed högre driftskostnader, ökade
personalkostnader, deltagande vid Nordbyggmässan jämte kostnader för
igångsättning av vårt nya ERP system totalt ca 1.663 tkr högre
kostnader jämfört med Q1-2015.

Resultat

Under första kvartalet 2016 rapporterades ett resultat om cirka -1 965
tkr att jämföra med cirka -596 tkr första kvartalet 2015.
Resultatförsämringen förklaras av ökade kostnader för flyttningen
till ny fabrik, dubbel hyra och därmed högre driftskostnader liksom
ökade personalkostnader.

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar ökade från 4 343 tkr första
kvartalet 2015 till 4 874 tkr första kvartalet 2016. Ökningen kan
härledas till främst produktutveckling av nya ZIP-Bomoduler.

Skulder

Bolagets skulder ökade från 10 725 tkr första ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.