Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Zenergy: Delårsrapport Zenergy AB (publ) Januari - september 2016

Perioden och tredje kvartalet 2016
(Se tabell i bifogad pdf)

Väsentliga händelser under kvartalet

Även tredje kvartalet har präglats av en intensiv marknadsbearbetning
med bl. a. offertgivning till huvudsakligen kommuner men även
byggherrar för att i första hand tillgodose det stora behovet av
hyreslägenheter för unga vuxna liksom olika studentboende lösningar.
Efterfrågan inom segmentet Zenergy ZIP-Bostäder i modulformat är
stor. Statliga medel ställs till kommunernas förfogande,
Näringsdepartementet kommer att lämna statsbidrag för byggande av små
hyresrättslägenheter.

Upphandlingarna som nämns ovan konsumerar resurser, såväl tid som
kapital och förväntas ge positiva ekonomiska resultat under 2017 och
framåt. Storleken på dessa upphandlingar i form av offertvärde uppgår
till miljardbelopp.

Arbetet med CE-märkningen av ZIP-Elementet fortgår. Detta arbete tar
betydligt mycket längre tid än vad vi beräknat. Såväl Lunds Tekniska
Högskola som två externa byggmaterialexperter deltar i detta arbete.
Certifieringsarbetet sker genom Statens Provningsanstalt, SP.

Under tredje kvartalet levererade Zenergy kontorsmoduler för uthyrning
genom det egna uthyrningsbolaget Zenergy ZIPRENT AB till Växjö
Energi. Under kvartalet levererades även så evakueringsbostäder till
det kommunala fastighetsbolaget Stångåstaden AB i Linköping.
Glädjande var även att Zenergy kunde leverera en nyutvecklad
byggbodstyp till tre nya kunder, vilket kan betraktas som ett
genombrott på den annars traditionella byggbodsmarknaden.

Under tredje kvartalet tecknade Zenergy AB två avtal med Vaggeryds
kommun. Ett avtal avser köp av industrimark i anslutning till
fabriken i Skillingaryd, som därmed ger möjlighet till expansion. Det
andra avtalet avser ett markområde i centrala Skillingaryd för
uppförande av bostäder för uthyrning i egen regi.

I och med tredje kvartalet finns inte längre några förpliktelser eller
avtal knutna till den tidigare fabriken i Lovsjö för vilket
hyresavtalet löpte ut den 30 juni 2016.

Zenergy är nu förberedda på en ökad produktion och har dimensionerat
verksamheten därefter, kapacitet finns för en betydande
efterfrågeökning på upp till en årstakt på 1000-1500 moduler.

Zenergys nya affärssystem Monitor är till största delen implementerad
och fungerar bra.

Marknadsorganisationen är nu till stor del etablerad och fungerar bra.
Zenergy kan notera en tydlig och påtaglig acceptans på
bostadsmarknaden såväl som på byggbodsmarknaden.

Efterfrågan på våra produkter är påtaglig, marknadssegmenten där vi
arbetar växer kraftigt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Zenergy har avtalat om att köpa cirka 3000 m2 markområde av Vaggeryds
kommun i centrala Skillingaryd med ett förbehåll att bygglov lämnas
för uppförande av vårt boendekvarter. Etableringen och uppförandet av
hyreslägenheter i modulformat beräknas starta redan under första
kvartalet med inflyttning under sommaren 2017. Bostadsmodulkvarteret
uppgår till ungefär 1100 m2 BOA.

Initiativ har tagits för att stärka den industriella kompetensen inom
Zenergy med inriktning på teknisk byggkompetens. Ett omfattande
program för att öka kompetensen inom Zenergy och därmed möta de ökade
kraven på byggandet av bostäder i modulformat har startats.

För att ytterligare bygga varumärket Zenergy köptes under november
domännamnet zenergy.se. I närtid kommer vi att vara fullt
tillgängliga under detta domännamn.

Ett markområde på totalt 10 300 m2 norr om fabriken köptes under
november av Vaggeryds kommun som ger expansionsmöjligheter av såväl
produktionen som högre uppställningskapacitet av färdiga produkter
liksom rekonditionerings volymer.

Efter kvartalets utgång vann Zenergy en strategisk viktig upphandling
av en skola. Avtal har skrivits med Nässjö kommun om leverans av
Zenergy ZIP-Skolmoduler under första kvartalet 2017.

Zenergy har inom den nya koncernstrukturen bildat ett uthyrningsbolag,
Zenergy ZIPRENT AB. Från oktober 2016 har bolaget sitt första
hyreskontrakt gällande kontorsmoduler uthyrt hos Växjö Energi och
därutöver, med start under första kvartalet 2017, en förskola uthyrd
till Nässjö kommun.

Förhandlingar pågår med flera bygg- och fastighetsbolag om samarbeten
i Sverige liksom i Norge.

Förhandling förs med Skanska Maskin AB gällande nytt flerårigt
samarbetsavtal med Zenergy AB.

VD kommentar

Zenergy har nu en etablerad koncernstruktur som möjliggör
diversifieringar och renodling av en uthyrningsverksamhet genom
Zenergy ZIPRENT AB. Avsikten är att produktionsbolaget Zenergy AB
utvecklar och producerar medan uthyrningsbolaget Zenergy ZIPRENT AB
hyr ut bostäder och entreprenadmoduler.

Fastighetsbolaget Zenergy Fastighets AB äger och förvaltar fastigheten
verksamheten bedrivs i. I framtiden kommer även fastigheter
företrädesvis utanför storstadsregionerna att förvaltas.

En påtagligt större efterfrågan på skolor och förskolor som förväntas
stiga ytterligare kan noteras.

Zenergys konkurrensfördelar inom områdena; energiförbrukning,
brandsäkerhet, fukt och mögelresistens efterfrågas allt mer vid
upphandlingarna som "skall krav" i rambeskrivningarna.

Tredje kvartalet var åter ett kvartal som präglades av intensivt
arbete med att bearbeta marknaden liksom fortsatt arbete med att
anpassa nya fabriken i Skillingaryd till våra behov.

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva bostäder som går
snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna skall
ha tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans
med arkitekter och byggnadsingenjörer tar vi fram attraktiva
boendekoncept som på allvar utmanar det traditionella
bostadsbyggandet.

En stor utmaning är att skapa rymliga och ljusa lägenheter som
uppfyller alla myndighetskrav. Tydliga balkongmotiv skapar spänning
vilket gör det möjligt att ha stora glasytor som släpper in mycket
dagsljus. Glasytorna kopplar samman interiören med utomhusmiljön och
förhöjer känslan av en rymlig och trivsam lägenhet. Zenergys bostäder
skall vara högkvalitativa och attraktiva för moderna människor.

Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och
tillfälliga bostäder.

Zenergys affärsmodell

Zenergy jobbar med fyra parallella affärsområden som alla använder sig
av Bolagets unika och innovativa ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är
fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla BBR-krav. BBR står
för Boverkets byggregler och är en samling av föreskrifter och
allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader.
BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning,
bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning.
Genom Zenergys stora flexibilitet och möjligheter att bygga stora
volymer på kort tid kan Zenergy bidra med att lösa den akuta bristen
på boenden för t ex unga vuxna, studenter eller nyanlända.

Zenergy ZIP-Lokaler är avsedda för kontor, skolor, förskolor. Zenergy
har med sitt fokus på brandsäkerhet, energieffektivitet, fukt- och
mögelresistenta ZIP-Element goda möjligheter inom detta affärsområde.
En bra och trivsam arbetsmiljö både för barn, studenter och vuxna
efterfrågas alltmer och börjar synas i de offentliga upphandlingar
som bearbetas. Vår ambition är att arbeta med Svanen märkta material
och produkter.

Zenergy ZIP-Byggbodar började byggas 2009 och vann pris för Bästa
Energibod 2013. ZIP-elementet är stommen även i våra byggbodar. Det
gör att vi kan leverera smarta, energieffektiva och brandsäkra
lösningar för byggbranschen. Vi har flexibla modullösningar för dom
flesta former av byggarbetsplatser med våra idag 17 olika
basmodeller, dessutom på två olika plattformsstorlekar.

Zenergy ZIP-Element består av en extremt isolerande kärna av PIR som
på båda sidor är laminerad med högkvalitativa Magnesiumskivor.
ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement
vilket innebär att det går mycket fort att uppföra en brandsäker och
mögelresistent byggnad utan köldbryggor. Så snart CE-märkningen är
klar planeras marknadsbearbetningen genom byggvaruhandeln startas.

Aktien

Zenergy AB (publ) har totalt ca 4 000 aktieägare.

Zenergy har handlats på AktieTorget sedan den 7 december 2015.
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är
SE0005705589.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy AB

Resultaträkning

Rörelseintäkter

På grund av organisationsförändringar hos kund har en betydande
omsättningsvolym för Zenergy skjutits på framtiden och som märks
tydligt under tredje kvartalet. Dessa planerade beställningar
motsvarade ett faktureringsvärde på cirka 25 miljoner kronor under
perioden. Vi har under perioden lyckats kompensera delar av den
volymförlusten genom att vinna nya kunders förtroende.

Under rapportperioden Q1-Q3 har vi kompenserat detta så att
volymbortfallet begränsas till 27 procent eller 11.4 miljoner mot
motsvarande period förra året på koncernnivå. Modulmodellprogrammet
som vi fakturerat under 2016 har cirka 6 procent högre bruttovinst än
produkterna under motsvarande period förra året.

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till cirka 3.2 mkr tredje
kvartalet 2016, vilket är cirka 73 procent eller 8.6 mkr lägre än
tredje kvartalet 2015. Totalt för perioden Q1-Q3 2016 uppgick
nettoomsättningen till 31.5 mkr, vilket är cirka 27 procent eller
11.4 mkr lägre än motsvarande perioden 2015.

Kostnader

Koncernens omkostnader under tredje kvartalet 2016 uppgick till cirka
4.0 mkr mot 3.1 mkr tredje kvartalet 2015. Kostnaderna för perioden
2016 uppgick till 16.0 mkr mot 10.0 mkr under samma period 2015. Den
totala omkostnadsökningen om cirka 6 mkr eller kan huvudsakligen
härledas till kostnader för två fabriker med dubbel hyra och därmed
högre driftskostnader, flyttkostnader till nya fabriken, ökade
personalkostnader, deltagande vid Nordbyggmässan, kostnader för nytt
ERP system med uppstart och utbildningar liksom högre
advokatkostnader på grund av LOU-upphandlingar.

Resultat

Under tredje kvartalet 2016 rapporterades ett koncernresultat efter
av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatter om cirka -4.8
mkr att jämföras med resultatet från samma period 2015 på cirka -2.7
mkr. Resultatförsämringen på cirka -2.1 mkr förklaras av ökade
omkostnader enligt ovan redovisning samtidigt med att
rörelseintäkterna minskade med -8.6 mkr. Koncernresultatet under
perioden Q1-Q3 2016 uppgår till -11.7 mkr mot -4.5 mkr för samma
period 2015, en resultatförsämring på cirka -7.2 mkr. Tack vare
bättre marginaler på delvis nya produkter som fakturerats under
perioden stannar förlusten på 11.7 miljoner.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar i koncernen ökade från 1.8 mkr för
perioden 2015 till 29...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.