Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Zenergy: Företrädesemission

Zenergy AB genomför företrädesemission om 47,1 MSEK för att erhålla
rörelsekapital för att möta den kommande stora efterfrågan på
bolagets produkter som förutses.

Observera att aktierna och teckningsoptionerna handlas utan rätt till
deltagande i emissionen fr o m fredagen den 2 juni 2017.

Styrelsen för Zenergy AB (publ) ("Zenergy" eller "Bolaget") har den 10
maj 2017, som tidigare meddelats och baserat på bemyndigande från
extra bolagsstämman den 8 maj 2017, beslutat om en företrädesemission
av aktier ("Nyemissionen"), som vid full teckning tillför Zenergy
47,1 MSEK före emissionskostnader och dels en riktad emission om
högst ca 3,9 MSEK.

Nyemissionen i sammandrag

· Aktieägare och innehavare av teckningsoptioner av serie 2016/2018
i bolaget (vilka optioner är noterade på Aktietorget) ska ges
företrädesrätt att teckna 4 nya aktier per 5 befintliga aktier eller
teckningsoptioner; det vill säga en teckningsrelation om 4:5.

· Emissionskursen är 3 SEK per aktie, vilket motsvarar en
emissionslikvid om totalt högst 47,1 MSEK före emissionskostnader.

· Företrädesemissionen är säkerställd upp till 75 procent (35,325
MSEK) genom garantiåtaganden.

· Avstämningsdag för rätten att delta i Nyemissionen är den 5 juni
2017.

· Garanterna skall, som ersättning för lämnad garanti, ges möjlighet
att i den riktade emissionen teckna aktier till samma teckningskurs
som i företrädesemissionen i stället för kontant ersättning, vilket
motsvarar en emissionslikvid om högst ca 3,9 MSEK.

· Likviden från nyemissionerna är avsedd att användas till främst
rörelsekapital för att möta den expansion som styrelsen bedömer
kommer och ser framöver.

Bakgrund och motiv

Nyemissionslikviden kommer skapa förutsättningar för Zenergy att verka
och ta andelar av den starka efterfrågan som idag framförallt finns
inom leasingsegmentet. Zenergys potentiella leasingkunder består till
stor del av kommuner och landsting men även företag som efterfrågar
att leasa skolor och kontor. Dessa potentiella kunder önskar leasa
moduler på 3 till 5 års sikt med möjlighet att förlänga.

Nyemissionslikviden skall också användas för att klara den kommande
bedömda expansionen som föreligger för Zenergy och dess produkter. I
samband med att Zenergy lämnade sin Q1-2017 rapport förutspådde
bolaget en omsättning till ca 100 MSEK för 2017.

Preliminär tidplan (angivna datum avser 2017)

Torsdag 1 juni Sista dag för handel inkl teckningsrätt

Fredag 2 juni Förta dag för handel exkl teckningsrätt

Måndag Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till
5 juni deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt
Onsdag Beräknad dag för offentliggörande av Prospekt
7 Juni
Torsdag Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter startar
8 Juni
Tisdag Handel med teckningsrätter avslutas
20 juni
Torsdag Teckningsperioden avslutas
22 juni
Tisdag Offentliggörande av utfall av Nyemissionen
27 juni

Villkor för Nyemissionen

Zenergys aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 3 412 721 SEK
fördelat på 15 512 367 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,22 SEK.
Nyemissionen avser högst 15 701 860 aktier.

Därutöver kommer garanterna av Nyemissionen genom avtal erhålla arvode
i form av kontant betalning motsvarande 9 procent av garanterat
belopp eller i form av aktier motsvarande 11 procent av garanterat
belopp. Givet ett garantibelopp om 35,325 MSEK uppgår arvodet vid
kontant betalning

till 3 179 250 SEK alternativt ersättning i form av aktier till 3 885
750 SEK. Om ersättningen sker i form av motsvarar det 1 295 250
aktier.

Sammantaget kan Zenergy således komma att emittera upp till 16 997 110
aktier, givet att Nyemissionen fulltecknas och att garanterna tar sin
ersättning i form av aktier.

En (1) befintlig aktie eller teckningsoption av serie 2016/2018 i
Bolaget berättigar till en (1) teckningsträtt. Fem (5)
teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier.

Teckningskursen är 3 SEK per aktie.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Zenergy i
nyemissionen.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2017 klockan 08.00

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Zenergy. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Zenergy kommer endast att ske
genom det prospekt som Zenergy kommer att offentliggöra i anledning
av de avsedda emissionerna, förutsatt att årsstämman den 8 maj 2017
lämnar efterfrågat emissionsbemyndigande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder
än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära
sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Zenergys aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zenergy
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Zenergy inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

För ytterligare information, kontakta,

Olle Magnusson, VD: 070-761 81 33

Zenergy AB (publ)

Storgatan 82

568 32 Skillingaryd

www.zenergysystem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenergy/r/foretradesemission,c2280841
http://mb.cision.com/Main/13272/2280841/683366.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.