Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Zenergy: Kommuniké från årsstämman 2019 i Zenergy AB (publ)

Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, har hållit årsstämma måndagen
den 6 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.
Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera
till stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Ingen utdelning
ska ske.

Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan
suppleanter. Årsstämman beslutade om val av styrelseledamöterna Johan
Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist och Pontus
Eklind. Johan Lind valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman
beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG, till
bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor samt
optionsprogram

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till Pontus Eklind med 75 000
kronor. Övriga ledamöter erhåller enbart teckningsoptioner enligt
särskilda villkor genom emittering av totalt 21 887 408
teckningsoptioner av serie A med rätt till teckning av nya A-aktier i
bolaget. Fredrik Ståhl, Johan Lind, Peter Stråhle och Henrik
Häggkvist äger rätt att teckna 5 471 852 teckningsoptioner vardera.
Optionerna ger rätt att teckna en ny A-aktie mot kontant betalning
till en kurs om 30 öre per aktie. Vidare beslutade årsstämman att
arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Bolagsordningen ändrades på så sätt att gränserna för aktiekapitalet
(§ 4) höjdes till lägst 22 714 869 kronor och högst 90 859 476 kronor
och att gränserna för antalet aktier (§ 5) höjdes till lägst 103 249
392 och högst 412 997 568.

Företrädesemission av B-aktier

Årsstämman beslutade att genomföra företrädesemission om högst 103 249
392 aktier av serie B som vid fullteckning tillför bolaget ca 25,8
MSEK (före emissionskostnader). Emissionen är villkorad av att
bolaget beviljas ackord i företagsrekonstruktionen. Det kan tilläggas
att hittills är 20 MSEK garanterat plus att det finns avsikt från
andra ägare om över 1 MSEK. Avstämningsdag är 16 maj 2019 och
teckningstiden är perioden 20 maj till 10 juni 2019.

Riktad emission av A- och B-aktier

Årsstämman beslutade att genomföra riktad emission om högst 17 000 000
A-aktier och högst 47 000 000 B-aktier som vid full teckning tillför
bolaget ca 16 MSEK (före emissionskostnader). Emissionerna är till
lika delar riktade till Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB och
Stjärnporten AB och utgör en viktig åtgärd för att ta Zenergy AB ut
ur rekonstruktion och stärka bolaget inför framtida utmaningar. De
nya huvudägarna får därigenom vardera ca 15% av kapitalet och ca 29 %
av rösterna i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av A
eller B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande
till teckning av A och/eller B aktier. Syftet med bemyndigandet är
att skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid
upptagande och säkerställande av lån.

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.zenergy.se
inom kort.

För mer information kontakta: Johan Olofsson - tf. VD, Zenergy AB
(publ)

Telefon: 0765 - 384117 E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av
bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets
patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och
kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av
fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom
energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och
ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340,
info@zenergy.se, www.zenergy.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zenergy/r/kommunike-fran-arsstamman-2019-i-ze...
https://mb.cision.com/Main/13272/2806002/1039179.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.