Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Zenergy: Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet

Styrelsen för Zenergy AB (publ) ("Zenergy" eller "Bolaget") har den 11
maj 2016, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämman den 26
augusti 2015, beslutat om en företrädesemission av aktier och
teckningsoptioner (units) ("Nyemissionen"), som vid full teckning
tillför Zenergy cirka 23 MSEK före emissionskostnader och som vid
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillför Zenergy ytterligare
46 MSEK.

Emissionslikviden är i huvudsak avsedd för marknadssatsningen som
främst omfattar implementering av Zenergys nya affärsområde: Zenergy
ZIP-lokaler för uthyrning. Efterfrågan av tillfälliga lokaler i
modulform är mycket stor. Marknadspotentialen påverkas positivt och
till stor del av kommunernas behov av förskolelokaler, skollokaler
och andra offentliga lokaler. Ytterligare en faktor som driver den
allmänna marknadsutvecklingen är den rådande och förväntade
efterfrågan som uppkommit på grund av det stora behovet av olika
utbildningar av nyanlända. Kommuner önskar hyra modulerna på 3-5 år
med möjlighet att förlänga hyrestiden. För att möta denna kraftigt
växande efterfrågan för uthyrning av Zenergy ZIP-Lokalmoduler har
Zenergy bildat ett uthyrningsbolag med ambitionen att bygga upp en
egen uthyrningsverksamhet och etablera samarbeten med
marknadsaktörer.

Nyemissionen i sammandrag

· Aktieägare i Zenergy har företrädesrätt att för fem befintliga
aktier teckna två (2) units, varje unit består av en (1) ny aktie och
en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

· Emissionskursen är 6 SEK per unit.
· Avstämningsdag för rätten att delta i Nyemissionen är den 18 maj
2016.

· En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny
aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 juni 2018.
Optionerna kan lösas in under juni månad 2018 och lösenkursen är 12
SEK för teckning av en aktie med stöd av en teckningsoption.

· Vid full teckning av Nyemissionen tillförs Zenergy cirka 23 MSEK
före emissionskostnader.

· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Zenergy
ytterligare cirka 46 MSEK före emissionskostnader.

· Teckningstid för Nyemissionen är 23 maj - 8 juni 2016.
· Nyemissionen är till 60 procent garanterad genom
garantiförbindelser.

Bakgrund och motiv

Zenergy AB (publ) är ett svenskt bolag med tillverkning i Skillingaryd
utanför Jönköping som utvecklar, tillverkar och säljer energi-,
miljöbesparande och brandsäkra bomoduler, byggbodar och byggelement
för flexibla lösningar. Styrelsen i Zenergy ser en mycket tydlig
trend där många potentiella kunder företrädesvis kommuner önskar hyra
olika modullösningar från mellan 2 till 5 år med möjligheten att
förlänga hyrestiden. Behovet av att hyra temporära lokaler i
modulform för olika användningsändamål har accelererat sedan
årsskiftet huvudsakligen på grund av alla nyanländas behov av olika
utbildningar och boendebehov. Belastningen finansiellt vid uthyrning
av nyproducerade moduler är betungande under en uppstartsperiod. Av
den anledningen har styrelsen i Zenergy vid ett flertal tillfällen
diskuterat möjligheten att finansiera Bolagets uthyrningsbolag,
Båramo Modulboende AB genom en nyemission.

Emissionslikviden planeras därför att användas för marknadssatsningen
som främst omfattar implementering av Zenergys nya affärsområde:
Zenergy ZIP-lokaler för uthyrning av ZIP-Lokaler eller ZIP-Bostäder.
Zenergy avser att bygga upp en egen uthyrningsverksamhet och etablera
samarbeten med marknadsaktörer.

Preliminär tidplan (angivna datum avser 2016)

Måndag 16 maj Sista dag för handel inkl teckningsrätt

Tisdag 17 maj Första dag för handel exkl teckningsrätt

Onsdag Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande
18 maj i Nyemissionen med företrädesrätt
Fredag Beräknad dag för offentliggörande av Memorandum
20 maj
Måndag Teckningsperiod startar, handel med uniträtter startar
23 maj
Fredagen Handel med uniträtter avslutas
3 juni
Onsdag 8 Teckningsperioden avslutas
juni
Onsdag Offentliggörande av utfall av Nyemissionen
15 juni

Villkor för Nyemissionen

Zenergys aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 2 111 429,41 SEK
fördelat på 9 597 405 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,22 SEK.
Nyemissionen avser högst 3 838 962 aktier och högst 3 838 962
teckningsoptioner (i form av units).

Därutöver kommer garanterna av Nyemissionen genom avtal erhålla arvode
i form av kontant betalning motsvarande 8 procent av garanterat
belopp eller i form av units motsvarande 10 procent av garanterat
belopp. Givet ett garantibelopp om 13,8 MSEK uppgår arvodet vid
kontant betalning till 1 104 000 SEK alternativt ersättning i form av
units till 1 380 000 SEK. Om ersättningen sker i form av units
motsvarar det 230 000 aktier och 230 000 teckningsoptioner.

Därtill kommer en del av arvodet till Zenergys finansiella rådgivare i
Nyemissionen att erläggas i form av ersättning i units uppgående till
ett värde om 276 000 SEK vilket motsvarar 46 000 units.

Sammantaget kan Zenergy således komma att emittera upp till 4 108 962
aktier och 4 108 962 teckningsoptioner, givet att Nyemissionen
fulltecknas och att garanterna tar sin ersättning i form av units.

Ersättningen motsvarande kostnaden för emissionsgarantin kommer i det
fall att emissionen blir fulltecknad att ske som en riktad emission.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem
(5) uniträtter berättigar till teckning av två (2) units. Varje unit
består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
Teckningskursen per unit är 6 SEK.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie.
Teckningsoptionerna löper till och med den 30 juni 2018 och kan lösas
under juni månad 2018 till en lösenkurs om 12 SEK.
Teckningsoptionerna kommer att noteras på Aktietorget.

Offentliggörande av delårsrapport

I anledning av Nyemissionen har Zenergy beslutat att tidigarelägga
offentliggörandet av Q1 för 2016 till den 16 maj.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är i samråd med G&W Fondkommission
finansiell rådgivare till Zenergy AB vid nyemissionen. Aktieinvest AB
är emissionsinstitut.

Om Zenergy

Zenergy är ett svenskt bolag med tillverkning i Skillingaryd utanför
Jönköping som utvecklar, tillverkar och säljer energi-,
miljöbesparande och brandsäkra bomoduler, byggbodar och byggelement
för flexibla lösningar. Zenergy sysselsätter cirka 12 personer och
antal aktieägare uppgick per den 31 mars till cirka 3 000.

För ytterligare information, kontakta,

Olle Magnusson,

VD: 070-761 81 33

Zenergy AB (publ)

Storgatan 82

568 32 Skillingaryd

Besök gärna bolagets hemsida; www.zenergysystem.se

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i Zenergy. Detta pressmeddelande får
inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras
eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i
andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenergy/r/zenergy-ab-genomfor-foretradesemissi...
http://mb.cision.com/Main/13272/2006792/514212.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.