Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Zenicor: Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31

Sammanfattning

· Omsättning för helåret 2018 uppgick till 20 796 KSEK (18 457 KSEK)
· Omsättningen för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 5 476 KSEK (4
783 KSEK)

· Rörelseresultatet för helåret 2018 uppgick till - 2 384 KSEK (- 2
791 KSEK)

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till - 303
KSEK (- 1 224 KSEK)

· Rörelseresultatet per aktie för helåret 2018 uppgick till - 0,42
SEK (- 0,60 SEK)

Kommentarer

· Omsättningen för helårsperioden är den högsta hittills för Zenicor
och ökade med 13 procent jämfört med föregående år.

· Omsättningen för fjärde kvartalet 2018 ökade med 14 procent
jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Första kvartalet

· I EU-programmet Horizon 2020 har Zenicor tilldelats "Seal of
Excellence" för projektet ICPAA (Improved Care Pathway for Arrhythmia
Assessment). Detta projekt är en vidareutveckling av Zenicors arbete
med optimerad vårdkedja för tidig diagnos som bedrivits i Finland
under 2017. Som ett resultat av EU's bedömning fick Zenicor i
februari 500 000 SEK från Vinnova för att fortsätta arbetet med
internationalisering av konceptet.

· I februari 2018 genomförde bolaget en riktad nyemission till de
två fonderna Handelsbanken Svenska Microcapfond och Humle
Småbolagsfond och tillfördes därmed 19 MSEK före emissionskostnader.

Andra kvartalet

· Zenicor har blivit utvalt som leverantör till ett
screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer (SAFER).
Projektet är det största screeningprojektet i världen för
förmaksflimmer med syfte att förebygga stroke. Totalt kommer 300
primärvårdsenheter att ingå i projektet. Detta är den enskilt största
affären som Zenicor har gjort under sina 15 verksamhetsår. Det totala
ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK över en period på tre år.

· På årsstämman den 29 maj 2018 beslutades, att till
styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2019 omvälja
Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Sonny Norström, Mats Palerius och
Gundars Rasmanis, Marie Öberg Lindevall samt att nyvälja Henrik
Vilselius.

Tredje kvartalet

· Den 6 juli meddelade Zenicor att bolaget har ingått ett
kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus (Tampere
Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett
framgångsrikt projekt i Finland med en effektiviserad vårdkedja för
arytmiutredning som pågick under första halvåret 2018. Tammerfors
Hjärtsjukhus kommer erbjuda tjänsten till primärvården i mellersta
Finland och Zenicor erhåller intäkter per patient som genomgår
utredning.

· Zenicor meddelade den 27 september 2018 att bolaget tillsammans
med Landstinget i Värmland har utvecklat en modell för att
effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning. Landstingets
vårdcentraler kommer erbjuda tjänsten i syfte att kunna ge patienter
tidig diagnos av förmaksflimmer och på så sätt reducera risken för
stroke.

Fjärde kvartalet

· Under perioden har inga väsentliga nyheter rapporterats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Efter periodens utgång har inga väsentliga nyheter rapporterats.

VD har ordet:

Tillväxten fortsätter

Zenicors tillväxt fortsätter att öka. Under årets sista kvartal steg
intäkterna med 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För
helåret har vi en intäktsökning på 13 procent. Det innebär att
ökningstakten håller i sig och att vår tillväxtstrategi ger resultat.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till - 304 KSEK och för
helåret blev rörelseresultatet - 1 224 KSEK. Resultatet har påverkats
av de satsningar vi genomfört inom försäljning och marknadsföring.
Satsningarna är relaterade till tillväxtstrategin inom våra
fokusområden screening av förmaksflimmer samt den effektiviserade
vårdkedjan för arytmiutredning.

Under 2018 genomförde vi en riktad nyemission om 19 MSEK till två
institutioner. Detta kapitaltillskott har varit viktigt för att
Zenicor ska kunna fortsätta och öka takten i enlighet med
tillväxtstrategin och internationaliseringsstrategin, samt göra
investeringar i fortsatt produktutveckling.

Under 2018 fortsatte vi att ta nya affärer inom den effektiviserade
vårdkedjan. I juli tecknade vi ett kommersiellt avtal med Tammerfors
Hjärtsjukhus i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett
framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret
2018. Dessutom har vi tillsammans med Landstinget i Värmland
utvecklat en liknande modell för att effektivisera vårdkedjan för
arytmi-utredning. Landstingets vårdcentraler erbjuder tjänsten i
syfte att minska landstingets kostnader, samt för att kunna ge
patienter tidig diagnos av förmaksflimmer och på så sätt reducera
risken för stroke.

Inom screening för förmaksflimmer är vårt huvudfokus att bibehålla och
befästa vår internationellt ledande position som vi har skaffat oss
genom att Zenicor används i två av de viktigaste screeningprojekten i
världen, SAFER i Storbritannien och STROKESTOP i Sverige. Nationella
screeningprogram ligger sannolikt några år fram i tiden. Fram tills
dessa blir verklighet är Zenicors tydliga ambition att fortsätta vara
med i olika forskningsrelaterade screeningprojekt i fler länder.
Detta för att Zenicor ska behålla en ledande position och vara det
självklara valet för framtida screeningprogram.

Det är alldeles för många människor i världen som har ett
odiagnostiserat förmaksflimmer. Vårt fokus ligger på patientnytta och
att fler ska få en diagnos ställd i tid. Att göra detta på ett
kostnadseffektivt sätt är det som gör att vi kan fortsätta växa vår
affär. Därför kommer vi att verka för att fler patienter i fler
länder får tillgång till Zenicors lösning för tidig diagnos av
förmaksflimmer.

Under 2018 har vi tagit nya viktiga affärer inom våra fokusområden och
vi räknar med att så kommer att vara fallet även under 2019. Utifrån
Zenicors starka position och den marknadstillväxt vi ser i dag gör vi
bedömningen att vi inom några år kan nå en omsättning på 50 miljoner
kronor, med en potential att på längre sikt nå en omsättning på 500
miljoner kronor.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och
används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Flera
studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk
förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning används i vården för att effektivisera vårdkedjan för
arytmiutredning och för screening för förmaksflimmer för att minska
risken att drabbas av stroke. Zenicor-EKG består dels av en
handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre
period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan
automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas, dels av
Zenicor Läkarsystem där vårdgivaren via Internet när som helst kan ta
del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet
har dokumenterats i ett flertal studier som publicerats i artiklar i
internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och
bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell
forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer.
Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.

Vid kvartalets utgång (2018-12-31) uppgick antalet anställda till
arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över
tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande
riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom
och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att
tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år
drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider
en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men.
Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader
för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med
blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på
förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat 2018
Rörelseresultatet per aktie för helåret 2018 uppgick till - 0,42 kr.
Antalet utestående aktier per den 31 december 2018 är 5 636 122.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret
2018.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens
krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med
2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande
regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste
räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning
(2017).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid
sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer.
Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt
på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För
en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste
avgivna årsredovisning (2017).

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning
har utbetalts under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors
marknader. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och
aktiverats under perioden.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på
Zenicors kontor från 2019-04-30.

Delårsrapporten för första kvartalet 2019 publiceras 2019-05-17
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se
Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum 2019-05-28 i Stockholm.

Stockholm 2019-02-15

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrel...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.