Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Zenicor: Delårsrapport kvartal 1, 2016

Sammanfattning

· Omsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 4 249 (3 819)
KSEK

· Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 uppgick till - 213 (-
950) KSEK

· Resultatet per aktie för första kvartalet 2016 uppgick till - 0,05
(- 0,21) kr

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används
idag på ca 300 kliniker i norra Europa.

Viktiga händelser under perioden

· Omsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 4 249 (3 819)
KSEK, en ökning med 11 % jämfört med motsvarande kvartal 2015.

· Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 blev - 213 (- 950)
KSEK.

· I januari 2016 släpptes en ny version av Zenicor-EKG Läkarsystem
med inbyggt tolkningsstöd för olika arytmier som möjliggör en ännu
enklare och effektivare tolkning av EKG-kurvorna. Dessa nya
funktioner har mottagits mycket väl på marknaden och kommer att
underlätta arbetet för sjukvårdspersonalen, och avsevärt minska tiden
och kostnaden för tolkningen, framför allt i större screeningprojekt.

· En norsk studie, som leds av Universitetssjukhuset i Akershus och
Bærum sykehus, erbjuder över 6000 norrmän födda 1950 screening för
förmaksflimmer med Zenicor-EKG i syfte att minska risken för att få
stroke. Screeningen som är en del av ACE 1950-studien syftar till att
undersöka riskfaktorer för olika hjärtsjukdomar och stroke.
Screeningstudien kommer att slutföras under våren 2016 och
vetenskapliga resultat beräknas bli publicerade under slutet av 2016.

· I en ny stor studie, STROKESTOP II, under ledning av Karolinska
Institutet och Danderyds sjukhus som genomförs under 2016-2017 kommer
11 000 75- och 76-åringar i Stockholms län att inbjudas till
screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i syfte att minska
risken att få stroke. Den nya studien som är en fortsättning på den
internationellt uppmärksammade STROKESTOP-studien, syftar till att
vidareutveckla metoder och processer för att nå ut till fler personer
och effektivisera screeningförfarandet.

Viktiga händelser efter perioden

· Zenicor och BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen)
Service GmbH under-tecknade i april ett ramavtal gällande
marknadsföring och försäljning av Zenicor tum-EKG till de 900
kardiologpraktiker i Tyskland som är medlemmar i BNK.

· I maj presenterade svenska myndigheten Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV) ett utvidgat kunskapsunderlag om
screening för förmaksflimmer med Zenicor tum-EKG. TLV's rapport
bygger på Zenicor tum-EKG eftersom det är det enda system där det
finns evidensbaserade underlag och studier publicerade.
Kunskapsunderlaget bekräftar tidigare rapport och visar att screening
för förmaksflimmer med Zenicor tum-EKG är ett kostnadseffektivt sätt
att använda sjukvårdens resurser. Detta utvidgade kunskapsunderlag
har tagits fram för att ge Socialstyrelsen ytterligare underlag till
utvärderingen gällande införande av nationellt screeningprogram för
förmaksflimmer.

· Under april 2016 har Zenicor rekryterat ytterligare en person till
den nordiska marknads-organisationen och en person till utvecklings-
och teknikorganisationen. Totalt har Zenicor i maj 2016 tretton
anställda.

VD har ordet:

Zenicor fortsätter växa och befäster positionen på marknaden

Första kvartalet 2016 visade på en fortsatt bra tillväxt för Zenicor
med bra orderingång främst inom strokesegmentet. Det negativa
resultatet som vi har haft under de senaste kvartalen som härrör från
investeringar i marknadsorganisation, har under det första kvartalet
minskat betydligt.

Vi startade det nya året 2016 med att lansera en ny version av vårt
unika Läkarsystem med inbyggt tolkningsstöd som ytterligare stärker
vår konkurrenskraft. I takt med att marknaden för screening för
förmaksflimmer och strokeprevention succesivt blir tydligare och mer
väldefinierad, kommer det fler aktörer på marknaden. Vi har en tydlig
strategi och plan, både tekniskt och marknadsmässigt, som vi genomför
för att befästa vår position och vårt försprång på marknaden.

Ett stort screeningprojekt med Zenicor-EKG har nyligen inletts i Norge
och i april 2016 startade STROKESTOP 2 som skall screena ytterligare
en årskull 75-åringar i Stockholm. Under 2016 planeras ytterligare
screeningprojekt med Zenicor-EKG i flera olika länder. Den
uppdaterade rapporten från den svenska myndigheten TLV visar återigen
att screening för förmaksflimmer med Zenicor tum-EKG är ett mycket
kostnadseffektivt sätt att använda sjukvårdens resurser. Detta
tillsammans stärker Zenicor-EKG som en väl fungerande och
kostnadseffektiv metod för att hitta förmaksflimmer i samband med
populationsscreeningar och visar att vi har funnit en modell som
fungerar för screening även utanför Sverige.

Mycket glädjande nådde vi i april 2016 en milstolpe i vår tyska
satsning genom ramavtalet med BNK Service GmbH. BNK Service bistår
över 900 tyska kardiologpraktiker med att förhandla avtal och ge stöd
gällande inköp. Vi är mycket stolta över att vara utsedd som en
strategisk leverantör till de tyska kardiologpraktikerna.
Kardiologpraktikerna utför i dagsläget arytmiutredningar, men
förväntas tillsammans med husläkarna vara de som kommer att genomföra
en eventuell screening för förmaksflimmer i Tyskland.

Vi känner oss mycket inspirerade att fortsätta vårt arbete med att
"Hitta Flimmer - Stoppa Stroke". För varje 1000 personer som screenas
med Zenicor-EKG kan man undvika att åtta personer drabbas av en
stroke. Vår vision är att ingen människa skall drabbas av stroke på
grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius

VD Zenicor Medical Systems AB

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över
3 % av befolkningen som är drabbade. Förmaksflimmer är en betydande
riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom
och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att
tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år
drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider
en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men.
Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader
för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med
blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på
förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används
idag på ca 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att
Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination
med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där
patienten under en längre period själv kan registrera kortare
episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas
till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när
som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens
effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i
internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och
bedriver forskning, utveckling och tillverkning i Sverige.
Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Antalet
anställda 2016-03-31 uppgick till elva personer.

Övrigt

Resultat första kvartalet 2016

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till - 0,05 kr (före
utnyttjande av utestående teckningsoptioner).

Antalet utestående aktier per 2016-03-31 var 4 453 300.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens
krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1,
frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav.
Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna
årsredovisning (2015).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid
sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer.
Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt
på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För
en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste
avgivna årsredovisning (2015).

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram
riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar
emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska
berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre.
Teckningsoptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av
aktier under perioden 1-30 september 2017.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822
aktier kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors
marknader. Rörelseresultatet är relaterat till personalkostnader för
uppbyggnad av marknads- och säljorganisationen i samband med Zenicors
expansion. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för andra kvartalet 2016 lämnas 2016-08-19.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2016 lämnas 2016-11-18.

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas 2017-02-17.

Stockholm 2016-05-18

Lars Fossum, styrelseordförande Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64

Mail: mats@zenicor.se

www.zenicor.se

--------...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.