Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-20

Zenicor: Delårsrapport kvartal 3, 2015

Sammanfattning

· Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 10 701 (8
201) KSEK

· Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 589 (2 019) KSEK
· Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -3
733 (-1 125) KSEK

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 556 (-1
139)

· Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till - 0,35 kr
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används
idag på ca 300 kliniker i norra Europa.

Viktiga händelser under perioden

· Omsättningen för perioden januari-september 2015 uppgick till 10
701 (8 201) KSEK, en ökning med 30 % jämfört med motsvarande period
2014.

· Omsättningen för tredje kvartalet 2015 uppgick till 2 589 (2 019)
KSEK, en ökning med 28 % jämfört med motsvarande kvartal 2014.

· Rörelseresultatet för perioden januari-september 2015 blev - 3 753
(-1 125) KSEK.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2015 blev - 1 556 (-1 139)
KSEK.

· Det negativa rörelseresultatet följer Zenicors plan för expansion
och härrör främst från ökade personalkostnader i
marknadsorganisationen. Resultatet påverkas också med ca - 500 KSEK
på grund av ändrad princip att utbetala månadslön i den månad
intjänandet sker.

Viktiga händelser efter perioden

· Efter periodens utgång har inga väsentliga nyheter rapporterats.

VD har ordet:

Fortsatt satsning på strokeprevention

Under de tre första kvartalen av 2015 har vi konsekvent och
strategiskt arbetat med att initiera och stödja projekt för
strokeprevention genom screening för förmaksflimmer. Detta arbete
pågår på samtliga våra marknader såväl i Skandinavien som i Tyskland
och Storbritannien. Denna satsning är långsiktig med målet att
etablera nationella och regionala program för screening för
förmaksflimmer under 2017/2018. Under 2016 planerar vi för att starta
ett antal pilotprojekt på dessa marknader, som en förberedelse inför
att de första officiella screeningprogrammen startas.

Vi känner oss mycket inspirerade att fortsätta vårt arbete med att
"Hitta Flimmer - Stoppa Stroke". Vårt mål är att ingen människa skall
drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius

VD Zenicor Medical Systems AB

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över
3 % av befolkningen som är drabbade. Förmaksflimmer är en betydande
riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom
och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att
tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år
drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider
en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men.
Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader
för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med
blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på
förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används
idag på ca 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att
Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination
med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där
patienten under en längre period själv kan registrera kortare
episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas
till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när
som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens
effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i
internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och
bedriver forskning, utveckling och tillverkning i Sverige.
Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Antalet
anställda 2015-09-30 uppgick till 11 personer.

Övrigt

Resultat tredje kvartalet 2015

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till - 0,35 kr (före
utnyttjande av utestående teckningsoptioner).

Antalet utestående aktier per 2015-09-30 var 4 453 300.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens
krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1,
frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav.
Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna
årsredovisning (2014).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid
sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer.
Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt
på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För
en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste
avgivna årsredovisning (2014).

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram
riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar
emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska
berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre.
Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av
aktier under perioden 1-30 september 2017.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822
aktier kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors
marknader. Rörelseresultatet är relaterat till personalkostnader för
uppbyggnad av marknads- och säljorganisationen i samband med Zenicors
expansion. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2015 lämnas 2016-02-19.

Stockholm 2015-11-20

Lars Fossum, styrelseordförande Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot Marie Rudberg, styrelseledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenicor/r/delarsrapport-kvartal-3--2015,c9871218
http://mb.cision.com/Main/11647/9871218/447408.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.