Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Zenicor: Delårsrapport kvartal 3, 2016

Zenicor Medical Systems AB (publ), 556642-3678

1 januari - 30 september 2016

Sammanfattning

· Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 11 640
(10 701) KSEK

· Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 808 (2 589) KSEK
· Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -1
919 (-3 753) KSEK

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 255 (-1
556) KSEK

· Resultatet per aktie för perioden januari-september uppgick till -
0,45 (-0,85) kr

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används
idag på över 300 kliniker i norra Europa.

Viktiga händelser under perioden (juli-september)

· Omsättningen för tredje kvartalet 2016 uppgick till 2 808 (2 589)
KSEK, en ökning med 8 % jämfört med tredje kvartalet 2015.

· Omsättningen för perioden januari-september 2016 uppgick till 11
640 (10 701) KSEK,

en ökning med 9 % jämfört med motsvarande period 2015.
· Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2016 blev -1 255 (-1 556)
KSEK.

· Rörelseresultatet för perioden januari-september 2016 blev -1 919
(-3 753) KSEK.

· En fortsatt minskning av det negativa rörelseresultatet jämfört
med föregående år, tack vare ökade intäkter. Zenicor har som mål att
nå ett positivt kassaflöde mot slutet av 2016.

· Zenicor samarbetade med läkemedelsbolagen Pfizer och Bristol
Meyers Squibb under Almedalsveckan i Visby för att lyfta frågan om
strokeprevention och belysa vikten av att tidigt kunna diagnostisera
förmaksflimmer.

· Det första internationella vetenskapliga kongressen om screening
för förmaksflimmer med över 100 deltagare från hela världen hölls i
Rom i slutet av augusti. Zenicor deltog i mötet som en exklusivt
inbjuden samarbetspartner. Ett av huvudnumren på kongressen var den
svenska STROKESTOP-studien, som lyftes fram som den främsta
screeningsstudien som genomförts i världen.

· Den Europeiska kardiologföreningen (ESC) presenterade i augusti
sina nya riktlinjer för hjärtsjukvård. I riktlinjerna ingår
systematisk screening för förmaksflimmer hos 75-åringar. Dessa nya
riktlinjer baseras på resultat från STROKESTOP-studien.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· I oktober presenterade Socialstyrelsen en remissversion av
rekommendationen för strokeprevention genom screening för
förmaksflimmer. Socialstyrelsen efterlyser mer forskningsresultat som
underlag till ett införande av ett nationellt screeningprogram för
förmaksflimmer. Remissvaren kommer att bearbetas och beaktas inför
den slutliga versionen som beräknas vara klar i april 2017.

· En stor internationell multicenterstudie, SILENCE-studien,
inleddes i oktober. I studien screenas 2 000 patienter med diabetes
eller hjärtsvikt för tyst förmaksflimmer med hjälp av Zenicor-EKG i
syfte att förebygga strokeinsjuknanden. Studien kommer att genomföras
av forskargrupper i Sverige, Danmark och Österrike. Studien kommer
att ge underlag till om det är lämpligt att screena för
förmaksflimmer bland dessa riskgrupper

· För att snabbt kunna öka satsningen inom screening för
förmaksflimmer har Zenicor i oktober 2016 upptagit ett lån på 3,2
MSEK från fyra huvudaktieägare. Lånet kommer att användas som ett
första steg i genomförandet av vår strategi och plan, både tekniskt
och marknadsmässigt, för att möta det snabbt växande intresset för
screening för förmaksflimmer.

· Under oktober 2016 har Zenicor rekryterat ytterligare en person,
Caroline Mellstig Theimer, som kommer att arbeta med internationell
affärsutveckling av Zenicors screeningkoncept. Rekryteringen är en
del i Zenicors satsning på screening för förmaksflimmer
internationellt. Caroline är för närvarande stationerad i London.
Samtidigt lämnar nuvarande försäljnings-chefen i UK sin tjänst på
Zenicor från november 2016. Totalt hade Zenicor 2016-09-30 tretton
anställda.

VD har ordet:

Fortsatt screening för förmaksflimmer i Sverige och internationellt

I tredje kvartalet fortsatte vår positiva omsättningsökning med en
tillväxt på strax under 10 %. Vi har sedan börsintroduktionen hösten
2014 visat på en ökad omsättning i samtliga kvartalsrapporter jämfört
med kvartalet året innan. Det negativa rörelseresultatet fortsätter
att minska och vi har som mål att fjärde kvartalet i år skall ge ett
positivt kassaflöde.

Socialstyrelsen lämnade i oktober en remissversion gällande införande
av ett nationellt screening-program för förmaksflimmer.
Socialstyrelsen skriver att det i dagsläget saknas vetenskaplig
evidens för att ett screeningprogram skulle minska strokeincidensen.
Glädjande är då att den stora STROKESTOP-studien, där 13 000
stockholmare och hallänningar i åldern 75-76 år bjöds in till
screening med Zenicor-EKG, kommer att svara på den frågan. Första
resultaten avseende strokeincidens i STROKESTOP-materialet kommer att
presenteras i mitten av 2017. Vi är övertygade om att detta resultat
kommer att ge denna vetenskapliga evidens.

Intresset för screening för förmaksflimmer runt om i världen har
aldrig varit större än nu. Det visar sig inte minst genom att den
första internationella kongressen om screening förmaksflimmer hölls i
Rom i augusti, samt genom de nya riktlinjerna från ESC gällande
screening för förmaksflimmer. Zenicor är mycket aktiva inom området
och planerar tillsammans med forskare och sjukvårdshuvudmän flera
screeningprojekt i olika länder. SILENCE-projektet är ett exempel på
detta och inom de kommande sex månaderna räknar vi med att det
startas ett flertal internationella screeningprojekt med Zenicor-EKG,
bland annat i Tyskland, Skandinavien och UK.

Vi känner oss mycket inspirerade att fortsätta vårt arbete med att
"Hitta Flimmer - Stoppa Stroke". För varje 1000 personer som screenas
med Zenicor-EKG kan man undvika att åtta personer drabbas av en
stroke. Vår vision är att ingen människa skall drabbas av stroke på
grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius

VD Zenicor Medical Systems AB

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över
3 % av befolkningen som är drabbade. Förmaksflimmer är en betydande
riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom
och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att
tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år
drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider
en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men.
Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader
för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med
blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på
förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system
för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används
idag på över 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att
Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination
med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där
patienten under en längre period själv kan registrera kortare
episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas
till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när
som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens
effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i
internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och
bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell
forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer.
Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.

Antalet anställda 2016-09-30 uppgick till tretton personer.
Övrigt

Resultat januari-september 2016

Resultatet per aktie för perioden januari-september 2016 uppgick till
- 0,45 kr (före utnyttjande av utestående teckningsoptioner) att
jämföra med - 0,85 kr för motsvarande period 2015.

Antalet utestående aktier per 2016-09-30 var 4 453 300.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens
krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1,
frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav.
Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna
årsredovisning (2015).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid
sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer.
Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt
på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För
en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste
avgivna årsredovisning (2015).

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram
riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar
emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska
berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre.
Teckningsoptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av
aktier under perioden 1-30 september 2017.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822
aktier kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors
marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas 2017-02-17.

Stockholm 2016-11-18

Lars Fossum, styrelseordförande Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.