Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-04

ZetaDisplay AB: ZetaDisplay AB offentliggör emissionsprospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hong
Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något
annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot
tillämpliga lagar eller regler.

Prospektet avseende ZetaDisplay ABs (publ) (”ZetaDisplay”) nyemission med
företrädesrätt för ZetaDisplays aktieägare om 74,5 miljoner kronor har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från
ZetaDisplay och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på ZetaDisplays
webbplats (www.zetadisplay.com) och på Erik Penser Banks webbplats
(www.penser.se). Folder innehållande sammanfattande information om
ZetaDisplays nyemission kommer även att sändas per post till ZetaDisplays
direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare under teckningsperioden som
pågår mellan 7 – 21 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Leif Liljebrunn
Telephone: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 4 juni 2018 kl
15.30.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay AB (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital
butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och
servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster
och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska.
ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig
globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och
försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och
Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms
huvudmarknad under kortnamnet "ZETA". Följ bolaget på Twitter 
https://twitter.com/zetadisplaypubl

 och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/

.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay”), varken
från ZetaDisplay, Erik Penser Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i ZetaDisplay kommer endast att ske
genom det prospekt som ZetaDisplay avser att offentliggöra på bolagets
webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen.
Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell
information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande
har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.
Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som framgår av ett
godkänt och offentligjort prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Nya Zeeland eller
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande,
publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra
åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som
har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans
med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”
Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till
investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag
från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade
investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom
implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett
erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan
registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act
”). ZetaDisplay avser inte att registrera någon del av erbjudandet av
värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som
omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som
befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland
eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och
andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i
(i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”).
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till,
erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de
värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer
som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta
pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

 

Bilaga

* PR om offentliggo?rande av prospekt Sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.