Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 16 maj 2016

Display: Beslut vid årsstämman den 16 maj 2016

Sverige, 2016-05-18 11:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2016 i Malmö. Stämman fattade
bland annat följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2015.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Ordinarie ledamöterna Mats Johansson, Martin Gullberg, Anders Moberg, Mats
Leander, Ingrid Jonasson Blank och Anders Pettersson omvaldes.

Arvode till styrelsen fastställdes till 150.000 kronor att fördelas med 100.000
kronor till Ingrid Jonasson Blank, 50.000 kronor till Anders Pettersson och
inget arvode till övriga ledamöter. Beloppet till Ingrid Jonasson Blank och
Anders Pettersson är samma som för föregående år.

Revisor
Deloitte AB med Per-Arne Pettersson valdes som ny huvudansvarig revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall därvid äga rätt att
besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse
enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Skälet för avvikelsen är att
kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av
företagsförvärv och bolagets finansiering. Vid beslut om nyemission skall
teckningskursen för de nya aktierna, konvertiblerna och/eller
teckningsoptionerna fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för
varje emissionsbeslut. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär
att sammanlagt mer än 6.000.000 aktier tillkommer.

Valberedning
Årsstämman beslutade att införa valberedning innan årsstämman 2017. Styrelsens
ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget
per den 30 september 2016 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största
registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.
Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en
representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock
senast sex månader innan årsstämman 2017. Styrelseordförande ska sammankalla
valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen
kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills
ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning
för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av
valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode
för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget
kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för
att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även
adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad
ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland
och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier,
med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.