Du är här

2017-05-23

ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 22 maj 2017

Display: Beslut vid årsstämman den 22 maj 2017

Sverige, 2017-05-23 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 22 maj 2017 i Malmö. Stämman fattade
bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens
och valberedningens förslag:

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas på
bolagets stamaktier.

Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas på
preferensaktier med 9 kronor per aktie fördelat på fyra kvartsvisa
utbetalningstillfällen om vardera två (2) kronor och tjugofem (25) öre. Som
avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 15 juni 2017,
den 15 september 2017, den 15 december 2017 samt den 15 mars 2018, vilket
medför beräknade utbetalningsdagar den 20 juni 2017, den 20 september 2017, den
20 december 2017 respektive den 20 mars 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och revisor

Styrelseledamöterna Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid
Jonasson Blank, Mats Leander och Martin Gullberg omvaldes. Mats Johansson
omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB.
Per-Arne Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 50 000 kronor vardera till
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades även att
särskilt arvode inte ska utgå för arbete i något av styrelsen inrättat utskott,
förutom att till de tre ledamöterna i utskottet för marknadsföring, försäljning
och förvärv ska extra arvode utgå med 50 000 kronor vardera.

Vidare beslutade stämman att en styrelseledamot kan, om det står i
överenstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det
är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet
från eget bolag med F-skattsedel; styrelseledamot som fakturerar styrelsearvode
inom ramen för näringsverksamhet har även rätt till ersättning motsvarande de
sociala avgifter som annars skulle ha utgått samt mervärdesskatt enligt lag.

Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande till styrelsen enligt styrelsens
förslag, innebärande att styrelsen får besluta om att högst 6 miljoner aktier
ges ut eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer
efter konvertering eller utnyttjande. Om styrelsen beslutar om emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka
likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller
möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner
utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid
tidpunkten för emissionsbeslutet.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning samt riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 08.45.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland
och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier,
med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.