Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-mars 2020

Ökade SaaS-intäkter, organisk tillväxt och förbättrat resultat före
genomförande av kostnadsprogram

Första kvartalet - januari ? mars 2020

* Nettoomsättningen ökade med 13% till 105,6 (93,3) MSEK
* SaaS-intäkter (repetitiva) ökade med 25% till 39,5 (31,6) MSEK
* ARR (Annual recurring revenue) ökade med 16 % till 158,8 (136,6) MSEK
* EBITDA uppgick till -6,2 (8,1) MSEK
* Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 17,1
(-) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -15,5 (1,9) MSEK
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,56
(-0,04).

Väsentliga händelser under kvartalet

* ZetaDisplay uppdaterade organisationen för ökad skalbarhet och
internationell tillväxt. Koncernen går från geografisk till en
funktionsbaserad internationell organisation som trädde i kraft under
mars månad.
* ZetaDisplays norska dotterbolag erhöll order att utrusta ytterligare
två expeditionsfartyg av norska Hurtigruten med Digital Signage
lösningar
* ZetaDisplays tecknade ny order inom ramen för kontraktet med finska
spelbolaget Veikkaus
* För att proaktivt mitigera effekter som följd av COVID-19 pandemin
lanserade koncernen ett kostnadsprogram med mål att spara
överstigande 20 MSEK under kommande tolvmånadersperioden. Kostnader
av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 17,1 MSEK,
varav 0,6 MSEK avser nedskrivningar av balanserade utgifter.

Väsentliga händelser efter kvartalet

Inga väsentliga händelser

 

Kommentar från koncernchefen

SaaS-intäkterna ökade med 25% jämfört med samma period förra året och
Annual recurring revenue (ARR) uppgick till 159 MSEK, i nivå med föregående
kvartal och en ökning med 16% mot föregående år. Kostnader av
engångskaraktär om 17,1 MSEK har belastat kvartalets resultat där
majoriteten är kopplat till tidigare annonserat kostnadsprogram. Initierat
program förväntas ge en årseffekt på 20 MSEK. Justerat för kostnader av
engångskaraktär uppgick EBITDA till 10,3 (8,1) MSEK, motsvarande en
förbättring på 27 %. Genom att vidta en rad aktiviteter i koncernen
begränsas effekterna av COVID-19 pandemin.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 105,6 MSEK, en ökning med 13,1%
jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 2,2%
och 8,7 % i SaaS-intäkter. Ökningen är främst hänförlig till segment
Nederländerna samt pågående utrullning av internationella projekt. Andelen
SaaS-intäkter har ökat, vilket stärker marginalen. Bruttoresultatet ökade
med 8,2 MSEK till 57,1 (48,9) MSEK motsvarande 54,1 (52,4)%.

Periodens redovisade EBITDA uppgick till -6,2 (8,1) MSEK, belastats med
kostnader av engångskaraktär uppgående till 16,5 MSEK. Majoriteten avser
det tidigare annonserade kostnadsprogrammet, som kommer att ge effekt redan
under nästkommande kvartal. Initierat kostnadsprogram förväntas ge en
årseffekt på 20 MSEK

I linje med förväntningarna

Kvartalet har utvecklat sig i linje med våra förväntningar med en begränsad
påverkan av COVID-19 pandemin. Trots utmaningar i omvärlden har vi under
kvartalet haft en verksamhet som varit i full operativ drift. Vi har
levererat våra kundåtaganden och kunnat stödja våra kunder i deras
digitalisering och skapa affärsnytta. Vår digitala arbetsplattform gör det
möjligt att samarbeta och hantera kunder oberoende kontor eller
arbetsplats.

I Norge erhöll vi ytterligare två order från rederiet Hurtigruten och i
Finland signerades en order inom befintligt leveransavtal med ett
dotterbolag till den finska spelkoncernen Veikkaus. Integrationen av
nederländska förvärvet Gauddi utvecklar sig enligt plan och i sommar kommer
bolaget att byta namn till ZetaDisplay.

Vår verksamhet bygger till stor del på repetitiva SaaS-intäkter som i regel
erläggs kvartalsvis i förskott. Även om SaaS-intäkter bildar en stabil bas
för vår verksamhet ser vi att den osäkerhet som finns i vår omvärld kan
komma att påverka oss under de närmaste kvartalen. Vi kan få ökade
kundförluster, förskjutning av projekt eller kortsiktig reducering av
SaaS-intäkter för de fåtal kunder som tillfälligt har stängt ner sin
verksamhet. Återhämtningen i våra länder och de sektorer som våra kunder
verkar i kan komma att ske i olika takt.

Koncernledningen har tidigt både analyserat och agerat för att mitigera
konsekvenserna av COVID-19 för vår verksamhet. Vi har delat in vår
handlingsplan i en kortsiktig fokus på likviditet och kostnader, medan vi
långsiktigt arbetar vidare med strategiska prioriteringar. Vi följer
kundernas utveckling noga och anpassar våra aktiviteter löpande.

Utöver den höga andelen repetitiva intäkter är vår långsiktiga finansiering
säkerställd genom höstens emission av obligationer om 300 MSEK. Detta
sammantaget gör att vi fortsatt kan investera i att utveckla vårt
erbjudande, våra lösningar och våra strategiska initiativ.

Vi har tagit viktiga steg för att växa samman som organisation genom att
gradvis gå från en lands- till en funktionsbaserad organisation. Vi nyttjar
skalbarheten och möter marknadens behov av internationella projekt,
komplexa leveranser, avancerade produktkoncept samt innovativa
mjukvarulösningar.

Utblick

Vi är en viktig del i våra kunders digitaliseringsresa. Vår bedömning är
att Digital Signage kommer vara fortsatt viktig för våra kunder men den
rådande marknadssituationen kan skapa osäkerhet kring tidpunkten för
kundernas investeringar.

Vi har en attraktiv kundlista och vidhåller den tydliga strategin som
skapar långsiktiga konkurrensfördelar med fokus på tillväxt, utvecklar vårt
produkt- och tjänsteerbjudande, kundnöjdhet, skalbarhet, harmonisering och
internationalisering. Detta ger oss goda förutsättningar att utveckla
ZetaDisplay vidare.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande
den 23 april 2020 kl 08:00.

Malmö, 23 april 2020

Per Mandorf

Koncernchef och VD

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34 
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com

  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86 
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

 Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra
koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället
i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är
kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar.
ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta
konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160
medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget
50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på
Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

 

Bilagor

* Delårsrapport januari-mars 2020

* Pressmeddelande Delårsrapport januari-mars 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.