Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2019

ÖKADE SAAS-INTÄKTER OCH FORTSATT INTERNATIONELL EXPANSION

Juli ? september 2019

* Nettoomsättningen minskade med 14 % till 101,1 (117,4) MSEK
* SaaS-intäkter (repetitiva) ökade med 25% till 33,0 (26,5) MSEK
* ARR (Annual recurring revenue) ökade med 25 % till 135,8 (108,6)
MSEK.
* EBITDA uppgick till 13,2 (14,1) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -14,5 (9,3) MSEK
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,29 (0,24)
respektive 0,29 (0,24) SEK

Januari ? september 2019

* Nettoomsättningen ökade med 7% till 291,8 (273,2) MSEK
* SaaS-intäkter (repetitiva) ökade med 39% till 97,1 (69,6) MSEK
* ARR (Annual recurring revenue) ökade med 25 % till 135,8 (108,6)
MSEK.
* EBITDA uppgick till 31,0 (32,0) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -9,4 (18,5) MSEK
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 (0,08)
respektive 0,16 (0,08) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

* Samtliga utestående preferensaktier avnoterades efter årsstämmans
beslut om inlösen.
* Per Mandorf tillträdde som VD & koncernchef den 1 september 2019.
* ZetaDisplay emitterade ett 3,5-årigt ej säkerställt obligationslån om
SEK 300 miljoner under ett rambelopp om SEK 500 miljoner.
* ZetaDisplay har tecknat ett kontrakt med Hurtigruten AS genom sitt
norska dotterbolag. Det femåriga kontraktet har ett värde om 22
miljoner kronor.
* 524 967 stamaktier tecknades totalt till teckningskurs 11,43 SEK per
stamaktie i den sista teckningsperioden för optionsprogrammet ZETA TO
1.

Väsentliga händelser efter kvartalet

* ZetaDisplay AB förvärvar 100 % av Gauddi BV mot en kontantersättning
om 52,7 miljoner och en ytterligare prestationsbaserad betalning upp
till 18,4 miljoner. Gauddi BV integreras i ZetaDisplay BV från den 10
oktober 2019.

Kommentar från koncernchefen

ZetaDisplay växer som tjänste- och mjukvaruföretag. Andelen SaaS-intäkter
ökade med 25% jämfört med samma period förra året och utgör 33% av
nettoomsättningen. Vi har även en god tillväxt i ARR (Annual recurring
revenue) som har ökat med 25%. Potentialen i våra kundkontrakt driver en
fortsatt investering i internationella och skalbara cloud-tjänster. Under
kvartalet har vi säkrat finansieringen för vår tillväxt genom upptagandet
av ett obligationslån om 300 miljoner kronor.

Till följd av hårdvaruleveranser till ATG under tredje kvartalet föregående
år, som uppgick till ca 50 MSEK, har nettoomsättningen minskat med 14% i
kvartalet. Isolerat för denna leverans ökade nettoomsättningen i kvartalet
med ca 50%. SaaS-intäkterna stiger avsevärt. Dessa ökade med 25% till 33,0
(26,5) MSEK. Även ARR växer och uppgår nu till 136 (109) MSEK.

Den förändrade intäktsmixen stärker bruttomarginalen. Bruttoresultatet
ökade med 7,3 MSEK till 51,4 (44,1), en tillväxt motsvarande 16,4%.

Koncernens internationella tillväxtambition påverkar omkostnaderna, vilket
ger effekter på EBITDA i jämförelse med föregående år.

Det holländska dotterbolag QYN BV har bytt namn till ZetaDisplay BV. Därför
har vi valt att värdera om varumärket vilket förklarar
engångs-nedskrivningen på 20,9 MSEK. Efter nedskrivningen uppgår
rörelseresultatet till -14,5 (9,3) MSEK. Därutöver har det skett en
omvärdering av tilläggsköpeskillingar på förvärv som resulterat i en
positiv effekt om 26,1 MSEK. Totalt sett har dessa engångseffekter
inklusive skatt bidragit med 10,4 MSEK till periodens nettoresultat.

För att accelerera bolagets internationella expansion har vi säkrat en mer
flexibel finansierings-struktur. Vi har emitterat ett icke-säkerställt
obligationslån om 300 miljoner kronor med en löptid på 3,5 år.
Transaktionen var väl övertecknad med ett brett intresse från nordiska
institutionella investerare.

Förvärvet av holländska Gauddi BV som skedde efter kvartalets utgång är en
del av denna internationella expansion. Gauddis framgångsrika affärsmodell
mot kunder lokalt och internationellt stärker vårt erbjudande såväl
geografiskt som konceptuellt. Förvärvet kommer att integreras med
ZetaDisplay BV i Nederländerna, som därmed få en ledande ställning i
Benelux området.

Utblick

Efterfrågan fortsatt stark i alla tre kundsegment ? detaljhandel, offentlig
miljö samt internkommunikation. Detta tillsammans med den befintliga
kontrakterade kundbasen kommer fortsatt att ge ZetaDisplay en tillväxt av
SaaS-intäkter.

Vårt skalbara produkt- och tjänsteerbjudande, den cloud-baserade mjukvaran
och vår internationella leveransförmåga utgör basen för fortsatt tillväxt,
både organiskt och genom förvärv.

Vi är en viktig del i våra kunders digitaliseringsresa och därför utvecklar
och effektiviserar vi vår internationella organisation vidare. Dessutom
adderar vi tjänster, investerar i vår mjukvara och konceptuellt kunnande.
Därigenom skapar vi tydliga värden för våra kunder.

Vi har påbörjat leveranser inom de internationella ramavtalen som tecknades
under året och levererat till ett flertal marknader. Vårt
kommunikationskoncept samt mjukvara har tagits emot mycket väl. De största
effekterna har vi dock fortsatt framför oss, vilket bådar gott för de
kommande kvartalen.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande
den 7 november 2019 kl 08:00.

Malmö, 7 november 2019

Per Mandorf

Koncernchef och VD

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, VD och koncernchef
Telefon +46 704-25 82 34 
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com

  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86 
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra
koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället
i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är
kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar.
ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta
konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och
sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder.
Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50
marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

Bilagor

* ZetaDisplay - Delårsrapport januari-september 2019

* Pressmeddelande delårsrapport januari-september 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.