Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

ZetaDisplay: Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)

else till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)

Sverige, 2016-04-15 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den
16 maj 2016, klockan 18.00 på Höjdrodergatan 21, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den
utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) gör avseende
förhållandena tisdagen den 10 maj 2016, dels senast torsdagen den 12 maj 2016
kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta på stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 10 maj
2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress ZetaDisplay AB (publ), Attn: Paula
Hjertberg, Höjdrodergatan 21, 212 39 MALMÖ, via e-post till
paula.hjertberg@zetadisplay.com, per telefon 0733-21 30 84 eller per telefax
040-611 79 97 attn Paula Hjertberg. Vid anmälan skall anges namn, adress,
person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i
förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av sekreterare för stämman samt en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015

9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Val av styrelse

14. Val av revisor

15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner

17. Bemyndigande för VD att vidta de formella justeringar i besluten enligt
punkt 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och
verkställande därav

18. Beslut rörande valberedning

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Beslutsförslag

Punkt 10 – Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 skall
lämnas.

Punkt 12 – Styrelsens förslag är 6 ordinarie styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant samt att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag och
ingen revisorssuppleant.

Punkt 13 – Styrelsens förslag är omval av följande styrelseledamöter: Anders
Moberg, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Mats Johansson, Martin Gullberg
och Anders Pettersson.

Punkt 15 – Styrelsens förslag är ingen förändring av arvodena, vilket innebär
att arvode till styrelsen utgår med 100 tkr till Ingrid Jonasson Blank och 50
tkr till Anders Pettersson under 2016 och inget arvode till övriga ledamöter.
Arvode till revisor utgår efter godkänd räkning inom ramen för offert.

Punkt 16 - Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om
nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.
Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6
aktiebolagslagen. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för
aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda bolagets ägandekrets eller
införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv och bolagets
finansiering. Vid beslut om nyemission skall teckningskursen för de nya
aktierna, konvertiblerna eller teckningsoptionerna fastställas till
marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Styrelsen ska
inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 6.000.000 aktier ges
ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer
efter konvertering eller utnyttjande. Beslut enligt denna punkt förutsätter för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 - Förslag föreligger om följande principer för valberedning.
Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena
i bolaget per den 30 september 2016 är kända, kontakta de fyra röstmässigt
största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till
valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som
önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt
kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att
utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De
sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som
sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och
uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart
valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2017.
Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen
kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills
ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning
för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av
valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode
för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget
kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för
att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även
adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad
ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på
dess hemsida www.zetadisplay.com senast tre veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i april 2016

Styrelsen i ZetaDisplay AB (publ)

ZetaDisplay i korthet

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland
och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier,
med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.