Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Zinzino: Delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2016 Zinzino AB (publ)

Ökad bruttovinst och accelererad expansion

"I juli lanserades Zinzino i 19 nya länder i Europa. Därmed finns vi
nu i samtliga EU-länder och i totalt 33 länder i världen. Det ger oss
en potentiell marknad på närmare 1 miljard människor. Under det andra
kvartalet har vi lanserat nya produkter och investerat i en framtid
som vi starkt tror på. Vi vidhåller våra ambitiösa mål om tillväxt på
minst 20 procent under de kommande 3 åren och förbättrat resultat
varje år."

Dag Bergheim Pettersen, VD, Zinzino AB

ANDRA KVARTALET, Q2 2016, (jämfört med samma period föregående år,
2015)

· Totala intäkter uppgick till 109,1 (112,2) mSEK vilket motsvarade
en försäljningsminskning på 3% (+41%).

· Zinzino Health ökade med 4% till 74,5 (71,6) mSEK vilket
motsvarade 68% (64%) av de totala intäk- terna för kvartalet. Zinzino
Coffee uppgick till 15,3 (20,9) mSEK vilket motsvarar 14% (18%) av de
totala intäkterna och en försäljningsminskning på 27%. Faun Pharma
och övriga intäkter uppgick till 19,2 (19,7) mSEK, vilket motsvarar
18% (18%) av de totala intäkterna.

· Bruttovinsten uppgick till 35,8 (33,8) mSEK och
bruttovinstmarginalen uppgick till 32,8% (30,1%).

· EBITDA uppgick till 4,6 (7,8) mSEK och rörelsemarginalen före
avskrivning uppgick till 4,2% (6,9%).

· Resultat före skatt uppgick till 2,3 (5,2) mSEK.
· Nettoresultat per aktie efter skatt (vid full utspädning) uppgick
till 0,03 (0,12) SEK.

· Årsstämman fastställde utdelning om 0,25 (0,25) SEK per aktie och
totalt utdelades 7,8 (7,7) mSEK till aktieägarna.

ACKUMULERAT JANUARI - JUNI 2016, (jämfört med samma period föregående
år, 2015)

· Totala intäkter uppgick till 221,7 (221,2) mSEK vilket motsvarade
en försäljningstillväxt på 0 % (+43%).

· Zinzino Health ökade med 10% till 151,1 (137,6) mSEK vilket
motsvarade 68% (62%) av de totala intäk- terna. Zinzino Coffee
uppgick till 30,8 (42,4) mSEK vilket motsvarade 14% (19%) av de
totala intäkterna och en omsättningsminskning på 27%. Faun Pharma och
övriga intäkter uppgick 39,8 (41,2) mSEK vilket motsvarade resterande
18% (19%) av de totala intäkterna.

· Bruttovinsten uppgick 76,8 (70,6) mSEK och bruttovinstmarginalen
uppgick till 34,7% (31,9%).

· EBITDA uppgick till 12,8 (16,7) mSEK och rörelsemarginalen före
avskrivning uppgick till 5,8% (7,5%).

· Resultat före skatt uppgick till 8,0 (11,7) mSEK.
· Nettoresultat per aktie efter skatt (vid full utspädning) uppgick
till 0,15 (0,28) SEK.

· Likvida medel uppgick på rapportdagen till 24,0 (38,6) mSEK.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER ANDRA KVARTALET 2016

· Genom en ny exportsatsning öppnade Zinzino under början av juli
upp för försäljning i resterande, tidigare ej etablerade länder inom
EU. Bland de nya marknaderna återfinns Storbritannien, Frankrike,
Italien och Spanien. Etableringsmodellen är enkel och snabbt
uppskalningsbar vid ökade volymer, vilket gör den mycket
kostnadseffektiv.

· Inom produktsegmentet Zinzino Health lanserade Zinzino i slutet av
andra kvartalet BalanceOil AquaX. Den är en vidareutveckling av
Zinzinos BalanceOil där det unika emulgeringsmedlet Aquacelle
adderats. Zinzino har genom sitt forskningsbolag BioActive Foods
utvecklat produkten som produceras i Zinzinos egen
produktionsanläggning, Faun Pharma. Det har medfört att
produktutvecklingen varit mycket snabbt och kostnadseffektiv samt att
produktionskostnaderna kan hållas låga.

· Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna den 20 maj. Här
beslutades det om en aktieutdelning på 0,25 SEK per aktie till
aktieägarna. Sittande styrelse omvaldes för ytterligare ett år.

· Zinzinos dotterbolag Faun Pharma AS tecknade under andra kvartalet
ett leverantörsavtal med Proteinfabrikken. Faun Pharma tar över all
produktion för Proteinfabrikken, vilket innebär en ökning av
produktionen med 500-600 ton per år. Avtalet är tecknat på tre år,
med ett förväntat värde på över 30 mNOK i ökad omsättning under
perioden. Under sommaren påbörjades produktionen och den beräknas
uppgå till 20 mNOK för resterande del av 2016, vilket är betydligt
mer än förväntat.

· Interna effektiviseringar reducerar kostnader och minskar
leveranstider. Under andra kvartalet har Zinzino arbetat vidare med
effektiviseringen av verksamheten. Byte av samarbetspartner gällande
fakturering, påminnelser och inkasso samt vidareutveckling av
affärssystemet förväntas medföra kostnadsbesparingar på cirka 1 mSEK
per år.

· Lansering av Zinzino Skin Serum - ett nytt segment i Zinzinos
produktutbud. Zinzino Skin Serum är den första produkten inom det nya
produktsegmentet Skin Care och lanseras initialt på den amerikanska
marknaden i augusti. Lansering på övriga marknader beräknas ske under
hösten. Zinzino Skin Serum är framtaget av bolagets egna forskare och
reducerar rynkor och fina linjer som vanligen förknippas med
åldrande.

KOMMENTAR FRÅN DAG BERGHEIM PETTERSEN, vd:

Vi expanderar verksamheten till hela EU-området
I juli lanserades Zinzino i 19 nya länder i Europa. Därmed finns vi nu
i samtliga EU-länder och i totalt 33 länder i världen. Det ger oss en
potentiell marknad på närmare 1 miljard människor. Under det andra
kvartalet har vi lanserat nya produkter och investerat i en framtid
som vi starkt tror på. Vi vidhåller våra ambitiösa mål om tillväxt på
minst 20 procent under de kommande 3 åren och förbättrat resultat
varje år.

Andra kvartalet
Under andra kvartalet så har vi fullföljt flera strategiska projekt
och investeringar. Vi nådde en stor milstolpe i och med lanseringen
av 19 nya marknader i EU. Vi lanserade en ny framtidsinriktad
webbshop med ny design. Vi har inom segmentet Health lanserat en ny
produkt - AquaX - en BalanceOil som kan blandas med vatten. Vi har
lanserat nya prisstrukturer och lagt ner mer tid och resurser på
design, layout och marketing. Alla de här förbättringarna är viktiga
för att stärka vårt varumärke och skapa långsiktig tillväxt. Vi
känner att vi nu har lagt grunden för kommande år genom nödvändiga
investeringar för att nå våra mål.

Vi ligger i linje med vår budget för året och är relativt nöjda med
kvartalet trots att vi ännu inte har tillväxt jämfört med fjolåret.
Inom Health så hade vi en tillväxt på 4 procent under kvartalet, men
en minskning inom Coffee på 27 procent. Vi har lägre marginaler på
kaffe och har därmed budgeterat en minskning med ett fortsatt ökat
fokus på produkterna med högre marginaler inom Health. Vi tror på
tillväxt nästa halvår och har fokus på förbättrade marginaler.

Vi har förbättrat vår bruttomarginal till 32,8 procent, vilket är 2,7
procentenheter bättre än mot andra kvartalet 2015. Bättre marginaler
är ett bevis på att vi gör rätt när vi väljer att investera i vår
verksamhet, öppnar nya marknader, fortsätter att utveckla egna
produkter och fokuserar på människorna i Zinzino.

Nytt IT-system
Som tidigare kommunicerat så har vi under de senaste 12 månaderna
gjort stora investeringar i ett nytt IT-system som skall klara av den
tillväxt och den geografiska expansion som vi planerar. Det är också
ett IT-system som kan stötta oss i vårt ambitiösa mål med en miljon
kunder år 2020 och som ger oss lägre kostnader under de närmaste
åren. Vi har haft utmaningar med att implementera systemet vilket är
huvudorsaken till att vi har haft en fördröjning av tillväxten. Vi är
nu trygga i vårt IT-system och ser att arbetet har blivit
effektivare, bättre och enklare - något som gör oss optimistiska
inför de kommande åren.

Expansionsplan
Som tidigare nämnts, så har vi ökat takten på vår geografiska
expansion och öppnat hela 19 nya marknader. De nya marknaderna har
startats upp på ett effektivt sätt och vi är nu närvarande i hela 33
länder med närmare 1 miljard människor. Vi kommer att använda de
kommande 2 åren att bearbeta dessa marknader samtidigt som vi
planerar att ta nästa steg.

Vi ser nu att USA börjat att ge resultat efter 4 års hårt arbete med
marknadsbearbetning. Jag tror att USA kommer att vara vår största
marknad inom 2-4 år och kommer att vara särskilt tongivande för vårt
företag. USA är världens största marknad inom direktförsäljning och
vi har en mycket kundfokuserad modell som är attraktiv för Partners.

Tyskland etablerades under första kvartalet och är Europas största
marknad för direktförsäljning. Det är en köpstark marknad, med fokus
på hälsa, som vi naturligtvis har stora förväntningar på och vi ser
redan positiva resultat av vår närvaro.

Produktutveckling
De senaste 18 månaderna har vi arbetat aktivt med vår
produktutveckling och tack vare det har vi kunnat lansera flera nya
produkter. Nu ökar vi takten ytterligare och kommer att lansera flera
starka produktkoncept under 2016. Jag ser produktutveckling som en av
de avgörande framgångsfaktorerna för oss och är därför stolt över att
vi, tack vare egen forskning och fabrik, alltid kan ligga steget
före.

Nya produkter gör oss till ett attraktivt företag för våra kunder och
distributörer. Jag kan med glädje meddela att vi i augusti lanserade
ett egenutvecklat Skin Serum och även BalanceOil AquaX som vi
förväntar oss ska ge oss många nya kunder och attrahera nya Partners.
Skin Serum har en enormt stor marknadspotential och jag tror att det
kommer bli ett stort segment för oss under de kommande åren.
BalanceOil AquaX blir en spetsprodukt inom vårt största
produktsegment Health.

Ambitiösa mål
Vi har en fortsatt stor tilltro till våra ambitiösa mål på minst 20
procent tillväxt under de tre närmsta åren och förbättrat resultat
för varje år.

Vi har en vision att inspirera till förändring i livet för våra kunder
och Partners. Detta kommer vi göra genom att vara det mest
kundvänliga direktförsäljningsföretaget i världen. För att bekräfta
det har vi tidigare även kommunicerat det genom målet att ha en
miljon kunder år 2020

We aspire to inspire!

Dag Bergheim Pettersen, vd, Zinzino AB

För fullständig rapport se bifogad pdf.

INFORMATION OM FÖRETAGET: Zinzino grundades under namnet Zinzino
Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvades bolaget, dels genom
en apportemission under våren, dels genom en riktad nyemission, 93%
av aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino
Nordic är ett säljbolag som använder fristående distributörer som
marknadsför och säljer produkter via kommission genom så kallad
direktförsäljning.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE: Delårsrapport Q3 2016 publiceras 2016-11-15

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47(0) 93 22 57 00
Bilder för fri publicering kontakta: Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707
462 579

Certified Adviser: Erik Penser Bank www.zinzino.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att<...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.