Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-12

Historia

Kort om Aktiespararnas historia

 

 • Ett samtal från Carl Swartz 22 november 1965, analytiker på tidningen Affärsvärlden, till Lars Ramklint blev den tändande gnistan.
   
 • Dåvarande finansminister Sträng hade signalerat att en evig aktievinstskatt skulle införas. Ett antal remissinstanser skulle få säga sitt, men det fanns ingen som kunde föra aktieägarnas talan. "Det är anledning nog att skapa en aktieägarorganisation", pläderade Carl Swartz.
   
 • I december 1965 tog 19 personer initiativet till bildandet av en intresseorganisation för landets aktieägare och den 5 februari 1966 träffades initiativtagarna, ett antal börsskribenter och några andra personer med anknytning till aktiemarknaden samt ytterligare cirka 200 personer på hotell Foresta på Lidingö.
   
 • Man beslöt att en skapa en intresseorganisation som tog tillvara de små aktieägarnas intressen och beslöt att bilda Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
   
 • Aktiespararna har idag cirka 65 000 medlemmar (2020).

 

wysiwyg_image

Tidningen Aktiespararen

Ett medlemsblad, Aktiespararen, började utges 1967 med Stig Nordvall som chefredaktör, en post som han innehade till 1994. Från att under de första åren ha varit en trycksak om fyra sidor är Aktiespararen i dag den främsta aktietidningen i landet med ett format om 84 sidor. 1986 anordnade Aktiespararen i samarbete med Dagens Industri för första gången tävlingen Börs-SM. Tävlingen har betytt mycket för att sprida intresset för aktiesparande. Aktiespararen utkommer med 9 nummer per år. Tidningen innehåller rådgivning, reportage, portföljråd, analyser, aktieguide, fondguide, utbildning, opinionsartiklar och medlemsinformation.

 

Under senare år har såväl mediesom analyshusens marknader förändrats kraftigt, vilket även påverkat utbudet av information och analys på aktie- och sparmarknaden. Annonsintäkterna för tryckta tidningar har minskat ordentligt, något som inte har kompenserats av ökade intäkter i digitala kanaler. Antalet aktieanalytiker hos investmentbanker och mäklarfirmor har minskat och de som finns kvar följer fler bolag per person och har i större utsträckning arbetat med noteringar av nya bolag.

 

 

 

Analysguiden

2013 lanserades Analysguiden som är namnet på såväl Aktiespararnas oberoende analys som på en undersajt på Aktiespararna.se. Målet är att investerare och andra Vi satsar på digitala kanaler. Målet är att investerare och andra aktieintresserade lätt ska kunna skaffa information om noterade bolag samt få ett bra underlag för eventuella investeringar. Varje noterat bolag har sin egen sida med sammanställning av analyser, bolagsnyheter och finansiell data. Analysguiden har för närvarande ett 50 tal (jan 2017) betalande kunder. Bolagsanalyserna produceras externt av Aktiespararnas samarbetspartner Carlsquare. Under 2016 kompletterades Analysguiden med en rad digitala tjänster för företag.

Aktiespararens chefredaktörer

 • 1966-1994  Stig Nordvall
 • 1994-1997  Bo G Åkerman
 • 1997-2001  Lars Torekull
 • 2001-2010  Gunnar Johansson
 • 2011- 2014 Gösta Carlberg
 • 2014 - 2016 Agnetha Jönsson
 • 2016 - 2017 Ola Jansson (TF chefredaktör)
 • 2017 - 2019 Joel Holm
 • 2020 - Christoffer Ahnemark och Carl-Henrik Södermark

  Lokalavdelningarna - ett unikt nätverk med 117 avdelningar

   

  Lokalavdelningarna helt avgörande Det faktum att Aktiespararna har 117 lokalavdelningar (2020) är helt avgörande för organisationens framgång. Förankringen i hela Sverige ger oss en legitimitet både mot företag och mot politiker som är helt unik. Den demokratiska processen som utgår från lokalavdelningarna och som bygger på tät kontakt med kansliet i Stockholm gör att ledning och styrelsen alltid har möjlighet till diskussion och förankring av nya beslut.

   

  Förutom lokalavdelningarnas traditionella verksamhet med företagspresentationer, börsinformation, aktiecaféer och företagsbesök prövas nya grepp för att erbjuda aktiviteter till nya målgrupper i enlighet med det nya medlemserbjudandet. Fondkvällar, pensionsträffar, nya utbildningar och presentationer av Sparportalen och Fondväljaren har rönt stort intresse. 

   

  Lokalavdelningarna bildades under 70-talet. Den allra första lokalavdelningen var ”Lokalgruppen i Jönköping” som bildades i november 1972 och omfattade Eksjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Vrigstad kommuner.

   

  Under början av 80-talet kändes lokalavdelningsverksamheten alldeles för stor för att hanteras av en person från centralt håll och regionindelningen skapades för att decentralisera ansvaret. Fyra regioner skapades med var sin regionchef som ansvarade för att verksamheten efterlevdes enligt förbundets stadgar. 2020 har förbundet 117 lokalavdelningar spridda över hela landet som årligen anordnar ca. 900 aktieträffar och tillsammans med Medlems- & Lokalavdelningsservice samt Event ett 10-tal Stora Aktie- och Fonddagar.

  wysiwyg_image

   

  Medlemsutvecklingen

  1973 hade medlemsantalet ökat till 7 000. En ”nyemission” 1:1 gjordes. Den innebar att varje gammal medlem skaffade en ny medlem. En lyckad satsning, som bland annat gjorde det möjligt att 1974 skaffa ett eget kansli

   

  Under början av 80-talet ökade medlemsantalet kraftigt från 27 000 till 86 000. Den kraftiga börsnedgången i början av 90-talet medförde att många slutade att spara i aktier och förbundet förlorade ett stort antal medlemmar. Som lägst var medlemsantalet 63 000, strax före vändningen som kom i mitten av 1993. Därefter ökade antalet medlemmar sju år i rad och var högst i november 2000, då antalet var 142 792. Under inverkan av den långa börsnedgången från mars 2000 till mars 2003 tappade förbundet återigen många medlemmar. Sedan juni 2013 har medlemsantalet ökat sakta men säkert varje månad och har i skrivandets stund ökat under 24 månader i rad. Juni 2013 hade förbundet 59717 medlemmar. I augusti 2015 hade medlemsantalet ökat till 68204 och i december 2016 var antalet medlemmar 68292.

  wysiwyg_image

   

  Utbildning

  Redan 1977 startade förbundet sin utbildningsverksamhet som först enbart var inriktad på företagsutbildning, bland annat Aktieforum, Företaget och Lönsamheten och Styrelsekonferenser. Marcus Wallenberg senior och Lars-Erik Thunholm hörde till föreläsarna. Seminarierna hölls både i London och inom landet.

   

  År 1982 tog förbundet fram ett utbildningsprogram för de egna medlemmarna. Det första programmet var en grundkurs i aktiekunskap som senare har byggts på med fortsättningskurser och nu omfattar Hitta Kursvinnare, Aktieanalys, Aktier och Internet, Handla med optioner och Trading. I september 2005 utkom Aktie- och fondhandboken. Verksamheten har byggts ut under åren till att även omfatta utbildning av lärare i aktiekunskap samt företagsutbildning. Analysprogrammet Hitta Kursvinnar togs fram år 2003 och har sedan dess vidareutvecklats.

   

   

   

  Att spara till sin pension och förstå hur man aktivt förvaltar sin pension är svårt för alla att förstå. Under hösten 2013 lanserade Aktiespararna kampanjen ”Sparsheriffen” riktad till alla Sveriges pensionssparare. En amerikansk polisbil köptes in och gjordes om till Aktiespararnas egen Sparsheriffpolisbil. Vår Sparsheriffpolisbil, tillsammans med lokalavdelningar, spred under tre somrar budskapet om aktier, fonder, pension och utbildningar runt om i Sverige. Ett mycket uppsakattat event både bland lokalavdelningar och de människor vi mötte runt om i Sverige.

   

  Förbundet tog under 2014/2015 fram en ny utbildningsmodell i fyra delar kallad ”Miljonär som pensionär”. Utbildningen tar upp exempel hur pensionen kan förvaltas, pensionssystemet, vad den traditionella pensionspyramiden innebär och hur en önskad pensionspyramid bör se ut. Utbildningen är gratis om man är (eller blir) medlem hos Aktiespararna.

  Marknadsbevakningen

   

  Vi älskar välskötta företag

   

  Aktiespararna försvarar aktieägares intressen, vare sig aktierna ägs direkt eller indirekt via fonder eller pensionssparande. Det sker bland annat genom opinionsbildning, bolagsbevakning, påverkan kring lagar och regler samt kostnadsfri sparjuridisk rådgivning. Grunden för allt framgångsrikt aktiesparande är bra företag. Här spelar Aktiespararna en viktig roll för att förbättra företagens agerande. Fondväljaren har rullats ut brett under året och täcker nu Sverige och Europa. Den kostnadsfria rådgivningen har breddats till att omfatta sparjuridiska frågor inklusive aktiefonder och pension, vilket har uppskattats bland nya medlemmar. Uppbyggnaden av kunskap om pensions- och fondmarknaden startade 2012 och fortsatte under 2016.

   

  Förbundet har under årens lopp på olika sätt tillvaratagit och företrätt de små aktieägarnas intressen. De mest kända händelserna är kanske Volvos Norge-affär 1978/79, då förbundet lyckades förhindra att 40 procent av Volvo såldes till norska staten för cirka 750 miljoner kronor, och Volvo/Renault-affären hösten 1993, då förbundets agerande stoppade utförsäljningen av Volvo till det av franska staten ägda Renault.

   

  1999 gjorde förbundet sin största satsning genom tiderna för att förhindra att Astra fusionerades med Zeneca. Trots intensivt lobbyarbete mot de institutionella ägarna kunde förbundet inte förhindra att affären genomfördes. 2004 gav förbundet uppdraget till den fristående analytikern Anders Thomasson att göra en utvärdering av hur AstraZeneca utvecklats. Slutsatsen kan sammanfattas att • fusionen gav inget mervärde för Astras ägare • Astras nya Merckavtal blev oerhört dyrt • fusionsvillkoren var orimliga • Astra ”stand alone” sannolikt hade varit mer värt.

   

  1993 tog förbundet fram sin första Ägarstyrningspolicy efter vars riktlinjer bolagen bevakas. Aktiespararna bevakar årligen cirka 450 bolagsstämmor. Förbundet har under de senaste åren på bolagsstämmorna upprepat kraven på inrättande av nominerings-, ersättnings- och revisionskommittéer och många bolag har numera bildat sådana kommittéer.

   

  Under 2004 fick förbundet många opinionsmässiga framgångar. Regeringens Förtroendekommissions Kodgrupp, där förbundet var representerat genom Lars-Erik Forsgårdh, presenterade en Kod för bolagsstyrning och en ny lag om finansiell rådgivning antogs. Båda delarna var resultatet av ett mångårigt intensivt lobbyarbete från Aktiespararnas sida.

   

  Förbundet analyserar bolagens alla förslag till optionsprogram. Efter att under ett par år ha sagt nej till Skandias vidlyftiga optionsprogram på bolagsstämmorna krävde Aktiespararna inför bolagsstämman 2003 att en särskild granskningsman skulle tillsättas i bolaget för att undersöka transaktionerna mellan Skandia och Skandia Liv, granska ersättningar och förmåner till ledning och styrelsen samt principerna för resultatredovisning enligt embedded value-metoden. De institutionella ägarna bearbetades och efter intensiva övertalningar och omformuleringar av Aktiespararnas ursprungliga krav gick de med på att rösta med Aktiespararna på stämman. En utredningsman tillsattes och enbart tack vare Aktiespararnas envetna arbete kom alla oegentligheter inom Skandia i dagen. Hösten 2005 arbetar Aktiespararna för att förhindra att Skandia köps upp av det sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual. Lobbyverksamhet pågår mot de institutionella ägarna och en fullmaktsinsamling har satts igång för att försvara förbundets och Skandiastyrelsens linje vid en eventuell extra bolagsstämma i Skandia. Under 2008 och 2009 arbetade Aktiespararna fram sitt förslag för ett Allemanskonto. I april 2009 uppvaktas finansmarknadsminister Mats Odell med ett förslag som i grunden är en vidareutveckling av kapitalförsäkringen och investeringssparkontot.

   

  Det behövs en sparandereform i Sverige som låter individen återfå makten över sitt sparande. Aktiespararna vill därför införa ett Allemanskonto som avlägsnar de hinder som idag finns för ett aktivt sparande. Allemanskontot erbjuder möjligheten till ett enkelt sparande i aktier, fonder, obligationer och andra sparprodukter. Det bygger på grundprinciper för beskattning av sparande och vinster som redan finns, men har anpassats till situationen för dagens sparare. Allemanskontot kommer med sin enkelhet att stimulera till ökad rörlighet och konkurrens på den svenska sparmarknaden.

  Roburkampanjen 2014 och 2015

   

  Miljontals svenskar har pengar i storbankernas Sverige-fonder. De har betalat miljarder kronor för något de inte fått. Bankerna har tagit 1,5 procent i avgift per år och sagt att de erbjuder en förvaltningstjänst som kan slå index. Problemet är att dessa fonder rent matematiskt inte kan leverera vad som utlovats. Förvaltningen har helt enkelt tagit för liten risk i förhållande till sitt jämförelseindex för att de över tid skall kunna leverera en aktiv förvaltning till kunden.

   

  Aktiespararna har i snart två års tid drivit en process mot Swedbank Robur när det gäller Allemansfonden komplett och Kapitalinvest. Här har en miljon svenskar haft i snitt 70 000 kronor var placerade. Fonderna har marknadsförts som aktivt förvaltade men i verkligheten förvaltats som indexfonder. Indexfonder kostar i snitt en procentenhet mindre än dessa så kallade aktivt förvaltade fonder. Det innebär att en miljon svenskar under tio år betalat 7 000 kronor för mycket i förvaltningskostnader. Därför har Aktiespararna i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, begärt att Swedbank Robur skall betala tillbaka sju miljarder kronor till spararna för tjänster de inte ens försökt att leverera.

   

  ARN meddelade dock efter sex månaders behandling att vårt fall inte skulle tas upp till prövning. Skälen var främst att detta skulle kräva muntlig bevisning, ett skäl som är svårt att första då det faktiskt bara är att räkna sig fram till hur fonderna förvaltas. Aktiespararna begärde omprövning av beslutet i ARN, inte för att vi trodde att de skulle ändra sig, men för att vi ville ha en motivering till varför det krävdes muntligt bevisning i just det här fallet.  

   Sparexperterna

  Marknadsbevakningsavdelningen har sedan tidigare haft aktiejuridisk rådgivning i form av aktieombudsmannen där kansliet besvarar medlemmarnas frågor på telefon, mejl, via webben och andra kanaler. Under 2014 breddades detta uppdrag till att gälla alla frågor om sparande och lanseras under benämningen Sparexperterna. Sparexperterna har fått stort genomslag och är väldigt uppskattat av nya medlemmar av vilka många är nybörjare inom sparande. Alla i Sverige som fått lön tvingas idag göra val i premiepensionen. De flesta anställda har även tjänstepension där det finns ett stort antal komplexa val som måste göras. Vikten av att spara av dina skattade pengar predikas högljutt

  wysiwyg_image

   

  Ledning

  • 1984–2006      Lars-Erik Forsgårdh VD för Aktiespararna.
  • 2006–2008      Elisabeth Tandan VD för Aktiespararna.
  • 2009–2012      Günther Mårder VD för Aktiespararna.
  • Juni 2012 till Sept 2012 Carl Johan Högbom tf VD för Aktiespararna.
  • 2012-2016      Carl Rosén VD för Aktiespararna.
  • Feb 2016 – Sept 2016 Ola Jansson, tf VD för Aktiespararna
  • 2016 -            Joacim Olsson, VD för Aktiespararna

  Tala om vad ni tycker

  Tala om vad ni tycker

  Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.