Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Aktiespararna kräver att Stora Ensos största fiasko utreds

Aktiespararna offentliggör på Stora Ensos årsstämma i dag detaljerna i sin begäran om en särskild granskning av Consolidated Papers-förvärvet och dess konsekvenser för bolaget och aktieägarna.

Aktiespararna vill nu ha en oberoende utredning på uppdrag av aktieägarna. Aktiespararna ifrågasätter att den katastrofala affären inte fått konsekvenser för ledande befattningshavare eller styrelse och är kritiskt till att aktieägarna inte informerats löpande om förvärvets implikationer. 

Marcus Wallenberg, som nu lämnar styrelsen, är den ende kvarvarande ledamot som var med både vid samgåendet mellan Stora och Enso samt vid köpet av Consolidated Papers. Aktiespararna beviljar inte Marcus Wallenberg och de andra styrelseledamöterna ansvarsfrihet på dagens årsstämma.

Frågorna som Aktiespararna vill ha besvarade är följande:

- Varför genomfördes förvärvet, trots att avdelnings- och operativa chefer var emot det?

- Hur stor är förlusten som orsakats av förvärvet? Varför har ingen tagit på sig/fått bära ansvar för de förluster som uppstått?

- Stred det mot reglerna att åren efter köpet dela ut 56 mdkr (260 procent av vinsten)?

- Hur kunde felklassificeringen av återköp av aktier uppstå?

- Vad var orsaken till att 40 mdkr överfördes från det svenska dotterbolaget Stora Enso AB till moderbolaget?

- Varför skedde ingen nedskrivning i moderbolaget av innehavet i det svenska dotterbolaget?

- Hur kunde ett identifierat nedskrivningsbehov på 660 miljoner USD negligeras av revisionsutskottet och ”försvinna”? Varför hölls ej utskottsmöte förrän behovet eliminerats?

- Var det främsta skälet till att år 2005 införa en ny organisation att undvika det annars påkallade nedskrivningsbehovet (regionala affärsenheter blev ”funktionella divisioner”)?

- Varför gjordes inga nedskrivningstester under många år, trots ett tydligt behov?

- Vem var ansvarig för att nedskrivningsprövningar inte gjordes?

- Vad vet revisorerna? Vad visste de? Vilka råd och förmaningar gav de under resans gång, exempelvis avseende behovet av nedskrivningsprövningar?

- Vad visste de stora ägarna, Solidium och FAM, om förvärvets implikationer? Hade de vetskap om den finländska finansinspektionens granskning och dess slutsatser?

- De felbokningar med koppling till Consolidated Papers som skett under årens lopp, är de nu utrensade ur koncernens och moderbolagets räkenskaper, eller finns fler ”lik i garderoben”?

- När skedde rättelser av felbokningarna? Hur fördelar sig dessa rättelser över åren?

Av rapporten som Stora Enso har publicerat framgår tydligt att nedskrivningsprövningar inte gjordes när de borde ha gjorts. Rapporten svarar dock inte på frågan om varför så var fallet och vem som var ansvarig för den bristande regelefterlevnad som funnits under en lång rad av år. Ett externt råd fann 2009 indikationer på en avsaknad av en klar och entydig ansvarsfördelning mellan tjänstemän och rapporteringsnivåer vad avser relevanta frågor. Har detta avhjälpts?

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 23 april 2014

Carl Rosén
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor, tfn: 076-280 60 91

Författare Awave Admin