Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-11

Aktiespararna kräver halverad skattesats för kapitalinkomster

En sänkt bolagsskatt må vara till fördel för stora vinstgenererande bolag, men den påverkar inte skattesituationen nämnvärt för mindre företag och svenska aktiesparare. För att skapa största möjliga samhällsnytta kräver Aktiespararna därför att skattesatsen för kapitalinkomster halveras till 15 procent.

Aktiespararna gör sedan 1995 en årlig studie av skattetrycket på aktiesparare i hela EU och OECD. Vi mäter det totala skattetrycket, innefattande bolagsskatt, skatt på utdelningar och kapitalvinster och förmögenhetsskatt. Resultatet illustrerar vi genom ett index där Sverige ges värdet 100 och de andra ländernas indextal beräknas i förhållande till Sverige.

Utfallet för inkomståret 2011 känns igen – svenska aktiesparare är extremt högt beskattade jämfört med sina jämlikar i övriga EU och OECD. Endast Norge, som är ett av få länder i världen som fortfarande har förmögenhetsskatt, beskattar aktiesparande högre och får i år indexsiffran 111. Lägst siffra har Cypern med knappt 7 procent av Sveriges skattetryck. Genomsnittet för OECD är 53 procent av vår skattenivå och för EU 49 procent. 

Årets skattestudie visar också att den föreslagna sänkningen av bolagsskatten till 22 procent inte skulle påverka en svensk aktiesparares skattesituation, utan vi skulle fortfarande befinna sig på andra plats i skatteligan. Med Aktiespararnas förslag om en skattesats för kapitalinkomster på 15 procent skulle Sverige däremot få en aktiebeskattning mer i paritet med snitten för EU och OECD. 

Att beskatta kapitalvinster så högt som med 30 procent är internationellt starkt avvikande, när snittet i EU och OECD ligger på 12-13 procent. I Sverige sattes skatten till 30 procent genom skattereformen 1991; syftet var en likvärdig beskattning av kapital- och arbetsinkomster. 20 år senare är det dags att tänka om. Kapitalet är mycket flyktigare nu och kan lätt flyttas till förmånligare länder. Dessutom har den effektiva beskattningen på löneinkomster minskat väsentligt på grund av jobbskatteavdraget.

En kapitalskattesänkning är ett enkelt sätt att göra aktiesparande lite lönsammare. Det skulle även förbättra villkoren för svenska företag och entreprenörer som då lättare kan attrahera riskkapital. Det i budgetpropositionen föreslagna investeraravdraget gör däremot skattereglerna ännu krångligare och medför dessutom inlåsningseffekter, då avdraget måste betalas tillbaka om investeraren säljer sina aktier inom fem år.   

Att sänka skattesatsen på kapital för även med sig andra positiva effekter. Det innebär nämligen ett minskat avdragsvärde för skuldräntor, vilket gör lånandet lite dyrare och motverkar överbelåning samt gör sparande lite lönsammare. Dagens låga ränteläge erbjuder en möjlighet att rätta till felen i kapitalbeskattningen med små effekter för både låntagare och statskassan. På grund av att kapitalinkomster och skuldräntor behandlas symmetriskt blir också en skattesänkning av kapitalskatten till stor del självfinansierande. 

Stockholm den10 oktober 2012   

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Carl Rosén
Verkställande direktör
0721 83 60 11

Författare Awave Admin